ประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2557
สถานที่ : ห้องประชุมวิภาวดี อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
วันที่จัดประชุม : วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557ถึง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 08:00- 16:15น.
ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ : วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 398 /500
ผู้ติดต่อประสานงาน : หมายเหตุ 1.ไม่รับจองห้องพัก 2. ค่าลงทะเบียน 800 บาท (จนท. รพ.สุราษฎร์ธานี นอกโควตา ค่าลงทะเบียน 500 บาท) โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขา รพ.สุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 982-5-15062-9 ชื่อบัญชี นางสาวสุนิสา ปราบนครและนางสาวจรรยา รัตนพิทักษ์ 3.สมัครจะสมบูรณ์เมื่อชำระค่าลงทะเบียน และส่งหลักฐานโอนเงิน(ส่งประชุมวิชาการ)Fax 077283257 หรือ E mail: prs2012@gmail.com 4. โควตา รพ.ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 ก.ค. 2557 5.บุคลากรที่จ่ายค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 25 ส.ค. 2557 การขอ CNE ได้ 11 หน่วย
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด สถานะ
1 นางกัลยา ภาคโชคดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพุนพิน จังหวัด
2 นางสิริรัตน์ อำนักมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพุนพิน จังหวัด
3 นางอุทัย ทองอ่อน พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลพุนพิน จังหวัด
4 นางณิชกานต์ หลักฐาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา
5 นางประไพ บุญยัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา
6 นางปานใจ โมราสุทธฺ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา
7 นางมณีรัตน์ ม่วงยิ้ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา
8 นายเหมรา เสกสรรณ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติาร โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา
9 นางพิมพ์ทองธา สุวรรณ์โชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
10 นางสาวจุฑามาศ ทองตำลึง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ. ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
11 นางสาววัลภา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลดอนสัก สุราษฎร์ธานี
12 นางกิตติพร เข็มขาว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
13 นางพรทิพย์ เพชรพิรุณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพุนพิน สุราษฎร์ธานี
14 นางพรนภา อุทัยพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพุนพิน สุราษฎร์ธานี
15 นางอิศริยา สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพุนพิน สุราษฎร์ธานี
16 นางเสาวณีย์ ขวัญแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพุนพิน สุราษฎร์ธานี
17 นางสาวปวีณา สมกานดา พยาบาลวิชาชีพชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุนพิน สุราษฎร์ธานี
18 นายธนากร ลักษณะมาพันธ์ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุนพิน สุราษฎร์ธานี
19 นางสาวจุฑารัตน์ เมืองนิล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
20 นางสาวปิ่นสุดา ยกะกุล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
21 นางสาวภัทรพร จารัตน์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
22 นางสาวอุดมพร แพทย์อินทร์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
23 นางสาวเจนจิรา ฤกษ์งานดี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
24 นางสาวชมภูนุช ศรีโสภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเอกชน สุราษฎร์ธานี
25 นางสาวธัญกนก พงศ์ปิยะไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล จังหวัด
26 นางสาวเพียงใจ นวนหนู พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล จังหวัด
27 นางสาวธัญลักษณ์ วันเลี่ยง นายแพทย์ จิตเวช จังหวัด
28 นางสุกันยา บุญล้ำ พยาบาลวิชาชีพ icu สุราษฎร์ธานี
29 นางพรนภา ช่วยมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ NICU สุราษฎร์ธานี
30 นางอุรัชฑา บุญสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ NICU สุราษฎร์ธานี
31 นางณัฐญา บรรณาลังค์ พยาบาลวิชาชีพ ortho ชาย1 สุราษฎร์ธานี
32 นางอภิญญา ขำปราง พยาบาลวิชาชีพ ortho ชาย1 สุราษฎร์ธานี
33 นางกนิษฐา ขวัญช่วย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
34 นางสานิต นุราช พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
35 นางสุพร ศรีมหาวโร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
36 นางทัศนา นิลพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ สุราษฎร์ธานี
37 นางสาวอาลี แซ่เจียว พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด สุราษฎร์ธานี
38 นางสาวอรวรรณ วัชชวัลคุ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี สุราษฎร์ธานี
39 นางสาวรัติยา จิรธรรมกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด สุราษฎร์ธานี
40 นางสุภาวรรณ ชูแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จักษุ สุราษฎร์ธานี
41 นางวีร์สุดา แก้วกอน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
42 นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์กูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวช สุราษฎร์ธานี
43 นางสาวชนมาภรณ์ ภูมิชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวช สุราษฎร์ธานี
44 นางนฤมล สุทธินุ่น พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
45 นางพิทยา สัมพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
46 นางวีณา แซ่เอี๋ยน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
47 นางศศิณา กองมณี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
48 นางอุไรพร วงศ์อภัย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
49 นางพัชราพร สังคหานันท์ พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน กลุ่มงานผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
50 นางสาวณัฐิยา อินทร์ท่าฉาง นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
51 นางสาวรัชตา นนทิพันธ์ นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
52 นางสุนันทา นุ้ยไม นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
53 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็ชรรัตน์ นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
54 นางสุวรรณี จิตรเอื้อกุล นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
55 นางรุจิพรรณ พูนจันทร์ นักวิชาการสถิติ กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์ สุราษฎร์ธานี
56 นางสาวเดือนเพ็ญ แย้มแสง นักวิชาการสถิติ กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์ สุราษฎร์ธานี
57 นายจักรกฤช สุวรรณเทพ นายแทพย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
58 นายดำรงศักดิ์ อธิกุลรัตน์ นายแทพย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
59 นายปณิธาน สื่อมโนธรรม นายแทพย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
60 นายวัฒนศักดิ์ เพ็ชร์เล็ก นายแทพย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
61 นายศุภพงศ์ เกษตรสุนทร นายแทพย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
62 นายสมบูรณ์ เพชรมณี นายแทพย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
63 นายสมศักดิ์ นิลพงศ์ นายแทพย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
64 นายอภิรักษ์ เชียร์ศิริกุล นายแทพย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
65 นายสุชาติ อภิชาญยงวุฒิ นายแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
66 นายกิตติ อุบลกาญจน์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
67 นายจิระโรจน์ มีวาสนา นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
68 นายช.วิทวัส เพ็ชญไพศิษฎ์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
69 นายทนงศักดิ์ หทัยวสีวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
70 นายภราดร เจ็ดวรรณะ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
71 นายสุชาติ เลิศการช่าง นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
72 นายอภิชัย ขัติยนนท์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
73 นายญาณินทร์ อุทโยภาส นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
74 นายบุญทน ขอประเสริฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
75 นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
76 นายวสันต์ ประสิทธิวิไล นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
77 นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
78 นายเอกพล พงศ์มานะวุฒิ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
79 นายไพวิทย์ ศรีพัฒน์พิริยกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
80 นายเลอพงษ์ ปลีโรย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มงานสวัสดิการสังคม รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
81 นางสุวัจนา ณ พัทลุง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
82 นางสาวนัยน์ปพร อักษรเผือก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
83 นางจงดี เฟื่องมารยาท เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
84 นางสาวจริยาพร เจริญรูป เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
85 นางสาวจิริสุดา วรพาสน์ เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
86 นายทวีชัย ลี้ยุทธานนท์ เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
87 นางสาวทัตยา โลหกุล เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
88 นางสาวนิตยา สุเมธากุลวัฒน์ เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
89 นายประมนัส ตุ้มทอง เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
90 นางสาวปรัศนีย์ รักบำรุง เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
91 นางปิยนาฏ สุขเพ็ชร์ เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
92 นางสาวมนิสิดา อารีกุล เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
93 นางสาววัลลภา ศาศวัตตระกูล เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
94 นางสาวหัสยา จารุพันธุเศรษฐ์ เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
95 นายอภิชาติ เพชรโมรีกุล เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
96 นางสาวอัศวินี วรพาสน์ เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
97 นางรัศมี ชาติดำรงค์ เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
98 นางจุฑารัตน์ ปราบนคร เภสัชกร ปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
99 นางสาวปริมมารีย์ อภิญญาณกุล เภสัชกร ปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
100 นางสาวปิยพร ใจซื่อ เภสัชกร ปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
101 นางสาวศินลิน สมบูรณ์วิทย์ เภสัชกร ปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
102 นายสิทธิชัย สรรพากร เภสัชกร ปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
103 พญ.ฐนิตา สมตน นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
104 นายวิน เตชะเคหะกิจ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
105 นายดิเรก เอกบวรวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
106 นาย วัฒนะโภคา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
107 นายพงศธร พัฒนไทยานนท์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
108 นางศรีกัญญา ชุณหวิกสิต นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
109 นางจารุวรรณ พันธ์ประทุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
110 นางจิราพร พลหงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
111 นางศุลีพร เพ็ชรรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
112 นายปราโมทย์ กรีไกรนุช นักรังสีการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สุราษฎร์ธานี
113 นางสาวอิณก์ชญาร์ ศรีเสาวกาญจน์ นักกายภาพบำบัด กายภาพบำบัด สุราษฎร์ธานี
114 นางเยาวภา เสรีพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
115 นางสาวกรองจิตร์ เหล็กเพชร นายแพทย์ชำนาญการ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
116 นางสาวปาลินี นันทรักษ์ชัยกุล นายแพทย์ชำนาญการ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
117 นางสาวนพวรรณ พงศ์โสภา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
118 นายภาคภูมิ ภูมิจิตร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
119 นางสลิล เลาหะสราญ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
120 นางสาวอรุณี กลิ่นกล่อม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
121 นางพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายแพทย์เชี่ยวชาญ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
122 นายวุฒิชัย อมรติยางกูร นายแพทย์เชี่ยวชาญ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
123 นายสุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม นายแพทย์เชี่ยวชาญ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
124 นางพิมล ยี่โหว๊ะ พยาบาลวิชาชีพ กุมารเวชกรรม 2 สุราษฎร์ธานี
125 นางสาววนิศรา มะลิวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ กุมารเวชกรรม 2 สุราษฎร์ธานี
126 นางสาวจิตราภรณ์ ฟูแก้ว พยาบาลวิชาชีพ กุมารเวชกรรม2 สุราษฎร์ธานี
127 นางพรพิมลย์ ณ สงขลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานควบคุมโรคฯ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
128 นางวรรณยุพา ศฤงคารพูนเพิ่ม นักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการ งานประกันสุขภาพ สุราษฎร์ธานี
129 นางสยุมพร จันทสร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี
130 นางสุมณฑา เตชะเลิศไพศาล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ งานผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
131 นางจันทร์สิริ ลายประเสริฐ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
132 นางสาวคนึงนิจ กิตติกูลไพศาล นายแพทย์ปฏิบัติการ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
133 นายกรณ์ อภิชนาพงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
134 นายกฤษฎา รัตตานุกูล นายแพทย์เชี่ยวชาญ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
135 นายดามพ์ มุกด์มณี นายแพทย์เชี่ยวชาญ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
136 นายบรรยง ชินกุลกิจนิวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
137 นายสุรพล ศิริธวัช นายแพทย์เชี่ยวชาญ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
138 นายสุเมธ ฉายศิริกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ จิตเวช สุราษฎร์ธานี
139 นางสุพรรณี จันเรียง พยาบาลเทนิคชำนาญงาน จ่ายกลาง สุราษฎร์ธานี
140 นางกษิรา จันทรมณี พยาบาลวิชาชีพ ตา หู คอ จมูก สุราษฎร์ธานี
141 นางสาวธิติมา แซ่อึ้ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ตึก CCU ร.พ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
142 นางสราวดี สมหมาย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ตึก CCU ร.พ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
143 นางทัชชกร กาหยี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตึกพิเศษประจักษ์ สุราษฎร์ธานี
144 นายชินวัต สุวรรณทิพย์ นายแพทย์ นิติเวช สุราษฎร์ธานี
145 นางสาวสายฝน เทพธง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิ สุราษฎร์ธานี
146 นางบำเพ็ญ หล่อพันธ์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิ สุราษฎร์ธานี
147 นางกันยปริญญ์ ภูมิจิตร นายแพทย์ พยาธิวิทยากายวิภาค สุราษฎร์ธานี
148 นางกรรณิการ์ ชูวารี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษหลุย สุราษฎร์ธานี
149 นางฟองเมฆ สุทธิรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อบจ.สฎ.(กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) สุราษฎร์ธานี
150 นางเยาวลักษณ์ อินทร์คง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อบจ.สฎ.(กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) สุราษฎร์ธานี
151 นายปฏิวัติ ทักษิณาวิสุทธิ์ นายแพทย์ รังสีวิทยา สุราษฎร์ธานี
152 นางสาวปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รังสีวิทยา สุราษฎร์ธานี
153 นางสาวทัศนีย์ แซ่ลิ้ม นายแพทย์ วิสัญญี สุราษฎร์ธานี
154 นางสาวศศิยา ศิริรัตนวรางกูร นายแพทย์ วิสัญญี สุราษฎร์ธานี
155 นางปรารถนา นิลพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ วิสัญญี สุราษฎร์ธานี
156 นางสาวจิรสุดา เผือกคง นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิสัญญี สุราษฎร์ธานี
157 นางอาทิชา สุวรรณประทีป นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิสัญญี สุราษฎร์ธานี
158 นางสาวเพ็ญรัตน์ คำทิพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิสัญญี สุราษฎร์ธานี
159 นางชูใจ สุพิริยะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศสม.สวนหลวงฯ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
160 นางศุภวรรณ์ ตราชู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศสม.สวนหลวงฯ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
161 นางอโณทัย หลักชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมกระดูกชาย2 สุราษฎร์ธานี
162 นางกันยา โภคากร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 1 สุราษฎร์ธานี
163 นางสุมาลี โชคไชยวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 1 สุราษฎร์ธานี
164 นางปิยะมน แสงเกื้อหนุน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 4 สุราษฎร์ธานี
165 นางเกษร สิริเวชพันธุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 4 สุราษฎร์ธานี
166 นางนิภาพร ช่วยเกลี้ยง พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ ศัลยกรรมชาย2 สุราษฎร์ธานี
167 นางณัฎชากรณ์ เทโหปการ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง 2 กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
168 นางวันทนา ทองจีน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง 2 กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
169 นางสาวสุภาพร ขำกลิ่น พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง1 สุราษฎร์ธานี
170 นางประนอม เอื้อกฤดาธิการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง1 สุราษฎร์ธานี
171 นายฐนิธกรณ์ หงส์ธนากร นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
172 นายถาวร ทองเพชร นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
173 นายถิรวัฒน์ นวลขาว นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
174 นางสาวทยาภัทร บุญเกษม นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
175 นายวิศิษฎ์ วงศ์บา นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
176 นายสรวิศ เจนวณิชสถาพร นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
177 นายเกียรติศักดิ์ วงศ์วรชาติ นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
178 นายพงษ์ชัย แซ่เฮ้ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
179 นายอิสระ โกยสมบัติโอฬาร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
180 นายเติมศักดิ์ ณ พัทลุง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
181 นางบุศราภรณ์ เต็งรัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์ TQM สุราษฎร์ธานี
182 นางกรรณิกา จามพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตาปี สุราษฎร์ธานี
183 นางเรวดี กัณรงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตาปี สุราษฎร์ธานี
184 นางเนาวรัตน์ ศักดา พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย สุราษฎร์ธานี
185 นางเพลินตา เรืองสูง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย สุราษฎร์ธานี
186 นางสาวณัฎฐา ม้วนสุธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนโพธาวาส สุราษฎร์ธานี
187 นางนิตตะยา จิตรรำพัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนโพธาวาส สุราษฎร์ธานี
188 นางปราณี เดชสถิตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สงฆ์อาพาธ สุราษฎร์ธานี
189 นางมาลิน มูลลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุข สุขศึกษา สุราษฎร์ธานี
190 นายธรนพัต ตีระกนก นายแพทย์ชำนาญการ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
191 นายธรรมนูญ เมืองหนู นายแพทย์ชำนาญการ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
192 นางยุพดี โตขาว นายแพทย์ชำนาญการ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
193 นายพุทธิพร พานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
194 นายภาณุพงศ์ เจริญดำรงทรัพย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
195 นางสาวพรรณี ทวีสุข นายแพทย์ปฏิบัติการ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
196 นายชูชัย วงศ์วิวัฒน์ไชย นายแพทย์เชี่ยวชาญ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
197 นางประทีป ขุนวิจิตร พยาบลวิชาชีพชำนาญการ หน่วยบริการปรึกษาด้านสุขภาพ สุราษฎร์ธานี
198 นางอุษา เรืองขนาบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หน่วยส่องกล้อง สุราษฎร์ธานี
199 นางจันทนี รัตนวิจิตร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก หญิง สุราษฎร์ธานี
200 นางสาวจีระภา สมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 สุราษฎร์ธานี
201 นางสาวอรพินท์ ปลื้มกระจ่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 สุราษฎร์ธานี
202 นางจีระพันธ์ เกื้อด้วง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยพิเศษชั้น6 สุราษฎร์ธานี
203 นางพัชญ์ชิสา ไตรเดชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยพิเศษชั้น6 สุราษฎร์ธานี
204 นางศรีวภา ธนรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
205 นางสาวอักษราภัค ปลอดมุสิก พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1 สุราษฎร์ธานี
206 นางชื่นจิต ใยฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยอายุรกรรมระบบประสาท สุราษฎร์ธานี
207 นางสาวเกษศิรินทร์ ศรีรุ่งเรือง พยาบาลวิชาชีพ หออภิบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มงานการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
208 นางจิตณัฏฐา สุทธิจำนงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอดโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี
209 นางจินตนา คงจินดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอดโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี
210 นางอมราวดี รักชนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอดโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี
211 นางชูตา ม่วงขาว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องตรวจศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
212 นางสาวอรพรรณ วัชชวัลคุ พยาบาลวิชาชีพ ห้องตรวจสวนหัวใจ สุราษฎร์ธานี
213 นางทิพวรรณ แจ้งอักษร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ออร์โธปิดิกส์ ชาย2 สุราษฎร์ธานี
214 นางจุฑามาส พริกคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ออร์โธปิดิกส์หญิง สุราษฎร์ธานี
215 นางกนกเนตร ออมทรัพย์สิน นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
216 นางสาวการิตา ด่านพุทธพร นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
217 นายคมพจน์ จิระจรัส นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
218 นายจรูญ ชาสวัสดิ์ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
219 นางสาวจุฑามาศ ตันติประวรรณ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
220 นางสาวชุติมา ปิ่นนาค นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
221 นายณัฐยะ วีระสถาปนากุล นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
222 นายทศพร โมระเสริฐ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
223 นายธานี ใบแก้ว นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
224 นางธารินี ศรีพัฒน์พิริยกุล นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
225 นายนภัส เตชะเลิศไพศาล นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
226 นายปรัชญ์ โฆสรัสวดี นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
227 นายพิชัย โรจนพิทยากร นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
228 นายพิทักษ์ ศาสตรสิงห์ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
229 นายพิสิทธิ์ สุวรรณประทีป นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
230 นางสาววิมลิน โชคชัยกวิน นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
231 นางศิริวิมล เพชรโมรีกุล นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
232 นายสุชาติ อรุณศิริวัฒนา นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
233 นางสุภาภรณ์ ศักดาพันธ์ุไพศาล นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
234 นายสุเทพ เทอดอุดมธรรม นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
235 นายสุเมธ เฟื่องมารยาท นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
236 นางสาวอภิรดี ทองบุญ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
237 นางสาวอัจฉรา รอดเกิด นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
238 นายเจษฎา ฤทธิ์ธาทร นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
239 นายเสรีภาพ แซ่อึ้ง นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
240 นางสาวพัชรี มั่นเรืองเดช พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมชาย 2 สุราษฎร์ธานี
241 นางสาวจิรนันท์ ลิเหล็ก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อายุรกรรมชาย2 สุราษฎร์ธานี
242 นางสาวนาตยา ไบระหมาน พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมระบบประสาท โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
243 นางสาวพรพิมล ไพเมือง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ อายุรกรรมหญิง 2 สุราษฎร์ธานี
244 นางสาวนีลุบล สวัสดิกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ อายุรกรรมหญิง1 สุราษฎร์ธานี
245 นางสาวชนิดา พิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างชั่วคราว อายุรกรรมหญิง1 สุราษฎร์ธานี
246 นสบุญมี ไชยแขวง พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน อายุรกรรมหญืง2 สุราษฎร์ธานี
247 นางสุภาภรณ์ สังขมรรทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เคมีบำบัด สุราษฎร์ธานี
248 นางปรียาวรรณ สุดจำนงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ สุราษฎร์ธานี
249 นางรัชนี เรืองอัมพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
250 นางสาวรเพ็ญฉาย เพชรชนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
251 นางสุวดี ทองเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
252 นางอภิสรา บุญเฉิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
253 นางวิมล ชินกุลกิจนิวัฒน์ นายแพทย์ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ สุราษฎร์ธานี
254 นางณัฐนันท์ อุสายพันธ์ นักกายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู สุราษฎร์ธานี
255 นางสาวธัญลักษณ์ ขวัญสนิท นายแพทย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู สุราษฎร์ธานี
256 นางสาวสิณีนาฎ โชติเวทย์ศิลป์ นายแพทย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู สุราษฎร์ธานี
257 นางสาวกัณฐ์ลดา ฟักทอง นายแพทย์ แพทย์พี่เลี้ยง สุราษฎร์ธานี
258 นายวัฒนชัย รัตนพรสมปอง นายแพทย์ แพทย์พี่เลี้ยง สุราษฎร์ธานี
259 นายศิวัมน์ เสรีโรดม นายแพทย์ แพทย์พี่เลี้ยง สุราษฎร์ธานี
260 นางกชกร ศิวปรียากูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี
261 นายเกษม ชูติระกะ นายแพทย์ โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
262 นางอุศนี สุนทรกรณีย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
263 นายฉัตรชัย บุญเฉิด นายแพทย์เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
264 นางรัชนีย์ ก่อธรรมนิเวศน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
265 นางจามรี พลดี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ไตเทียม กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
266 นางวราพร เรืองสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ ไอซีนึยู สุราษฎร์ธานี
267 นางสาวรสรินทร์ พุ่มไสว พยาบาลวิชาชีพ ประจวบคีรีขันธ์
268 นางจุรีรัตน์ ชูสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ สุราษฎร์ธานี
269 นางสุธัญญา นวลประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
270 นางนิยดา วงศ์วิวีฒน์ไชย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก ห้องตรวจหู คอ จมูก สุราษฎร์ธานี
271 นางเดือนเพ็ญ ตั้งเมตตาจิตตกุล พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
272 นางแก้วตา เกิดสังข์ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
273 นางกุลวดี เจริญพารากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานผู้ป่วยนอกรพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
274 นางสาวมัชฌิมา วงษ์ทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
275 นางนัทธ์ชกร เรืองนุ้ย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานห้องผ่าตัด สุราษฎร์ธานี
276 นางศิริวรรณ หุตางกูร พยาบาลวิชาชีพ ตา หู คอ จมูก สุราษฎร์ธานี
277 นางขวัญใจ สมวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ ตึกพิเศษประจักษ์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
278 นางสาวญาณิศา อินนิมิตร์ พยาบาลวิชาชีพ ตึกอายุรกรรมหญิง2 สุราษฎร์ธานี
279 นางสาวนรพร เพชรคลังสวน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
280 นางสาวนุชจรี อิ่มมาก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
281 นางราตรี ฉายากุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
282 นางพวงพิศ นังเกิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ป่วยนอก รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
283 นางเสาวลักษณ์ ตันติชูวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ป่วยนอกรพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
284 นางอศิกานต์ ดำทน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษประจักษ์ สุราษฎร์ธานี
285 นางเสาวลักษณ์ วิชญวิศิษฎ์ชล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษหลุย สุราษฎร์ธานี
286 นางจงกล เถียรวิชิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมกระดูกหญิง สุราษฎร์ธานี
287 นางรจนา ยศเมฆ พยาบาลงวิชาชีพชำนาญการ หน่วย-เนย สุราษฎร์ธานี
288 นางสาวอวยพร มณีเศวต พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง สุราษฎร์ธานี
289 นางจีราภรณ์ เพชรอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องผ่าตัด สุราษฎร์ธานี
290 นางโศภิษฐ์ จำปา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องผ่าตัด สุราษฎร์ธานี
291 นางสุวรรณี ช่วยเกิด พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ ห้องผ่าตัดเล็ก สุราษฎร์ธานี
292 นางสาวอวยพร นาคเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อายุรกรรมหญิง1 สุราษฎร์ธานี
293 นางอรชร หนูยศ พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมหญิง2 สุราษฎร์ธานี
294 นางชฎาภรณ์ คงทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
295 นางเสาวลักษณ์ สุทธิเกิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
296 นางสาวสาคร พรมประกูล คนงาน สุราษฎร์ธานี
297 นางสาวจิรนันท์ อ่อนนิ่ม ผู้ช่วยเหลือคนไข้ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
298 นางสาววาสนา บุตรเมือง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
299 นางสาวทัศนาวรรณ บุญล่อง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
300 นางสาวจรรยา รัตนพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
301 นางสาวรัติยา จิรธรรมกูล พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
302 วุฒิญา นฤมิตร พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
303 นางสาวสราวดี สมหมาย พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
304 นางคณิต ณพัทลุง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กุมารเวชกรรม 1 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
305 นางสาวเจริญ ยกย่อง พนักงานทั่วไป หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 สุราษฎร์ธานี
306 นางสาวธัญลักษณ์ บุญช่วย เภสัชกร เภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
307 นางสาวณัฎฐา ม้วนสุธา พยาบาลวิชาชีพ เวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
308 นางนิตตะยา จิตรำพึง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
309 นางฉวีวรรณ ก้าหรีมล๊ะ พนักงานพิมพ์ การเงินและบัญชี จังหวัด
310 นางนันตภร ใจอินทร์ โภชากร โภชนาศาสตร์ จังหวัด
311 นางกาญจนา ห้าวหาญ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา โสตทัศนศึกษา จังหวัด
312 นางสาวนันทิมา อินทร์อักษร เจ้าพนักงานธุรการ สุราษฎร์ธานี
313 นางสาวจรรยา รัตนพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
314 นางจันทราภรณ์ สร้อยประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
315 นางชลดา ผิวผ่อง พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
316 นางสาวธิดาจิต มณีวัต พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
317 นางสาวปราณี ใบเศวต พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
318 นางพรทิพย์ เจริญพารากุล พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
319 นางพิมพรรณ สมบัติทอง พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
320 นางมนทิรา แก้วอำไพ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
321 นางสาววนิดา ถาวรารัตน์ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
322 นางสาววรรทนา เพ็ชรยัง พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
323 นางศิริรัตน์ บุญจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
324 นางสานิต นุราช พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
325 นางสานุรีย์ ปิยะศิล พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
326 นางสาวสิรวีร์ ขวัญเมือง พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
327 นางเรณู แสงสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
328 นางสาวเสาวณี ธนอารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
329 นางมุจลินทร์ บุญโอภาส รองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
330 นางสาววาสนา ทองพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
331 นางอรสา คชไกร นักวิชาการการเงินและบัญชี การเงินและบัญชี สุราษฎร์ธานี
332 นางสาวหยาดพิรุณ สุนสาระพัง เจ้ากนักงานการเงินและบัญชี การเงินและบัญชี สุราษฎร์ธานี
333 นางเอื้อมเดือน แสงศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี การเงินและบัญชี สุราษฎร์ธานี
334 นางภัทราภรณ์ วิชัยดิษฐ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
335 นางรัชจนา สิงห์ทอง พยาบาลวิชาชีพ จิตเวช สุราษฎร์ธานี
336 นายเวียงชัย กอสุราษฎร์ ทันตแพทย์ ทันตกรรม สุราษฎร์ธานี
337 นางเจษฎา คำนวลศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป บริหารทั่วไป สุราษฎร์ธานี
338 นายธนกฤต มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริหารทั่วไป สุราษฎร์ธานี
339 นายณรงค์ นามตาปี ลูกจ้างประจำ บริหารทั่วไป สุราษฎร์ธานี
340 นายธนกฤต ทองมณี ลูกจ้างประจำ บริหารทั่วไป สุราษฎร์ธานี
341 นายสุรสิทธิ์ รวยร่ำ ลูกจ้างประจำ บริหารทั่วไป สุราษฎร์ธานี
342 นายอับดลกรีม ก้าหรีมล๊ะ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป สุราษฎร์ธานี
343 นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ํธานี สุราษฎร์ธานี
344 นางสิริวันท์ รัตนเศวตสรรค์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยากายวิภาค สุราษฎร์ธานี
345 นางรัตนา ฤทธิชู นักวิชาการศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ สุราษฎร์ธานี
346 นางสาวสุนิสา ปราบนคร นักวิชาการสาธารณสุข พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ สุราษฎร์ธานี
347 นางณฐิตา แดงหนองหิน พนักงานเก็บเอกสาร พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ สุราษฎร์ธานี
348 นางสาววรารัตน์ ม่วงงาม เจ้าพนักงานธุรการ พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ สุราษฎร์ธานี
349 นางศิริธนา สืบแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ สุราษฎร์ธานี
350 นางเรณู ขุนชำนาญ เจ้าพนักงานธุรการ พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ สุราษฎร์ธานี
351 นางพวงทอง เนาว์สุวรรณ เจ้าพนักงานห้องสมุด พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ สุราษฎร์ธานี
352 นางสาวปิ่นจุฬา เจริญสุข นักรังสีการแพทย์ รังสีวิทยา สุราษฎร์ธานี
353 นายคมสันต์ ดุษฎี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอม สุราษฎร์ธานี
354 นายทศพร ระมัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอม สุราษฎร์ธานี
355 นางสุจิตรา ก่อกิจไพศาล นักวิชาการสาธารณสุข สุขศึกษา สุราษฎร์ธานี
356 นางนฤมล รัชตรังวรรค์ นักโภชาการ สุขศึกษา สุราษฎร์ธานี
357 นางสุจิตรา มานะกุล นักเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ สุราษฎร์ธานี
358 นายธีรพันธ์ สอนพิมพ์ เภสัชกร เภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
359 นายนรินทร์ อภิญญาณกุล เภสัชกร เภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
360 นายภักดี จิรฐิติโชติ เภสัชกร เภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
361 นายวรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ เภสัชกร เภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
362 นางสาวช้องนาง อินปลอด นักวิชาการศึกษา เลขาแพทย์ สุราษฎร์ธานี
363 นางวีรพร ตรียุทธ นักวิชาการศึกษา เลขาแพทย์ สุราษฎร์ธานี
364 นางเยาวดี ตั้งจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพ เวชกรรม สุราษฎร์ธานี
365 นางสาวภรณ์ณภัส สิทธิกูล นักกายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู สุราษฎร์ธานี
366 นางสาวกาญจนา นิลศรี นักโภชาการ โภชนาศาสตร์ สุราษฎร์ธานี
367 นางสาวชนิกานต์ ไพฑูรย์ นักโภชาการ โภชนาศาสตร์ สุราษฎร์ธานี
368 นางสาวดารณี คุระศรี นักโภชาการ โภชนาศาสตร์ สุราษฎร์ธานี
369 นางสาววีนัส วัยวัฒนะ นักโภชาการ โภชนาศาสตร์ สุราษฎร์ธานี
370 นางถนอมศรี ฐานะ โภชากร โภชนาศาสตร์ สุราษฎร์ธานี
371 นางไพพรรณี เพชรฤทธิ์ โภชากร โภชนาศาสตร์ สุราษฎร์ธานี
372 นายจิระวัฒน์ นพรัตน์ นายช่างศิลป์ โสตทัศนศึกษา สุราษฎร์ธานี
373 นายมนัส ขวัญทอง ลูกจ้างประจำ โสตทัศนศึกษา สุราษฎร์ธานี
374 นายนพรัตน์ ลักษณา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา โสตทัศนศึกษา สุราษฎร์ธานี
375 นายนรินทร์ธร วรินทรเวช เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา โสตทัศนศึกษา สุราษฎร์ธานี
376 นางรัขฎา สันติจิตโต เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา โสตทัศนศึกษา สุราษฎร์ธานี
377 นางสาวแพรวพรรณ เพชรพรหม เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา โสตทัศนศึกษา สุราษฎร์ธานี
378 นายเสรีภาพ แซ่อึ้ง นายแพทย์ จังหวัด
379 นายปรีชา มนทกานต์กุล ม.มหิดล จังหวัด
380 นางสาวธัญลักษณ์ ขวัญสนิท นายแพทย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู จังหวัด
381 นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ โรงพยาบาลตรัง ตรัง
382 นางสาวกมลรัตน์ วัชราภรณ์ นายแพทย์ สุราษฎร์ธานี
383 นางสาวจุไรทิพย์ เอ่งฉ้วน นายแพทย์ สุราษฎร์ธานี
384 นายชูชัย วงศ์วิวัฒน์ไชย นายแพทย์ สุราษฎร์ธานี
385 นายดามพ์ มุกด์มณี นายแพทย์ สุราษฎร์ธานี
386 นายทศพร โมระเสริฐ นายแพทย์ สุราษฎร์ธานี
387 นางสาวธนิตา สมตน นายแพทย์ สุราษฎร์ธานี
388 นายภราดร เจ็ดวรรณะ นายแพทย์ สุราษฎร์ธานี
389 นางสาวขวัญจิตร สายทองแท้ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
390 นางสาวธิดาจิต มณีวัต พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
391 นางสาวพยุงศรี อุทัยรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
392 นางสาวพรทิพย์ เจริญพารากุล พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
393 นางสาวศิริรัตน์ บุญจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
394 นางสาวอาลี แซ่จียว พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
395 นางสาวเปรมวดี จิตสุขุมมงคล พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
396 นางสาวนพวรรณ พงศ์โสภา นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
397 นางทิพยรัตน์ คงทอง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ พานิชย์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
398 นายช.วิทวัส เพ็ชรไพศิษย์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
399 นายxxx ระมัด พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นครปฐม
400 นางxxx บุญล้ำ พยาบาลวิชาชีพ icu สุราษฎร์ธานี
401 นางจินตพร ชูมาก พยาบาลวิชาชีพ กุมารเวชกรรม 2 สุราษฎร์ธานี
402 นางสาคร ลูกมณี พยาบาลวิชาชีพ คลินิก สุราษฎร์ธานี
403 นางนันทวัน อุดมวิทยาไกร พยาบาลวิชาชีพ นรีเวช สุราษฎร์ธานี
404 นางน้องนุช เครือบวรรัฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมกระดูกหญิง สุราษฎร์ธานี
405 นางสาวxxx อินปลอด นักวิชาการศึกษา สำนักงานเลขาฯกลุ่มงานแพทย์ สุราษฎร์ธานี
406 นางกนกวรรณ ชูฉิม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ สูติกรรม 3 สุราษฎร์ธานี
407 นางสาวกมลทิพย์ แก้วพรสวรรค์ พยาบาลวิชาชีพ ห้องปฏิบัติการตรวจพิเศษโรคหัวใจ หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ สุราษฎร์ธานี
408 นางxxx ช่วยเกิด พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ ห้องผ่าตัดเล็ก สุราษฎร์ธานี
409 นางxxx เพชรมีศรี นักวิชาการศึกษา เลขากลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
410 นางสาววันจันทร์ ปุญญวันทนีย์ เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
411 นางสาวคชาภรณ์ นิ่มเดช นายแพทย์เชี่ยวชาญ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
412 นางสาวxxx มะลิวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ กุมารเวชกรรม 2 สุราษฎร์ธานี
413 นางสาวxxx ฟูแก้ว พยาบาลวิชาชีพ กุมารเวชกรรม2 สุราษฎร์ธานี
414 นางสาวxxx คำทิพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิสัญญี สุราษฎร์ธานี
415 นางสุวรรณา กรรมารางกูร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษหลุย รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
416 นางสาวอุไร จั้งโล่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษหลุย รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
417 นางนิตยา ตลึงจิตร พยาบาลวิชาชีพ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
418 นางอรวรรณ ประยุทธสินธุ์ พยาบาลวิชาชีพ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
419 นางxxx ยกย่อง คนงาน สุราษฎร์ธานี
420 นางผุสดี บรมธนรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด สุราษฎร์ธานี
421 นางxxx เนาว์สุวรรณ เจ้าพนักงานห้องสมุด ห้องสมุด สุราษฎร์ธานี
422 นางxxx ตรียุทธ นักวิชาการศึกษา เลขาฯแพทย์ สุราษฎร์ธานี