• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

เปิดรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน ประจาปีการฝึกอบรม ประจำปี 2561

รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน ประจาปีการฝึกอบรม 2561  ตามเอกสารแนบไฟล์ pdf

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รายละเอียดงบ GF ปี 2560

รายละเอียดงบ GF ปี 2560

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2560

รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2560

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คู่มือการดูแลผู้ป่วย เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ได้รับการใช้บอลลูนเพื่อถ่างขยายหลอดเลือดส่วนที่ตีบชนิดปฐมภูมิ

คู่มือการดูแลผู้ป่วย เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ได้รับการใช้บอลลูนเพื่อถ่างขยายหลอดเลือดส่วนที่ตีบชนิดปฐมภูมิ (Primary Pereutaneous Coronary Intervention)     เอกสารตามแนบไฟล์

  อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์บรรจุใน Cassette จำนวน ๑๑๐ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
27/12/2560
ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
27/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โซเดียมไฮยาลูโรเนท (Sodium hyaluronate 20 mg in 1.1 ml solution for intraocular injecion) จำนวน 250 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายหลอดเลือดดำ (SOLUTION ADMINISTRATION SET FOR INFUSION PUMP) จำนวน 6,600 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมโครงการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2561
ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
17/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
24/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
122560/543/543
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ แกลลอนพลาสติก ขนาด ๑,๐๐๐ ml พร้อมฝาจุก จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน xx โครงการ
19/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 20 โครงการ
18/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 19 โครงการ
17/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 47 โครงการ
16/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 47 โครงการ
15/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 32 โครงการ
12/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 โครงการ
11/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Loop Drainage Catheter จำนวน ๑๔๕ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (อี ๑๐,อี ๒๐) จำนวน ๑ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2561
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (อี ๑๐,อี ๒๐) จำนวน ๑ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุมาเพื่อซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจอย่างต่อเนื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๔,๑๘,๓๓,๓๙,๘๕ รพ.สฎ.๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า ยี่ห้อ Fulton รุ่น FBS-๒๐๐ ผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา หมายเลขครุภัณฑ์ ๖ รพ.สฎ.๓๔๑๙-๐๐๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค อาหารประเภทผักสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑ หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุเครื่องบริโภค อาหารประเภทผักสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑ หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการจ้างปรับปรุงศูนย์ส่องกล้อง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
18/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใบมีดตัดชิ้นเนื้อ (Microtome blade) (๑x๑๐) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
18/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจคัดกรองการตั้งครรภ์ (Pregnancy Test) จำนวน ๑๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
18/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ ในการจัดโครงการการบริการป้องกันเอชไอวีและเอดส์ในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ข้อต่อสามทาง (Three way stopcock) จำนวน 50,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ ในการจัดโครงการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพคลินิกโรคจากการทำงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดน้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 55,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระดาษบันทึกเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ r183x52 Z-D จำนวน 70 พับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องชันสูตรศพ ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา ALFUZOSIN HCL XL 10 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2561
ประกาศราคากลางซื้อยา CEFTRIAXONE 2 GM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ติดมากับอาคารโภชนาการ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิด รุ่น Neumovent Graphnet หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๖ รพ.สฎ.๖๕๑๕-๐๐๓-๒๑๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องฟังเสียงการทำงานของหัวใจเด็กในครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ๑๑ รพ.สฎ.๖๕๑๕-๐๕๓-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ สารห้ามเลือดเจลาติน ชนิดผสมธรอมบิน จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
09/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ สารห้ามเลือดเจลาติน ชนิดผสมธรอมบิน จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
09/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ฺธานี จ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจปากมดลูกเพือหามะเร็งในระยะแรก ๒ รพ.สฎ.๖๕๑๕-๐๒๒-๗๑๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ Progreat Micro Catheter จำนวน ๓๕ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ตัวกรองเลือด รุ่น Low Flux จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา PERITONEAL DIALYSIS BASIS 1.5 %Low Cal 5 LIT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2561
ประกาศราคากลางซื้อยา ATORVASTATIN 40 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2561
ประกาศราคากลางซื้อยา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN 3000 UNIT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2561
ประกาศราคากลางซื้อยา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOITIN 5000 U โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2561
ประกาศราคากลางซื้อยา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOITIN 2000 UNIT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2561
ประกาศราคากลางซื้อยา MEROPENAM 1 GM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล Clinical Key จำนวน ๑ ชุด
15/01/2561
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ แผ่นตรวจวัดระดับฮีโมลโกลบินในเลือด จำนวน ๔,๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2561
ประกาศราคากลางซื้อยา ENTECAVIR 0.5 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 โครงการ
10/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 โครงการ
09/01/2561
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุเคมีภัณฑ์ เจลสำหรับอัลตราซาวด์ จำนวน ๙๗๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุมาเพื่อซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยหนักสแตนเลสพร้อมเสาน้ำเกลือ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๑,๒๓ รพ.สฎ.๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๑๐ จำนวน ๒ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุมาเพื่อซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒,๕๓ รพ.สฎ.๖๕๑๕-๐๐๓-๒๑๐๑ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕,๗๕,๗๖,๗๘ รพ.สฎ.๖๕๑๕-๐๐๓-๑๑๐๑ จำนวน ๑๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑๒ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
12/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ยาบาล ยี่ห้อ TOYOTA ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตระดับสูง หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๐ รพ.สฎ.๒๓๑๐-๐๐๑-๐๐๐๑ (กม-๑๖๖๙ สฎ) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2561
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถโดยสารตู้ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่นเวนจูรี่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๐ รพ.สฎ.๒๓๑๐-๐๐๓-๐๐๐๑ (นข-๓๙๓๐ สฎ) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์นั่งเก๋ง ยี่ห้อ TOYOTA แบบ KUNS๑R-NKPSYT หมายเลขครุภัณฑ์ ๒ รพ.สฎ.๒๓๑๐-๐๐๒-๐๐๐๑ (กจ-๒๕๕๑ สฎ) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COMMUTER ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๒ รพ.สฎ.๒๓๑๐-๐๐๑-๐๐๐๑ (กล ๕๗๐๑ สฎ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
12/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
25/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ชุดทดสอบทางชีวภาพสำหรับการนึ่งด้วยไอน้ำแบบอ่านผลเร็วมาก ๑ ชั่วโมง จำนวน ๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 60127291225)
15/12/2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ชุดทดสอบทางชีวภาพสำหรับการนึ่งด้วยไอน้ำแบบอ่านผลเร็วมาก ๑ ชั่วโมง จำนวน ๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 60127291225)
15/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ประจำวันที่ ๕ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
04/01/2561
ประกาศราคากลางซื้อยา ENTECAVIR 0.5 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2561
ประกาศราคากลางซื้อยา OSIMERTINIB 80 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2561
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา จำนวน 51 เครื่อง
10/01/2561
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
14/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
14/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 19 โครงการ
08/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 โครงการ
29/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค อาหารประเภท อาหารทะเลสด และอาหารแห้ง จำนวน ๑ หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค อาหารประเภท เนื้อสัตว์ชำแหละ,ไข่สด จำนวน ๑ หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค อาหารประเภท เนื้อหมูชำแหละ จำนวน ๑ หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
14/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Comply Steri Gage Steam Chemical Integrators จำนวน ๒๖๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed/digital radiography)
09/01/2561
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/10/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
29/12/2560
เผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
27/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
29/12/2560
เผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
27/12/2560
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือด ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น INFX-8000C ประเทศญี่ปุ่น หมายเลขครุภัณฑ์ 1 รพ.สฎ. 6525-004-0002 จำนวน 1 เครื่อง
08/01/2561
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization) ยี่ห้อ ฟิลิปส์ รุ่น Allura xper FD 10 ผลิตภัณฑ์ประเทศเนเธอร์แลนด์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑ รพ.สฎ ๖๕๑๕-๐๓๐-๐๓๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง
08/01/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ
08/01/2561
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2560
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2560
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ คีมคีบคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Aneurysm Clip Applier) จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
05/01/2561
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ Bowie Dick Test Pack จำนวน ๑,๔๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
26/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ แกลลอนพลาสติก ขนาด ๑,๐๐๐ ml พร้อมฝาจุก จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ น้ำยาล้างเครื่องมือ จำนวน ๔๐๐ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา peritoneal dialysis solution ชุดที่ 1 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
05/01/2561
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ก๊าซหุงต้ม ขนาด ๔๘ กิโลกรัม จำนวน ๑๐๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
04/01/2561
เผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
01/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
04/01/2561
เผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
30/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจสารชีวเคมีในปัสสาวะชนิด ๔ แถบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
04/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
04/01/2561
เผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
30/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ มีดผ่าตัดตา Side port ๑ mm จำนวน ๑๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ ภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย โดยต่อเข้ากับระบบ Pipe Line (Suction Line ๓๐๐๐ cc.) จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เตียงผ่าตัดพิเศษ จำนวน 6 เตียง
04/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
04/01/2561
เผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
30/11/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ
03/01/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการจ้างติดตั้งท่อ exsourse อากาศ (จากห้องเตรียมยาเคมีบำบัดออกนอกอาคาร) ๒ ชุด และปรับปรุงห้องเตรียมยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
03/01/2561
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายและลวดเย็บกระดูกหน้าอก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไหมดำเย็บแผลประเภทไม่ละลายและไม่ปราศจาเชื้อ(Non-sterile black silk) จำนวน 36 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา alteplase 50 mg powder for injection โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา peritoneal dialsis solution ชุดที่ 2 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา peritoneal dialysis basis 1.5 % low calcium 5 L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุเครื่องบริโภค อาหารประเภท เนื้อหมูชำแหละ จำนวน ๑ หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
ประกาศราคกลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ตัวดักน้ำและกรองแบคทีเรีย รุ่น SERVO DUO GUARD จำนวน ๑๒๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องผลิตสูญญากาศ ติดมากับอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2560
เผยแพร่ ร่างประกาศประกวดราคาพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขวดเพาะเชื้อ จากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
27/12/2560
เผยแพร่ ร่างประกาศประกวดราคาพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวนประมาณ 250,000 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
27/12/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ Anterior Sement OCT
26/12/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ชุดกล้องผ่าตัดช่องท้อง (อุปกรณ์เสริม)
26/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ประจำวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาระดับสารเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก จำนวน ๓๑ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
26/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุเครื่องบริโภค อาหารประเภท อาหารทะเลสด และอาหารแห้ง จำนวน ๑ หมวดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อ วัสดุเครื่องบริโภค อาหารประเภท เนื้อสัตว์ชำแหละ, ไข่สด จำนวน ๑ หมวดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด Minimal invasive Surgery (MIS)
25/12/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวิเคราะห์พยาธิสภาพลูกตาส่วนหน้า (Corneal Topography)
25/12/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่ง-อบฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ แบบสุญญากาศระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ลิตร ชนิด ๒ ประตู
25/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ขวดสุญญากาศใช้สำหรับดูดเลือดและของเสียออกจากแผลหลังการผ่าระบบปิด (Closed System) Redon Bottle จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ Comply Steri Gage Steam Chemical Integrators จำนวน ๒๖๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผลิตอากาศ ติดมากับอาคารผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โซฟาปรับนอนได้ 169,170,173,174,175 รพ.สฎ.7110-015-0005 จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาระดับสารเคมีในเลือดทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑๘ รายการดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
25/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา FOSFOMYCIN SODIUM 2 GM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องซักสลัดผ้า 200 ปอนด์ ยี่ห้อ IMAGE รุ่น SL200 ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย หมายเลขครุภัณฑ์ 7 รพ.สฎ.3510-012-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
/543/543
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ ตลับทดน้ำเข้า-ออกจากลูกตาส่วนหน้า จำนวน ๑๖๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ชุดสายน้ำเกลือเข้า-ออกจากลูกตาส่วนหน้า จำนวน ๑๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ แผ่นสื่อนำไฟฟ้าชนิดใช้ครั้งเดียว PLATE (สำหรับผู้ใหญ่) จำนวน ๓,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการซื้อยา alteplase 50 mg powder for injection)
21/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการประกวดราคาซื้อ peritoneal dialysis solution ชุดที่ 1 จำนวน 4 รายการ)
19/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา ๒๕G จำนวน ๔๖ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดผ้าคลุมผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ชุดทดสอบหาค่าโปรตีน (Clean-Trace) จำนวน ๒๔ หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา OXALIPLATIN 5 MG/ML 10 ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา INSULIN GLARGINE 100 U/ML 3ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา PHENYTOIN 50 MG/ML ,5 MLโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ เสื้อกาวน์ป้องกันติดเชื้อแบบ Sterile จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจการติดเชื้อสครัปไทฟัส (Scrub Typhus) จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
19/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ Printer Ribbon จำนวน ๒ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
19/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ยี่ห้อ Getinge รุ่น GE๖๖๙ EC-๑/B๒๐๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑ รพ.สฎ ๖๕๓๐-๐๐๓-๑๔๒๖ (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ สารทำความสะอาดเครื่องมือผสมเอนไซม์ (Biofilm Removal Multi-Enzyme Cleaner) จำนวน ๖๐ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ สารทำความสะอาดเครื่องมือผสมเอนไซม์ (Biofilm Removal Multi-Enzyme Cleaner) จำนวน ๖๐ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องชันสูตรศพ ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่นสื่อนำไฟฟ้าชนิดใช้ครั้งเดียว PLATE (สำหรับเด็ก) จำนวน ๑,๔๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา PERITONEAL DIALYSIS BASIS 1.5 %Low Cal 5 LIT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา MEROPENAM 1 GM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา SODIUM VALPROATE 200 MG/ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา alteplase 50 mg power for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา PERITONEAL DIALYSIS BASIS 1.5 %Low Cal 5 LIT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN 3000 UNIT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา PEGINTERFERON X-2A 180 MG/0.5 ML PRE-FILLED SYRINE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา BEVACIZUMAB 100 MG/ 4 ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างภาชนะที่ใช้บริการอาหารในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ Absolute methanol จำนวน ๔๘ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
14/12/2560
ปรกกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วอล์คเกอร์ (Walker) โครงโลหะสี่ขาช่วยเดิน จำนวน 600 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ Sodium Hypochlorite Solution (25 กก./ถัง) จำนวน 600 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
14/12/2560
ประกาศจังหวัีดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเวชภัณ์ที่มิใช่ ไหมเย็บชนิดไม่ละลายและลวดเย็บกระดูกหน้าอก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา entecavir 0.5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา losartan potassium 100 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา donepezil 10 mg orodispersible tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา cephazolin 1 gm injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา calcium folinate 300 mg/30ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา daclastavir 60 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา celecoxib 200 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา ceftriaxone disodium 2 g injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยาcetuximab 5 mg/ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา streptokinase 1.5 M injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา doxofyllin 400 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา hydralazine hydrochloride 50 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา finasteride 5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา amoxicillin 875 mg +potassium cluvulanate 125 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา acyclovir 500 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ Melioidosis Test Kit จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
12/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
12/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสแดงกี่ (Dengue) ชนิดที่ตรวจได้ทั้งแอนติเจนและแอนติบอดี (Dengue Rapid Test Kit) จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
12/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
12/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไข้ฉี่หนูชนิดรวดเร็ว จำนวน ๒๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
12/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา ipratropium bromide 0.5 mg + fenoterol hydrobromide 1.25mg per 4 ml solution for nebulizer 4 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา fosfomycin sodium 2 g injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา cefoperazone 500 mg + sulbactam 500 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา phenytoin 50 mg/ml injection 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา 0.9% sodium chloride injection 100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา 0.9% sodium chloride injection 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา ertapenem 1 gm injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา piperacillin 4000 mg + tazobactam 500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2560
ประกาศยกเลิกการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายการที่ 1-2,4-8)
12/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายการที่ 3,9)
12/12/2560
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
08/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ DISPOSABLE PRESSURE TRANSDUCER จำนวน 230 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ตัวตรวจสอบทางเคมีภายใน จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
06/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา PERITONEAL DIALYSIS BASIS 1.5 %Low Cal 5 LIT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
06/12/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา FILGRASTRIM 300 MCG/ 0.5 MLโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา METFORMIN HCL 500 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา AMLODIPINE 5 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา SILDENAFIL CITRATE 50 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา DENOSUMAB 60 MG/ML PREFILLED-SYRINE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา DOCETAXEL 80 MG/4 ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา GABAPENTIN 100 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา TRIPTORELINPAMOATE 11.25 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ประจำวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
06/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
06/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
04/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
10/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
04/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
13/11/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการล้างภาชนะที่ใช้บริการอาหารภายในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
30/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา TEARS NATURALE FREE 0.8 MLโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา NOREPINEPHRINE BITARTRATE 4 ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา RITUXIMAB 10 MG/ML 50 ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา TIOTROPIUM 18 MCG INHALA COMBOPACK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา BEVACIZUMAB 100 MG/ 4 ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา TOPIRAMATE 50 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา PERITONEAL DIALYSIS BASIS 1.5 %Low Cal 5 LIT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา SODIUM HYALUROMATE 0.18% 0.3 ML EYE DROP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา BIMATOPROST 0.01% 3 ML SOLUTION โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา LEVETIRACETAM 500 MG FILM COATED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (P60110121549)
28/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2560
ประกาศเผยแพร่ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ
27/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยานอกบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(TIGECYCLINE 50 MG INJ.)
20/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาในบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(UNASYN 2 GM)
20/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาในบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(RISPERIDONE 2 MG)
17/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาในบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(SILDENAFIL CITRATE 50 MG)
17/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาในบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(DACTINOMYCIN 500 MCG)
17/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาในบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(CLOTRIMAZOLE VAGINAL 100 MG)
17/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยานอกบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(BENZYDAMINE HCL 3 MG/ML)
17/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ถุงบรรจุอาหารเหลวทางสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวนประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ชิ้น ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
23/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์อื่น ๆ สายดูดเสมหะ (suction tube) จำนวน ๗ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
23/11/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการล้างภาชนะที่ใช้บริการอาหารในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
22/11/2560
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องชันสูตรศพ ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
22/11/2560
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ Gel Foam No. ๑๐๐ จำนวน ๖๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา OXALIPLATIN 5 MG/ML 10 ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา ATORVASTATIN 40 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยาLEVETIRACETAM 500 MG FILM COATEDโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา BEVACIZUMAB 100 MG/ 4 MLโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตร.ม. จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
16/11/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน ๖ ชุด
13/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปูนพลาสเตอร์ จำนวน ๔๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2560
ประกาศราคากลาง ซื้อยา entecavir 0.5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2560
ประกาศราคากลาง ซื้อยา atorvastatin 40 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2560
ประกาศราคากลาง ซื้อยา insulin glargine 100 IU/ml 3 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2560
ประกาศราคากลาง ซื้อยา peritoneal dialysis basis 1.5% low calcium 5 Lโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2560
ประกาศราคากลาง ซื้อยา osimertinib 80 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา entecavir 0.5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2560
ประกาศร่างขอบเขตของงานพร้อมร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
06/11/2560
ประกาศราคากลางโครงการซื้อยา atorvastatin 40 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/11/2560
ประกาศราคากลางโครงการซื้อยา levetiracetam 500 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/11/2560
ประกาศราคากลางโครงการซื้อยา pertitoneal dialysis basis 1.5% low calcium 5 L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/11/2560
ประกาศราคากลางโครงการซื้อยา entecavir 0.5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ตัวกรองเลือด สำหรับแยกพลาสม่า จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ Blood Tubing Line (ชุดสายส่งเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) จำนวน ๒,๑๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ เอี๊ยมพลาสติกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ตัวกรองเลือด รุ่น Low Flux จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin 40 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา entecavir 0.5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/10/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา levetiracetam ๕๐๐ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2560
ประกาศแผนจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)
09/10/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย)
28/09/2560
ประกาศยกเลิก การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
14/09/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตร.ม. จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding)
18/08/2560
ประกาศราคากลาง Omeprazole 20 mg โดยวิธีกรณีพิเศษ
18/08/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
17/08/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา entecavir 0.5 mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
11/08/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
11/08/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา dasatinib ๕๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
08/08/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา entecavir ๐.๕ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
08/08/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา imatinib ๑๐๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
08/08/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
08/08/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา sevoflurane liquid 250 ml ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/08/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา imatinib ๑๐๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
27/07/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา entecavir 0.5 mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
21/07/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
21/07/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
14/07/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา entecavir 0.5 mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
13/07/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
11/07/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา ranibizumab ๑๐ mg/๑ ml solution for injection, ๒๓๐ mcL vial โดยวิธีตกลงราคา
06/07/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
04/07/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
29/06/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา imatinib ๑๐๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
15/06/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
15/06/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา ranibizumab ๑๐ mg/๑ ml solution for injection, ๒๓๐ mcL vial โดยวิธีตกลงราคา
15/06/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา ranibizumab ๑๐ mg/๑ ml solution for injection, ๒๓๐ mcL vial โดยวิธีตกลงราคา
09/06/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
09/06/2560
ประกาศราคากลาง Omeprazole 20 mg โดยวิธีกรณีพิเศษ
29/05/2560
ประกาศราคากลาง Amlodipine 5 mg โดยวิธีกรณีพิเศษ
26/05/2560
ประกาศราคากลาง Omeprazole 20 mg โดยวิธีกรณีพิเศษ
26/05/2560
ประกาศราคากลาง Omeprazole 20 mg โดยวิธีกรณีพิเศษ
25/05/2560
ประกาศราคากลาง Sildenafil citrate 50 mg โดยวิธีกรณีพิเศษ
25/05/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อยา sevoflurane liquid 250 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/05/2560
ประกาศราคากลาง OSELTAMIVIR PHOSPHATE 75 MG (TAMIFLU) ซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ
23/05/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
17/05/2560
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย จำนวน 1 หลัง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
09/05/2560
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว ครั้งที่ 3 ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
22/03/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลอด LED - T๘ (Tube) และโคมไฟฟ้า ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
21/02/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลอด LED ? T๘ (Tube) และโคมไฟฟ้า ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
31/01/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว ของโรงพยาบาลสุราาฎร์ธานี ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
25/01/2560
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ปี 2560
เอกสารประกอบการตรวจสุขภาพประกันสังคม : ทะเบียนรายชื่อผู้ประกันตน/รายการตรวจสุขภาพ
เอกสารประกอบการตรวจสุขภาพประกันสังคม : แบบฟอร์ม รพช. ส่งงานประกันสุขภาพ รพศ.สฎ.
VDO การอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 25 -27 พ.ย. 25
รูปงานวิ่งมาราธอน บรรยายกาศก่อนวิ่ง part1
รูปงานวิ่งมาราธอน ออกกำลังกายก่อนวิ่ง part2
รูปงานวิ่งมาราธอน ภาพแข่งขันวิ่ง part3
รูปงานวิ่งมาราธอน พิธีมอบรางวัล part4
เนื้อหาเรื่องการประชุมวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2-4 พ.ค. 59 จ.สุราษฎร์ธานี
วุฒิบัตรประชุมวิชาการคลินิกหัวใจล้มเหลว ในเขตสุขภาพที่ 11 ปี 2561
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

วันสำคัญ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
[ อ่านต่อ ]

ประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยระหว่างส่งต่อ

นางสุภาวรรณ ชูแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาล) รักษาในต่ำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ให้เกียรติกล่าวเปิด การประชุมวิชาการ "การดูแลผู้ป่วยระหว่างส่งต่อ "ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ
[ อ่านต่อ ]

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑

กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นำโดย คุณสุภาวรรณ ชูแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาล) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล เยี่ยม อดีตหัวหน้าพยาบาล และขอพรเนื่องในวาระปีใหม่ ๒๕๖๑
[ อ่านต่อ ]

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสมรรถะบุคลากร

นพ.ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวย ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสมรรถนะบุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ โดย ผศ.ดร. ยุวดี วิทยพันธ์
[ อ่านต่อ ]

มอบโลห์

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบโลห์ แก่ นางสาวสุภาวิตา ทองใหญ่ ข้าราชการดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐ ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นพยาบาล สมควรแก่การยกย่อง เชิดชูเกียรติ อย่างยิ่ง มอบให้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
[ อ่านต่อ ]