สำหรับผู้ลงทะเบียนแล้วกรอก
เลขที่ใบตอบรับ
* *
หัวข้อการประชุม
เรื่องที่ประชุม    
ประชุมวิชาการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีประจำปี 2561 : To Save lives & economize the medical resource
ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08:00 - 16:30
330 / 500 ลงทะเบียน

 

การประชุมที่เสร็จสิ้นแล้ว
เรื่องที่ประชุม
ประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2557
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 08:00 - 16:15
ประชุมเครือข่ายกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขต 11
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08:00 - 16:30
ประชุมวิชาการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2558
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 08:00 - 16:30
ประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08:00 - 16:30
ประชุมวิชาการเครือข่ายบริการกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 11
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08:30 - 16:00
ประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08:00 - 16:30
การประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ : Challeging Trauma Care; Prevention To Definitive Care
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08:00 - 17:00
การประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยที่มีกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน โดยกลุ่มสหวิชาชีพ "Capture The Fracture (CTF) : รู้ทัน..กันหักซ้ำ"
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08:00 - 16:30
ประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2561 ชมรมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคใต้
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08:30 - 16:30
พัฒนาระบบโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี