เกี่ยวกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
นายสุพจน์ ภูเก้าล้วน   ผู้อำนวยการ
นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์   รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ ๑
นางสาวปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์   รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ ๒
นายปณิธาน สือมโนธรรม   หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
นายสุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม   หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
นางสาวจิรสุดา เผือกคง   หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางสาวอัจฉรา รอดเกิด   หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ,หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
นางมุจลินทร์ บุญโอภาส   รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
นายธนกฤต มณีรัตน์   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นางลาวัลย์ ปัจจักขภัติ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
        บริการสุขภาพ
นายไพวิทย์ ศรีพัฒน์พิริยกุล   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนสุขภาพ
นายดำรงศักดิ์ อธิกุลรัตน์   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนสุขภาพ
นายดามพ์ มุกด์มณี   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนสุขภาพ
นางรุจิพรรณ พูนจันทร์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศและสิทธิประโยชน์/หัวหน้าฝ่ายแผนงานสารสนเทศ
นายกฤษฎา รัตตานุกูล   หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
นางวิมล ชินกุลกิจนิวัฒน์   หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์,หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นายจักรกฤช สุวรรณเทพ   หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นายธรรมนูญ เมืองหนู   หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
นางอาทิชา สุวรรณประทีบ   หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
นาภัทราภรณ์ วิชัยดิษฐ์   หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
นายเกษม ชูติกะระ   หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
นายถิรวัฒน์ นวลขาว   หัวหน้ากลุ่มงานศัยลกรรมออร์โธปิดิกส์
นายสุเมธ ฉายศิริกุล   หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
นางสุจิตรา มานะกุล   หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
นายวรศักดิ์ พุฒิวณิชย์   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
นายทวีรักษ์ ทองปราง   หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
นายพงศธร พัฒนไทยานนท์   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก   หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
นางคนึงนิตย์ โสมติด   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
นายจรูญ ชาสวัสดิ์   หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก
นายสมศักดิ์ นิลพงศ์   ประธานองค์กรแพทย์
นายเวียงชัย ก่อสุราษฎร์   หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
นางสาววีนัส วัยวัฒนะ   หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
นางอรสา คชไกร   หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
นางเอื้อมเดือน แสงศรี   หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
นางสุจิตรา ก่อกิจไพศาล   หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
นางเจษฎา คำนวนศิลป์   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสาวธัญลักษณ์ ขวัญสนิท   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
นางกัญยปริญญ์ ภูมิจิตร   หัวหน้างานพยาธิวิทยากายวิภาค
นายนริศ มอบนรินทร์   หัวหน้าฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่
นางสาวนันทนา จรูธเนตร   หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชวิทยา
นายเลอพงษ์ ปลีโรย   หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคม
นางรัตชนก วิฑูรย์พันธุ์   หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
นายเติมศักดิ์ ณ พัทลุง   หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
นางรัตน์มณี พรมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
นางสาวเพียงใจ นวนหนู   รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ
นางจันทราภรณ์ สร้อยประเสริฐ   รองหัวหน้าพยาบาล๑
นางกนิษฐา ขวัญช่วย   รองหัวหน้าพยาบาล๒