เกี่ยวกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
นายสุพจน์ ภูเก้าล้วน   ผู้อำนวยการ
นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์   รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ ๑
นางสาวปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์   รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ ๒
นายธนกฤต มณีรัตน์   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นางสุภาวรรณ ชูแก้ว   รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
นางสาวอัจฉรา รอดเกิด   หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์,
นายสุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม   หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
นายปณิธาน สื่อมโนธรรม   หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ,
นางสาวจิรสุดา เผือกคง   หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางลาวัลย์ ปัจจักขภัติ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
นายจรูญ ชาสวัสดิ์   หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก,หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
นายดามพ์ มุกด์มณี   หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
นางยุพดี โตขาว   หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
นางภัทราภรณ์ วิชัยดิษฐ์   หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
นายเกษม ชูติระกะ   หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
นายเติมศักดิ์ ณ พัทลุง   หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
นางอาทิชา สุวรรณประทีป   หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
นายสุเมธ ฉายศิริกุล   หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
นางวิมล ชินกุลกิจนิวัฒน์   หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก,หัวหน้างานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
นายจักรกฤช สุวรรณเทพ   หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นางสาวนันทนา จรูญเนตร   หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช
นายดิเรก เอกบวรวงศ์   หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
นายวรศักดิ์ พุฒิวณิชย์   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
นางสาวฐนิตา สมตน   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
นางสุวรรณี จิตรเอื้อกุล   หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
นายเวียงชัย กอสุราษฎร์   หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
นางสาวธัญลักษณ์ ขวัญสนิท   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
นางกันยปริญญ์ ภูมิจิตร   หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา
นางรัตชนก วิฑูรย์พันธุ์   หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
นางรัตน์มณี พรมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก   หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
นางคนึงนิตย์ โสมติด   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
นายสุธี ดำคง   รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
นายนริศ มอบนรินทร์   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นางเจษฎา คำนวณศิลป์   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางอรสา คชไกร   หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
นางเอื้อมเดือน แสงศรี   หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
นายทวีรักษ์ ทองปราง   หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
นางสุจิตรา ก่อกิจไพศาล   หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
นางสาววีนัส วัยวัฒนะ   หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
นายเลอพงษ์ ปลีโรย   หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสังเคราะห์
นายสุรพล ศิริธวัช   ประธานองค์กรแพทย์
นางจันทราภรณ์ สร้อยประเสริฐ   รองหัวหน้าพยาบาล 1
นางกนิษฐา ขวัญช่วย   รองหัวหน้าพยาบาล 2
นางเยาวดี ตั้งจิตวิทยา   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน