การบริจาคเงิน
การบริจาคสิ่งของ
การบริจาคเลือด
การบริจาคอวัยวะ

การบริจาคเงิน
เพื่อใช้การสนับสนุนกิจกรรมภายในโรงพยาบาล และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์                                                 
บริจาคด้วยตัวเองได้ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อาคารอำนวยการ ชั้น 2

ห้องมูลนิธิโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในเวลาราชการ
โทรศัพท์ 077 272231 ต่อ 2088   โทรสาร 077 283257

บริจาคผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เลขบัญชี  981-1-65226-0  
กรุณาส่ง สำเนาใบนำฝาก พร้อม ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
มายังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

ติดต่อการบริจาค ห้องพิเศษ ในกรณีจ่ายเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดาฟห์
บริจาคได้ในนาม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เลขที่บัญชี 807-1-27539-5        ธนาคารกรุงไทย
โทรศัพท์ 077 915600 ต่อ 2220 โทรสาร 077-915642