กลุ่มบริการตติยภูมิ

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-นิติเวชฯ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-นิติเวชฯ
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 6120-6127

กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก
หัวหน้ากลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 2260

กลุ่มงานจิตเวช
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ
1640

กลุ่มงานทันตกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 2270

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

หน้าที่และเป้าหมาย
ให้บริการ ปรึกษา ส่งเสริม ป้องกัน บำบัด รักษา ฟื้นฟู สมรรถภาพอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดดยมีเป้าหมายให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลจากทีมฟื้นฟูตามมาตรฐาน สมารถกลับคืนสู่สภาพใก้ลเคียงกับปกติมากที่สุดทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึงพอใจสูงสุด
เว็บไซต์  ไม่มี
เบอร์ติดต่อ
2917-2919

กลุ่มงานอายุรกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์:http://www.srth.moph.go.th/med
เบอร์ติดต่อ 2199

กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 2520/2521

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 2917/2919

กลุ่มงานรังสี
หัวหน้ากลุ่มงานรังสี
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 1101

กลุ่มงานเภสัชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 2299

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 2801

กลุ่มงานศัลยกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 2122

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 2720

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ

4181
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 1820

กลุ่มงานจักษุวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 2251

กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์

กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
พญ.วิมล ชินกุลกิจนิวัฒน์
เว็บไซต์ http://www.srth.moph.go.th/nmsurat/
เบอร์ติดต่อ 1126-1127

สาระน่ารู้คู่สุขภาพ

วิธีคลายเครียดง่ายๆในชีวิตเร่งรีบสุขศึกษา

 

โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และทำให้ชีวิตคนเมืองต้องเร่งรีบและแข่งขันกับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเวลา หรือการทำงาน ก็อาจจะทำให้รู้สึกเครียดและเบื่อหน่ายกับชีวิต เหตุนี้จึงได้มีการนำเอาวิธีการง่ายๆ มาแนะนำให้กับผู้อ่าน เพื่อว่าอ่านแล้วลองไปทำดูจะช่วย คุณได้