การบริจาคเงิน
การบริจาคสิ่งของ
การบริจาคเลือด
การบริจาคอวัยวะ

 

การบริจาคสิ่งของ
ติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้องมูลนิธิโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี               
ในเวลาราชการ โทรศัพท์  โทรศัพท์ 077 915600