เกี่ยวกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
นายพีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ   ผู้อำนวยการ
นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์   รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ ๑
นางสาวปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์   รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ ๒
นายปณิธาน สือมโนธรรม   หัวหน้าภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
นายสุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม   หัวหน้าภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
นางสาวจิรสุดา เผือกคง   หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางสาวอัจฉรา รอดเกิด   หัวหน้าภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ,หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
นางมุจลินทร์ บุญโอภาส   รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
นายธนกฤต มณีรัตน์   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
นางลาวัลย์ ปัจจักขภัติ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ,ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบและสนันสนุน
        บริการสุขภาพ
นายไพวิทย์ ศรีพัฒน์พิริยกุล   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนสุขภาพ
นายดำรงศักดิ์ อธิกุลรัตน์   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนสุขภาพ
นายดามพ์ มุกด์มณี   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนสุขภาพ
นางรุจิพรรณ พูนจันทร์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศและสิทธิประโยชน์/หัวหน้าฝ่ายแผนงานสารสนเทศ
นายกฤษฎา รัตตานุกูล   หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
นางวิมล ชินกุลกิจนิวัฒน์   หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์,การแพทย์แผนไทย
นายจักรกฤช สุวรรณเทพ   หัวหน้ากลุ่มงานจเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นายธรรมนูญ เมืองหนู   หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
นางอาทิชา สุวรรณประทีบ   หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
นายวุฒิชัย อมรติยางกูร   หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
นายเกษม ชูติกะระ   หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
นายถิรวัฒน์ นวลขาว   หัวหน้ากลุ่มงานศัยลกรรมออร์โธปิดิกส์
นายสุเมธ ฉายศิริกุล   หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
นางสุจิตรา มานะกุล   หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
นายนรินทร์ อภิญญาณกุล   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
นายพงศธร พัฒนไทยานนท์   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม,อาชีวเวชกรรม
นายสมศักดิ์ นิลพงศ์   ประธานองค์กรแพทย์
นายเวียงชัย กอสุราษฎร์   หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
นางสาววีนัส วัยวัฒนะ   หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
นางอรสา คชไกร   หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสุจิตรา ก่อกิจไพศาล   หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
นางเจษฎา คำนวนศิลป์   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวธัญลักษณ์ ขวัญสนิท   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
นางกัญยปริญญ์ ภูมิจิตร   หัวหน้างานพยาธิวิทยากายวิภาค
นายนริศ มอบนรินทร์   หัวหน้าฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่
นางสาวนันทนา จรูธเนตร   หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชวิทยา
นายเลอพงษ์ ปลีโรย   หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคม
นางกนิษฐา ขวัญช่วย   หัวหน้าพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม
นางสาวเพียงใจ นวนหนู   รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ
นางจันทราภรณ์ สร้อยประเสริฐ   รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ