ประชุมเครือข่ายกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขต 11
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
วันที่จัดประชุม : วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558ถึง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08:00- 16:30น.
ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ : วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 157 /500
ผู้ติดต่อประสานงาน : ผู้ติดต่อประสานงาน คุณบุรินทร์ เอี่ยมขำ โทร 081-9782242
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด สถานะ
1 นางชนิสรา ชัยศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลอ่าวลึก กระบี่
2 นส.เพ็ญวดี สกลกิติวัฒน์ นพ.ชำนาญการพิเศษ รพ.กระบี่ กระบี่
3 นางพรทิพย์ เอ่งฉ้วน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กระบี่ กระบี่
4 นางศิรินันท์ เต็มสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กระบี่ กระบี่
5 นางสาวสุภาพร ชดช้อย เภสัชกร รพ.กระบี่ กระบี่
6 นางสาวสุวรรณี โสภี พยาบาลวิชชาชีพ โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่
7 น.ส.กรุณา เรืองกูล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่
8 นางพึงใจ มังคุด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่
9 นางสายทอง แป้นเกิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่
10 นางสาวสุภาพร ป่อสิ่ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคลองท่อม กระบี่
11 นางสาวขวัญตา ซื่อตรง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกาะลันตา กระบี่
12 นายธีรเดช ชนะกุล นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลเขาพนม กระบี่
13 นางพรพิมล อุลิตผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเขาพนม กระบี่
14 นางศุภลักษณ์ พงศ์ติยะไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ไชยา จังหวัด
15 นางอุษา ชุมถาวร หัวหน้ากลุ่มงาน สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี จังหวัด
16 นางสาวนภัสนันท์ พิทักษ์กุล พยาบาลวิชาฃีพ รพ.ปากน้ำหลังสวน ชุมพร
17 จ.ส.ต.หญิงกานต์รวี หะรังศรี ผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ ชุมพร
18 จ.ส.อ.หญิงสิริกร สุทธิศักดิ์ภักดี ผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ ชุมพร
19 นางชูสิริ ไกรมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลท่าแซะ ชุมพร
20 นายภูมิธพัฒน์ มายุศิริ นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน ชุมพร
21 นางสาวเสาวนีย์ จำปางาม พยาบาลวิชาฃีพ โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน ชุมพร
22 นางสาวจิรนันท์ พรไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
23 นางรัชนี วิเศษสาธร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
24 นางวรรณี ศักดิ์เกิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ..สต.บ้านไม้แดง นครศรีธรรมราช
25 ร้อยเอกหญิงกรวิภา เติมทอง พยาบาล รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร นครศรีธรรมราช
26 นางสาวจันทนา คันธิก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
27 น.ส.ธัญญลักษณ์ เนียมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
28 นางแรมจันทร์ ทรงทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านทุ่งควาย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
29 นางสาวจิตติมา คำปล้อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านท่าจันทน์ นครศรีธรรมราช
30 นางประภาพรรณ สุขบำเพิง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านพระพรหม นครศรีธรรมราช
31 นางมณีรัตน์ หิรัญประจักษ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.เขาพังไกร นครศรีธรรมราช
32 นางศิริพร บุญมี พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหัวคลองแหลม นครศรีธรรมราช
33 นางมันทนา เฮ่าตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
34 นางสาวนฤมล แซ่ลู่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
35 นางอมรรัตน์ เพชรเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด นครศรีธรรมราช
36 นางสรัญญา เพชรประพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิปูน นครศรีธรรมราช
37 นางสิริกานต์ ศรีเมือง นายแพทย์ชำนาญการรักษาตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ. ขนอม โรงพยาบาลขนอม นครศรีธรรมราช
38 นางอลิสา บัวทอง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขนอม นครศรีธรรมราช
39 นางสาวนุจรี สินออมทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
40 นางสาวสุภาภรณ์ เฉียบแหลม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
41 นางวารี ไอยราคม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช
42 นางสวรส นาบุญ พยาบาลวิชาชิพชำนาญการ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
43 นางปิยนาฏ แซ่ก๋ง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนาบอน นครศรีธรรมราช
44 นายสุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี โรงพยาบาลพรหมคีรี นครศรีธรรมราช
45 นางชะอ้อน ศรีรักษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพรหมคีรี นครศรีธรรมราช
46 นางดวงฤดี ชมประคต พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
47 นางวันทนา ฮุสตัส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลานสกา นครศรีธรรมราช
48 นางสุวิมล กะตากูล พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ฉวาง นครศรีธรรมราช
49 นางขนิษฐา อาวุธเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง นครศรีธรรมราช
50 นางทิพฤดี นาควงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่อม ตำบลไม้เรียง นครศรีธรรมราช
51 นางสาวทรัสตรี ทองสกุล พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ พังงา
52 นสสุวรรณี หนักแน่น พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ พังงา
53 นางสาวกัลญา ไตรศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง พังงา
54 นางวชิราภรณ์ บัวพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง พังงา
55 นายชยันต์ รัตนวงศ์ นายแพทย์5 โรงพยาบาลถลาง ภูเก็ต
56 นางสาวดวงมณี มะลิพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลถลาง ภูเก็ต
57 นางไลยาลีนา พาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลถลาง ภูเก็ต
58 น.ส พัชรี แปลกฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต ภูเก็ต
59 นางสาวรุ่งทิพย์ ราชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต ภูเก็ต
60 นางสาวชัชฎาภรณ์ อ่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกะเปอร์ ระนอง
61 นางศิราณีย์ ช่วยชะนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลละอุ่น ระนอง
62 นางกนกวรรณ ชูฉิม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกนมแม่ สุราษฎร์ธานี
63 นางสาวอรสุดา ใจห้าว นักวิชาการสาธารณสุข งานบริการสุขภาพชุมชน สุราษฎร์ธานี
64 นางมนตรา เผือกสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร.พ.ส.ฎ สุราษฎร์ธานี
65 นางสาวนันทวัน มีกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร.พ.ส.ฎ. สุราษฎร์ธานี
66 นางสาวจารุวรรณ คงชนะ พยาบาลวิชาชีพ รพ.คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
67 นางจิณณพัต เพ็ชรตุ้น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
68 น.ส.ชาลิณี บุญช่วยรอด พยาบาลวิชาชีพ รพ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
69 นางอุส่าห์ สมุทรผ่อง พยาบาลวิชาชีพ รพ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
70 นางเนาวรัตน์ ชูแก้ว พยาบาลวิชาชีพ รพ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
71 นางปัญญา มลิเครือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คลองฉนาก อ.เมือง สุราษฎร์ธานี
72 นางสาวเฉลิมขวัญ จินาตุน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บางชนะ สุราษฎร์ธานี
73 น.ส.บุญตา ถาวรวัชรกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บางโพธิ์ สุราษฎร์ธานี
74 นางสุดารัตน์ คำทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บางไทร สุราษฎร์ธานี
75 นางโสพิศ วาณิชย์เจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านปากจ่าแก้ว สุราษฎร์ธานี
76 นางจริยา รักษ์วงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหาดริ้น สุราษฎร์ธานี
77 นางสาวจำรูญศรี ทองเทือก พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านเชี่ยวหลาน-ไกรสร สุราษฎร์ธานี
78 นางสาวเนาวรัตน์ อินทรรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านใน สุราษฎร์ธานี
79 นางอุรัตน์ จุลนวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ป่าเว สุราษฎร์ธานี
80 นางวนิดา จำนงค์พันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.มะขามเตี้ย สุราษฎร์ธานี
81 นางนิภารัตน์ ชูนวลศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.วัดประดู่ สุราษฎร์ธานี
82 นางลดานุช อุปลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.วัดประดู่ สุราษฎร์ธานี
83 นางสาวอรนุช แซ่เฮง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.อ่างทอง สุราษฎร์ธานี
84 นางจันทวรรณ ทิพย์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ ขุนทะเล สุราษฎร์ธานี
85 นางโสภิชญ์ ฤทธิพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ ขุนทะเล สุราษฎร์ธานี
86 นางนรารัตน์ ชูมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี
87 นางนุสรา วิโรจนกูฎ พยาบาลวิชาชีพ รพ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
88 นางนุสรา วิโรจนกูฎ พยาบ่าลวิชาชีพ รพ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
89 นางสาวภิญญาพัชญ์ ศรีแสงพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.เกาะสมุ้ย สุราษฎร์ธานี
90 นายวิชัย พงศ์ติยะไพบูลย์ ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลไชยา รพ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
91 นางสินีนาฎ ครุฑทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
92 นางปาริชาติ จันทร์คงทอง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพร.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
93 นางสมจิตร ภู่เจริญโภคา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพร.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
94 นางสาวภาวนา บุญมุสิก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
95 นางดวงเดือน อินทร์บำรุง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
96 นางสาวรสติกร ขวัญชุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
97 นางสาวอัจริยา วัชราวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
98 นางยุวลักษณา จิตรรำพัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศสมใ โพธาวาส รพ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
99 นางชูใจ สุพิริยะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองดอนนก สุราษฎร์ธานี
100 นางสาววรรษาโรจ เทพพิพิธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองดอนนก สุราษฎร์ธานี
101 นส.จีราพรรณ์ แสงอาวุธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตลาดดอนนก สุราษฎร์ธานี
102 นางสาวณัฎฐา ม้วนสุธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาส สุราษฎร์ธานี
103 นางสาวกมลทิพย์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย สุราษฎร์ธานี
104 นางเพลินตา เรืองสูง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนโพหวาย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
105 นายธงชัย สิทธิยุโณ หัวหน้ากลุ่มงาน สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
106 นางอวยพร พรพิริยล้ำเลิศ หัวหน้ากลุ่มงาน สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
107 นางรัตติกาล พูนสุข พยาบาลวิฃาชีพ สาธารณสุขอำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี
108 นางศรีสุดา มุสิกวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุราษฎร์ธานี
109 นางสิริยาพร นิติคุณเกษม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุราษฎร์ธานี
110 นางอุทัยวรรณ กมลศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
111 นางอุบล เจริญพักตร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
112 นางสาวศรัณยธร คงศรีวรกุลชัย พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
113 นางขวัญเรือน จงประเสริฐ หัวหน้างาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
114 นางอลิสา ชูหวาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ งานบริการสุขภาพชุมชน กลุ่มงานงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
115 นางประกายวรรณ พุ่มงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ส่วนบริการสุขภาพชุมชน ม.2 สุราษฎร์ธานี
116 นางสาวปารณีย์ สุทธินุ่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ส่วนบริการสุขภาพชุมชนม.2 สุราษฎร์ธานี
117 นางสาวศดานันท์ ภูริวิมลชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ส่วนบริการสุขภาพชุมชนหมู่2 สุราษฎร์ธานี
118 นางจันทนี แสงศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล อบจ เครือข่าย รพ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
119 นางมยุรี คชนาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล อบจ เครือข่าย รพ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
120 นางพักตร์วิภา ชัยศิลป์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
121 นางสนธยา ศิลปรัศมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
122 นางสาวสุวรรณทิพย์ ชูทัพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
123 นางสาวตราวดี อินทรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลดอนสัก สุราษฎร์ธานี
124 นางวิไลวรรณ บุญคุ้มครอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
125 นางขวัญใจ หัวแท้ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง สุราษฎร์ธานี
126 นางสาวเสาวณี ไทยเจริญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
127 นายจารุวิทย์ บุษบรรณ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
128 นายจารุวิทย์ บุษบรรณ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
129 นางฉวีวรรณ ทองสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
130 นางสาวสุภานิษา พัฒน์ศรีทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
131 นางสาวรุ่งรัตน์ สุลเม็ต พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพนม สุราษฎร์ธานี
132 นางสาวศศิกานต์ นาครอด พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพนม สุราษฎร์ธานี
133 นางนิตยา พัฒนเพชร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพุนพิน สุราษฎร์ธานี
134 นางวราภรณ์ คงเสน่ห์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพุนพิน สุราษฎร์ธานี
135 นางยวิษฐา แย้มมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวิภาวดี สุราษฎร์ธานี
136 นางสุภาพร อินทร์ชนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวิภาวดี สุราษฎร์ธานี
137 นางสาวศศิวิมล ชัยกูล นายแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สุราษฎร์ธานี
138 นางจิราภา แย้มแสง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
139 นายบุรินทร์ เอี่ยมขำ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
140 นางมาลิน มูลลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
141 นางสาวศิริสุข วรรณศรี นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
142 นางสุจิตรา ก่อกิจไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
143 นางนฤมล รัชตรังสรรค์ นักโภนาการชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
144 แพทย์หญิงอัจฉรา รอดเกิด นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
145 นางจันทิมา วงศ์สวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
146 นางจุฑามาศ บุพสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
147 นางปัณฑิตา กะตากูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
148 นางสาวสุธิดา พุฒทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
149 นางเพ็ญมณี จันทร์แจ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรูด สุราษฎร์ธานี
150 นางสุภาภรณ์ เรืองขจรไพโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกใต้ สุราษฎร์ธานี
151 นางสาวสายฝน ชัยขันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ สุราษฎร์ธานี
152 นางสาวจิราพร วังจำนงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำรอบ สุราษฎร์ธานี
153 นางชมัยพร นาคเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
154 นางบุญรอง ชุมทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด สุราษฎร์ธานี
155 นางสาวชนกพร ปี้บ้านท่า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากฉลุย สุราษฎร์ธานี
156 นางกาญจนา รักษาพราหมณ์ พยาบาลผู้จัดการโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลไชยา สุราษฎร์ธานี
157 นางนันทยา เขียดแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลไชยา สุราษฎร์ธานี
158 นางสาวขวัญตา ซื่อตรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเกาะลันตา กระบี่
159 นางขนิษฐา อาวุธเพชร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ฉวาง นครศรีธรรมราช