VDO การอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 25 -27 พฤศจิกายน ห้องประชุมวิภาวดี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

VDO การอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ช่วงที่ 1

  

VDO การอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ช่วงที่ 2
VDO การอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ช่วงที่ 3