ไม่มีภาพข่าว

สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี สโมสรโรตารีศรีตาปี บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี สโมสรโรตารีศรีตาปี บริจาคเงินจำนวน500,000 บาท  แสนเพื่อจัดสร้างห้องพิเศษโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์พีระพงษ์  ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ

ไม่มีภาพข่าว

ครอบครัวพานวัน บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ครอบครัวพานวัน โดยคุณสุดอน คุณเกรียงศักดิ์ เทพธัญญ์ คุณกวี คุณนัยนา พานวัน  บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท  เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์พีระพงษ์  ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ

ไม่มีภาพข่าว

วาตะศิลป์ บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. วาตะศิลป์ กรุ๊ป โดยคุณเมธี วาตะศิริกุล  บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท  เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  โดยมีนายแพทย์พีระพงษ์  ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ

ไม่มีภาพข่าว

นพ.เอกชัย พญ.ณัฏฐิณี ธรรมนิยม บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 นพ.เอกชัย พญ.ณัฏฐิณี ธรรมนิยม บริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์พีระพงษ์  ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ

ไม่มีภาพข่าว

คุณพิพัฒน์ ฉัตรวัชรางกูร (ร้านพิพัฒน์ พานิช) บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ร้านพิพัฒน์ พานิช คุณพิพัฒน์ ฉัตรวัชรางกูร บริจาคเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ โดยมีนายแพทย์ปณิธาน สื่อมโนธรรม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ

ไม่มีภาพข่าว

คุณธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. คุณธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงานและครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่หอผู้ป่วยออร์โธปิดกส์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์พีระพงศ์ ภาวสุทธิไพสิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ

ไม่มีภาพข่าว

คุณสุจิตร์ แซ่ภู่ บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสุราษฎร์

วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น.คุรสิจิตร์ แซ่ภู่ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท แก่หน่วยไตเทียม และบริจาคเงิน 35,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนให้เลือดแก่หอผู้ป่วย ICU อายุรกรรมหญิง โดยมีนายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ

ไม่มีภาพข่าว

ศูนย์จัดการธนบัติสุราษฎร์ธานี

22 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น.คุณจิตติมา คุปตานนท์ ผู้จัดการศูนย์ ตัวแทนศูนย์จัดการธนบัติสุราษฎร์ธานี บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท เพื่อจัดซื้อสื่อการสอนในคลินิก โดยมีนายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ

ไม่มีภาพข่าว

คุณบุญชัย เกษมวิลาศ บริจาคเงินแก่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น.คุณบุญชัย เกษมวิลาศบริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท มอบให้แก่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวายเครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน เป็นผู้รับมอบ ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 


  อ่านต่อ

ไม่มีภาพข่าว

คุณกำธร วังอุดม บริจาคเงินแก่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น.คุณกำธร วังอุดม บริจาคเงิน จำนวน 470,000 บาท มอบให้แก่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวายเครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน เป็นผู้รับมอบ ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 


  อ่านต่อ


Total 91 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

การบริจาคเงิน

การบริจาคสิ่งของ

การบริจาคเลือด

การบริจาคอวัยวะ