ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน
 
ลำดับที่
ชื่อ
สกุล
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายแพทย์พนัส อุทโยภาศ 1 กรกฎาคม 2497 - 30 กันยายน 2529
2 นายแพทย์สุนทร ทวีพาณิชย์ 1 ตุลาคม 2529 - 9 ตุลาคม 2532
3 ร้อยโทนายแพทย์วีระ คณานุรักษ์ 9 ตุลาคม 2532 - 30 กันยายน 2536
4 แพทย์หญิงวีณา เคาวางกูร 1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2542
5 นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ 1 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2551
6 นายแพทย์ประวิง เอื้อนนทัช 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2553
7 นายแพทย์ธรรมนูญ สุขุมานันท์ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2555
8 นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2559
9 นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ 1 ตุลาคม 2559 - 9 ตุลาคม 2560
10 นายแพทย์สุพจน์ ภูเก้าล้วน 10 ตุลาคม 2560 -  ปัจจุบัน