ประชุมวิชาการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2558
สถานที่ : ห้องประชุมวิภาวดี อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
วันที่จัดประชุม : วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 08:00- 16:30น.
ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ : วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 311 /500
ผู้ติดต่อประสานงาน : ลงทะเบียนบุคคลภายนอก รพ. คนละ 800 บาท ภายในวันที่ 30 ก.ย. 58 หากหลังจากนี้ ราคา 1000 บาท สมัครสมบูรณ์เมื่อชำระเงินลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย สาขา รพ.สุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 983-4-18674-6 ชื่อบัญชี นางกนิษฐา ขวัญช่วย และ นางสาวสุนิสา ปราบนคร ส่งหลักฐานการโอนเงินทาง Fax : 077-915-642 หรือ E-mail : prs2012@gmail.com แจ้งการโอนเงินหรือสอบถามรายละเอียดที่ คุณเรณู ขุนชำนาญ โทร 077-915600 ต่อ 2294 การจองที่พักให้ประสานกับโรงแรมโดยตรง โรงแรมวังใต้ โทร 077-283021-7 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า โทร 077-205333-5 และโรงแรมแหลมทราย โทร 077-221-111 และ Like Resident โทร 077-288877คะแนน CNEU หน่วยคะแนนพยาบาลได้ 10.5
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด สถานะ
1 นางวาสนา ทองพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ การพยาบาล จังหวัด
2 นางสาวธัญลักษณ์ วันเลี่ยง นายแพทย์ จิตเวช จังหวัด
3 นายชินวัต สุวรรณทิพย์ นายแพทย์ นิติเวช จังหวัด
4 นางจันทนี แสงศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล อบจ จังหวัด
5 นายแพทย์ญาณินทร์ อุทโยภาศ เชี่ยวชาญ สุราษฎร์ธานี
6 นายสมศักดิ์ นิลพงศ์ นายแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
7 นางกนิษฐา ขวัญช่วย พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
8 นางมุจลินทร์ บุญโอภาส รองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
9 นายบรรยง ชินกุลกิจนิวัฒน์ นายแพทย์ จักษุการแพทย์ สุราษฎร์ธานี
10 นายธนกฤต มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริหารทั่วไป สุราษฎร์ธานี
11 นางสาวสุนิิสา ปราบนคร นักวิชาการสาธารณสุข พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ สุราษฎร์ธานี
12 นางสาวสิริพร อินทรสังขนาวิน นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
13 นางสาวกนกวรรณ แซ่ห่าน แพทย์ สสจ สุราษฎร์ธานี
14 นางสาวพิมพ์ผกา ศรีศิริวรรณา แพทย์ สสจ สุราษฎร์ธานี
15 นางสาวศศิพร ด้วงทองแก้ว นายแพทย์ สสจ. สุราษฎร์ธานี
16 นางสาวแพรวพรรณ แซ่ลี้ นายแพทย์ปฏิบัติการ สสจ. สุราษฎร์ธานี
17 นางสุจิตรา ก่อกิจไพศาล นักวิชาการสาธารณสุข สุขศึกษา สุราษฎร์ธานี
18 นายแพทย์เมธัส จันทรภูติรัตน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ แพทย์ใช้ทุน สุราษฎร์ธานี
19 นางสาวอภิรดี ทองบุญ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
20 นางกนกเนตร ออมทรัพย์สิน นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
21 นางสาวการิตา ด่านพุทธพร นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
22 นายกิจพงศ์ ชูพันธุ์ นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
23 นายคมพจน์ จิระจรัส นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
24 นายฌอชนา วิเชียร นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
25 นางสาวณัฎฐา อานนทวีศิลป์ นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
26 นางสาวณิชาภัทร เข็มขาว นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
27 นายทศพร โมระเสริฐ นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
28 นายนภัส เตชะเลิศไพศาล นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
29 นายปรัชญ์ โฆสรัสวดี นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
30 นายพิชัย โรจนพิทยากร นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
31 นายพิสิทธิ์ สุวรรณประทีป นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
32 นางสาววรวรรณ เพ็ญภัทรกุล นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
33 นางสาววิมลิน โชคชัยกวิน นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
34 นายวุฒิชัย วรพาสน์ นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
35 นางสาวศิริวิมล พัฒนสิงห์ นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
36 นายสุชาติ อรุณศิริวัฒนา นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
37 นางสุภาภรณ์ ศักดาพันธุ์ไพศาล นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
38 นายสุเทพ เทอดอุดมธรรม นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
39 นายอรรถวิทย์ พานิชกุล นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
40 นางสาวอลิสา ทั่งตระกูล นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
41 นายเสรีภาพ แซ่อึ้ง นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
42 นายจรูญ ชาสวัสดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
43 นางธารินี ศรีพัฒน์พิริยกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
44 นายพิทักษ์ ศาสตรสิงห์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
45 นายสุเมธ เฟื่องมารยาท นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
46 นางสาวอัจฉรา รอดเกิด นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
47 นางสาวอลาณณา วิเชียรธวัชชัย แพทย์พี่เลี้ยง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
48 นางสาวนภลักษณ์ ปัตระวรรณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัด
49 นส.ปารณีย์ สุทธินุ่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เวชกรรมสังคม จังหวัด
50 นางสาวอวยพร มณีเศวต พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
51 นายแพทย์สุชาติ เลิศการช่าง นายแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
52 นางสุธัญญา นวลประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
53 นางสาวดวงดาว วัฒนพานิช พยาบาลวิชาชีพ บมจ.หาดทิพย์ สุราษฎร์ธานี
54 นายภัทรพงษ์ ฤทธิภักดี นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
55 นางสาวกนกพร พุทธารักษ์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
56 นายแพทย์นฤดล จิญกาญจน์ แพทย์เพิ่มพูมทักษะ รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
57 นางสาวมัลลิกา อักษรพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
58 นพ.สุญะชิต เจียรพันธุ์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
59 นายทิวัตถ์ จารุกำจร นายแพทย์ปฎิบัติการ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
60 นางสาวภัททิรา รักษ์แดง พยาบาลวิชาชีพ 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
61 นางณิสาชล นาคกุล พยาบาลวิชาชีพ 8 วช เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
62 นางพวงแก้ว บัวเพชร หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
63 นางรัชนี เรืองอำพร พยาบาลวิชาชีพ เวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
64 นพ.จิรกิตติ์ จงควินิต แพทย์ปฏิบัติการ แพทย์ สุราษฎร์ธานี
65 นพกัณฑสิทธ์ วิษณุเวช แพทย์ แพทย์พี่่เลี้ยง สุราษฎร์ธานี
66 นายรัชพล ปราบราย นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
67 นางนวลจันทร์ แพ่งรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลคลองไทร สสอ.ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
68 นางชนกพร บี้บ้านท่า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลฉลุย สุราษฎร์ธานี
69 นางสาวปัทมาภรณ์ สุขสนิท พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
70 นางสาวปิ่นสุดา ยกะกุล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
71 น.ส.ศุภนัดดา ศรีไสย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
72 นางสาคร ลูกมณี พยาบาลวิชาชีพ ไม่สังกัด สุราษฎร์ธานี
73 นพสารยุทธ์ ลีลาพีรพงศ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ สุราษฎร์ จังหวัด
74 นส.จีราพรรณ์ แสงอาวุธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ PCU ตลาดดอนนก สุราษฎร์ธานี
75 นางชลิดา เกษธำรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ PCU ตลาดดอนนก สุราษฎร์ธานี
76 นางบุศราภรณ์ เต็งรัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ TQM สุราษฎร์ธานี
77 นางสุวรรณี จิตรเอื้อกุล นักเทคนิคแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
78 นายเจริญฤทธิ์ สัมฤทธิ์ นักเทคนิคแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
79 นางสุจิตรา มานะกุล นักเทคนิคแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
80 นางสาวณิชชา อภินันทชาติ นักเทคนิคแพทย์ปฎิบัติการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
81 นางสาวบูชิตา สวัสดิ์วรรณ นักเทคนิคแพทย์ปฎิบัติการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
82 นางสาวเดือนเพ็ญ แย้มแสง นักวิชาการสถิติ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สุราษฎร์ธานี
83 นายแพทย์พิชญ์ ทั่งตระกูล นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
84 นายเลอพงษ์ ปลีโรย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มงานสวัสดิการสังคม สุราษฎร์ธานี
85 นางวราภรณ์ ศิลป์สวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
86 นางสาวนัยน์ปพร อักษรเผือก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
87 นางกัสกร สุริไพศาลสกุล เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
88 นางขวัญแก้ว วัฒนบุณย์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
89 นางจงดี เฟื่องมารยาท เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
90 นางสาวชุติมา ศรียาภัย เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
91 นางปิยนาฎ สุขเพ็ชร์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
92 นางสาววัฒนา โต๊ะสิงห์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
93 นางสาววันจันทร์ ปุญญวันทนีย์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
94 นางศศิธร นาคทอง เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
95 นายสวพล อภิญญาณกุล เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
96 นางสาวสารภี ธรฤทธิ์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
97 นายอภิชาติ เพชรโมรีกุล เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
98 นางสาวอมาภรณ์ ไชยฤกษ์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
99 นางสาวอัญชลี เนตรนพรัตน์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
100 นางรัศมี ชาติดำรงค์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
101 นางสาวธัญลักษณ์ บุญช่วย เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
102 นางสาวปริมมารีย์ อภิญญาณกุล เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
103 นางสาวปิยพร ใจซื่อ เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
104 นางสาวสุชาวดี มีชัย เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
105 นางจุไร ปล้องคง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สุราษฎร์ธานี
106 นางณัฐนันท์ อุสายพันธ์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู สุราษฎร์ธานี
107 นายแพทย์อภิรักษ์ เชียร์ศิริกุล ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
108 นายกิตติ อุบลกาญจน์ นายแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
109 นายจักรกฤช สุวรรณเทพ นายแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
110 นายจิระโรจน์ มีวาสนา นายแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
111 นายช.วิทวัท เพ็ชญไพศิษฎ์ นายแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
112 นายดำรงศักดิ์ อธิกุลรัตน์ นายแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
113 นายทนงศักดิ์ หทัยวสีวงศ์ นายแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
114 นายปณิธาน สื่อมโนธรรม นายแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
115 นายภราดร เจ็ดวรรณะ นายแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
116 นายวสันต์ ประสิทธิ์วิไล นายแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
117 นายวัฒนศักดิ์ เพ็ชร์เล็ก นายแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
118 นายศิวัฒน์ เสรีโรดม นายแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
119 นายศุภพงศ์ เกษตรสุนทร นายแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
120 นายสมบูรณ์ เพชรมณี นายแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
121 นายสุชาติ อภิชาญยงวุฒิ นายแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
122 นายอภิชัย ขัติยนนท์ นายแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
123 นายอภิรักษ์ วงษ์เสาวศุภ นายแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
124 นายโกมล ชัยวณิชยา นายแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
125 นายแพทย์บุญทน ขอประเสริฐ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
126 นายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
127 นายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา เชี่ยวชาญ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
128 นายแพทย์เอกพล พงศ์มานะวุฒิ เชี่ยวชาญ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
129 นายแพทย์ไพวิทย์ ศรีพัฒน์พิริยกุล เชี่ยวชาญ กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
130 นายประมนัส ตุ้มทอง เภสัชกร งานคลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
131 นายวรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ เภสัชกร งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
132 นางวรรณยุพา ศฤงคารพูนเพิ่ม นักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการ งานประกันสุขภาพ สุราษฎร์ธานี
133 นายดามพ์ มุกด์มณี นายแพทย์ชำนาญการ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
134 นางสาวบัวขวัญ ชินกุลกิจนิวัฒน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
135 นายกฤษฎา รัตตานุกูล นายแพทย์เชี่ยวชาญ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
136 นางจันทร์สิริ ลายประเสริฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
137 นายปกรณ์ อภิชนาพงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
138 นายสุรพล ศิิริธวัช นายแพทย์เชี่ยวชาญ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
139 นางนุชนาฎ วิจะสิกะ จพ.ทันตสาธารณสุข ทันตกรรม สุราษฎร์ธานี
140 นางพนมวัลย์ ศรีสุขใส จพ.ทันตสาธารณสุข ทันตกรรม สุราษฎร์ธานี
141 นางมยุรี พรหมวิเชียร จพ.ทันตสาธารณสุข ทันตกรรม สุราษฎร์ธานี
142 นางวรรณา ศรีแสง จพ.ทันตสาธารณสุข ทันตกรรม สุราษฎร์ธานี
143 นางสารี เกตุอินทร์ จพ.ทันตสาธารณสุข ทันตกรรม สุราษฎร์ธานี
144 น.สขนิษฐา เจนวณิชสถาพร ทันตแพทย์ ทันตกรรม สุราษฎร์ธานี
145 น.สวนิดา วงค์เวชสวัสดิ์ ทันตแพทย์ ทันตกรรม สุราษฎร์ธานี
146 น.ส.วรางค์รัตน์ เศวตศิลป์ ทันตแพทย์ ทันตกรรม สุราษฎร์ธานี
147 นายวิรินทร์ วิทย์พิบูลย์รัตน์ ทันตแพทย์ ทันตกรรม สุราษฎร์ธานี
148 นายสุทธิพันธุ์ จำนงค์ทอง ทันตแพทย์ ทันตกรรม สุราษฎร์ธานี
149 น.ส.อรุณรัตน์ เวชเตง ทันตแพทย์ ทันตกรรม สุราษฎร์ธานี
150 นายเรืองตะวัน เรืองยังมี ทันตแพทย์ ทันตกรรม สุราษฎร์ธานี
151 นางสาวกฤตพร จอมเทพมาลา ทันตแพทย์ ทันตกรรม รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
152 นางสาวนทีทิพย์ หาญมงคลศิลป์ ทันตแพทย์ ทันตกรรม รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
153 นายปิยภัทร จิ้วไม้แดง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน พยาธิวิทยากายวิภาค สุราษฎร์ธานี
154 นางผกากรอง เสตกุล เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำราญงาน พยาธิวิทยากายวิภาค สุราษฎร์ธานี
155 นายแพทย์สรวิชญ์ คืนดี นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
156 น.ส.ฆนกาญจน์ หวังรังสิมากุล นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
157 นางสาวชญานี สีห์รา นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
158 นพ.ภานุพงศ์ เฟื่องฟุ้ง นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
159 นางปรารถนา นิลพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ วิสัญญี สุราษฎร์ธานี
160 นางสาวศศิยา ศิริรัตนวรางกูร นายแพทย์ชำนาญการ วิสัญญี สุราษฎร์ธานี
161 นางสาวจิรสุดา เผือกคง นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิสัญญี สุราษฎร์ธานี
162 นายนิยม เตชะเลิศไพศาล นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิสัญญี สุราษฎร์ธานี
163 นางอาทิชา สุวรรณประทีป นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิสัญญี สุราษฎร์ธานี
164 นางสาวเพ็ญรัตน์ ีคำทิพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิสัญญี สุราษฎร์ธานี
165 นางยุวลักษณา จิตรรำพัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศสม. โพธาวาส รพ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
166 นางภาสินี อินทร์พรหม พยาบาลวิชาชีพ ศสม.ตลาดดอนนก สุราษฎร์ธานี
167 นางสาวณัฎฐา ม้วนสุธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญ ศสม.โพธาวาส สุราษฎร์ธานี
168 นางดวงกมล ชูกลิ่น พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมกระดูกหญิง สุราษฎร์ธานี
169 นางวิภาวดี เทการ พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมหญิง1 สุราษฎร์ธานี
170 นพ.ฐนิธกรณ์ หงส์ธนากร นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
171 นพ.ถาวร ทองเพชร นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
172 พญ.ทยาภัทร บุญเกษม นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
173 นพ.ภัทรพล สถาวร นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
174 นพ.วิศิษฎ์ วงศ์บา นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
175 นพ.สรวิศ เจนวณิชสถาพร นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
176 นพ.เกียรติศักดิ์ วงศ์วรชาติ นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
177 นพ.พงษ์ชัย แซ่เฮ้ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
178 นพ.อิสระ โกยสมบัติโอฬาร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
179 นพ.เติมศักดิ์ ณ พัทลุง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
180 นางธัญญลักษณ์ แซ่เตี้ยว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
181 นางสุมาลี นิติอัครพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
182 นางสุเนตตา พาลเสือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
183 นางชลทิชา นาคจุติ นักวิชาการศึกษา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา สุราษฎร์ธานี
184 นางสาวกาญจนา ทองทิพย์ แพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
185 นางนรารัตน์ ชูมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ เวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
186 นางปัณฑิตา กะตากูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ เวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
187 นางสุวดี ทองเพชร พยาบาลวิช่าชีพชำนาญการ เครือข่ายฯ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
188 นางนิภา เทพสิมานนท์ นักกายภาพบำบัด เวชกรรมฟื้นฟู สุราษฎร์ธานี
189 นางกชกร ศิวปรียากูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
190 นางรัชจรีย์ แก้วมหิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ เวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
191 นางประกายวรรณ พุ่มงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
192 นางอภิสรา บุญเฉิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
193 นายจตุรนต์ ชยุตวานิชกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ แพทย์ สุราษฎร์ธานี
194 นางสาวจันทิรา บุญชุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล อบจ สุราษฎร์ธานี
195 นางจุฑาภัค ภัทรนิตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล อบจ สุราษฎร์ธานี
196 นางฟองเมฆ สุทธิรกษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล อบจ สุราษฎร์ธานี
197 นายปิยะวุฒิ คำทิพย์ นายเเพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
198 นางสาวธิดารัตน์ รัตนนิคม นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
199 นางสาวศริญญา สุขแก้ว นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
200 นางสาวปรียาพร คงจรรักษ์ นายแพทย์ปฎิบัติการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
201 นายแพทย์ณพล พฤกษ์ธรางกูร นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
202 นพ. ณัฐยุทธ กนกกวินวงศ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี
203 นางอุศนี สุนทรกรณีย์ นายแทพย์ชำนาญการพิเศษ โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
204 นางบุษยมาศ ทิพย์ศรี นายแพทย์ปฏิบัติการ โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
205 นายฉัตรชัย บุญเฉิด นายแพทย์เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
206 นางรัชนีย์ ก่อธรรมนิเวศน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
207 นาย้เกษม ชูติระกะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
208 นางอุไรพร วงศ์อภัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ OPD ENT สุราษฎร์ธานี
209 นางจงกล เถียรวิชิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กระดูกหญิง สุราษฎร์ธานี
210 นางจันทนี รัตนวิจิตร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กลุ่มงานผ้ป่วยนอก OPD หู คอ จมูก สุราษฎร์ธานี
211 นางกัลยกร แก้วอ่อน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ งานผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
212 นางสาวเสาวณี ธนอารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมกระดูกชาย 1 สุราษฎร์ธานี
213 นางสาวกัลยา บุญดี พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมกระดูกชาย 2 สุราษฎร์ธานี
214 นางประนอม เอื้อกฤดาธิการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง1 สุราษฎร์ธานี
215 นางจินตพร ชูมาก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม2 สุราษฎร์ธานี
216 นางจาริยา เชาวนานันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยตาหูคอจมูกหญิง สุราษฎร์ธานี
217 นสอุไรวรรณ หนูนวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องผ่าตัด สุราษฎร์ธานี
218 นางโชติมา นิจิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องผ่าตัด สุราษฎร์ธานี
219 น.ส.นภัสสร เพ็ชรชู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
220 นางน้องนุช เครือบวรรัฐ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ออร์โธปิดิกส์หญิง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
221 นางสาวธัญลักษณ์ คงเทพ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ออร์โธปิดิกส์หญิง โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี
222 นางสุวัจนา ณ พัทลุง พยาบาลวิชาชีพ อาชีวเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
223 นางสาวศุภากร ศรีจันทร์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
224 นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการ จังหวัด
225 นางศิริรัตน์ บุญจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ จังหวัด
226 นางนันตภร ใจอินทร์ โภชากร จังหวัด
227 นางกมลวรรณ นิลเอก พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล จังหวัด
228 นางกาลัญญู รักษ์สุข พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล จังหวัด
229 นางกุลวดี เจริญพารากุล พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล จังหวัด
230 นางสาวขวัญใจ รุ่งเรือง พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล จังหวัด
231 นางจันทราภรณ์ สร้อยประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล จังหวัด
232 นางจุฑารัตน์ แซ่ล้อ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล จังหวัด
233 นางชลดา ผิวผ่อง พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล จังหวัด
234 นางพยุงศรี อุทัยรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล จังหวัด
235 นางพิมพรรณ สมบัติทอง พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล จังหวัด
236 นางสาวมาลี แซ่อุ่น พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล จังหวัด
237 นางรัตนา สุระเสน พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล จังหวัด
238 นางราตรี ฉายากุล พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล จังหวัด
239 นางสาววรรทนา เพ็ชรยัง พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล จังหวัด
240 นางสาวสิรวีร์ ขวัญเมือง พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล จังหวัด
241 นางสุธิษา ทิพย์บรรพต พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล จังหวัด
242 นางสุมณฑา เตชะเลิศไพศาล พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล จังหวัด
243 นางสาววริศรา ชื่นวงค์ นักวิชาการการเงินและบัญชี การเงินและบัญชี จังหวัด
244 นางอรสา คชไกร นักวิชาการการเงินและบัญชี การเงินและบัญชี จังหวัด
245 นางเอื้อมเดือน แสงศรี นักวิชาการการเงินและบัญชี การเงินและบัญชี จังหวัด
246 นางฉวีวรรณ ก้าหรีมล๊ะ พนักงานพิมพ์ การเงินและบัญชี จังหวัด
247 นางสาวหยาดพิรุณ สุนสาระพัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี การเงินและบัญชี จังหวัด
248 นางภัทราภรณ์ วิชัยดิษฐ นายแพทย์ กุมารเวชกรรม จังหวัด
249 นายวุฒิชัย อมรติยางกูร นายแพทย์ กุมารเวชกรรม จังหวัด
250 นางรัชจนา สิงห์ทอง พยาบาลวิชาชีพ จิตเวช จังหวัด
251 นายเวียงชัย กอสุราษฎร์ ทันตแพทย์ ทันตกรรม จังหวัด
252 นางเจษฎา คำนวลศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป บริหารทั่วไป จังหวัด
253 นายณรงค์ นามตาปี ลูกจ้างประจำ บริหารทั่วไป จังหวัด
254 นายธนกฤต ทองมณี ลูกจ้างประจำ บริหารทั่วไป จังหวัด
255 นายสุรสิทธิ์ รวยร่ำ ลูกจ้างประจำ บริหารทั่วไป จังหวัด
256 นางสิริวันท์ รัตนเศวตสรรค์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยากายวิภาค จังหวัด
257 นางรัตนา ฤทธิชู นักวิชาการศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ จังหวัด
258 นางณฐิตา แดงหนองหิน พนักงานเก็บเอกสาร พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ จังหวัด
259 นายมนัส ขวัญทอง ลูกจ้างประจำ พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ จังหวัด
260 นางศิริธนา สืบแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ จังหวัด
261 นายนรินทร์ธร วรินทรเวช เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ จังหวัด
262 นางรัชฎา สันติจิตโต เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ จังหวัด
263 นางสาวแพรวพรรณ เพชรพรหม เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ จังหวัด
264 นายคมสันต์ ดุษฎี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ยุทธ์ศาสตร์บริการและสารสนเทศการแพทย์ จังหวัด
265 นายทศพร ระมัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ยุทธ์ศาสตร์บริการและสารสนเทศการแพทย์ จังหวัด
266 นางสาวปิ่นจุฬา เจริญสุข นักรังสีการแพทย์ รังสีวิทยา จังหวัด
267 นางสาวจิริสุดา เผือกคง นายแพทย์ วิสัญญี จังหวัด
268 นางนฤมล รัชตรังวรรค์ นักโภชาการ สุขศึกษา จังหวัด
269 นางสุวรรณี จิตรเอื้อกุล นักเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ จังหวัด
270 นายธีรพันธ์ สอนพิมพ์ เภสัชกร เภสัชกรรม จังหวัด
271 นายนรินทร์ อภิญญาณกุล เภสัชกร เภสัชกรรม จังหวัด
272 นายภักดี จิรฐิติโชติ เภสัชกร เภสัชกรรม จังหวัด
273 นายวิน เตชะเลิศไพศาล นายแพทย์ เวชกรรมสังคม จังหวัด
274 นางเยาวดี ตั้งจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพ เวชกรรมสังคม จังหวัด
275 นางสาวนันทิมา อินทร์อักษร เจ้าพนักงานธุรการ เวชกรรมสังคม จังหวัด
276 นางสาวธัญลักษณ์ ขวัญสนิท นายแพทย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู จังหวัด
277 นางสาวภรณ์ณภัส สิทธิกูล พยาบาลวิชาชีพ เวชศาสตร์ฟื้นฟู จังหวัด
278 นางสาวกาญจนา นิลศรี นักโภชาการ โภชนาศาสตร์ จังหวัด
279 นางสาวชนิกานต์ ไพฑูรย์ นักโภชาการ โภชนาศาสตร์ จังหวัด
280 นางสาวดารณี คุระศรี นักโภชาการ โภชนาศาสตร์ จังหวัด
281 นางสาววีนัส วัยวัฒนะ นักโภชาการ โภชนาศาสตร์ จังหวัด
282 นางถนอมศรี ฐานะ โภชากร โภชนาศาสตร์ จังหวัด
283 นางไพพรรณี เพชรฤทธิ์ โภชากร โภชนาศาสตร์ จังหวัด
284 นางสาววรารัตน์ ม่วงงาม เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยาการบุคคลและคุณภาพ สุราษฎร์ธานี
285 นางเรณู ขุนชำนาญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยาการบุคคลและคุณภาพ สุราษฎร์ธานี
286 นางรุจิพรรณ พูนจันทร์ นักวิชาการสิติชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาตร์บริการและสารสนเทศ สุราษฎร์ธานี
287 นางกุลวดี เจริญพารากุล พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
288 นางจุฑารัตน์ สุวรรณเมฆ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
289 นางสาวธิดาจิต มณีวัต พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
290 นางสาวอาลี แซ่เจียว พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
291 นางเกษร แก้วผุดผ่อง พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
292 นางกันยปริญญ์ ภูมิจิตร นายแพทย์ พยาธิวิทยากายวิภาค สุราษฎร์ธานี
293 นายจิระวัฒน์ นพรัตน์ นายช่างศิลป์ พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ สุราษฎร์ธานี
294 นางกาญจนา ห้าวหาญ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ สุราษฎร์ธานี
295 นายนพรัตน์ ลักษณา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ สุราษฎร์ธานี
296 นางพวงทอง เนาว์สุวรรณ เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ สุราษฎร์ธานี
297 นางสาวปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ นายแพทย์ รังสีวิทยา สุราษฎร์ธานี
298 นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
299 นางสาวช้องนาง อินปลอด นักวิชาการศึกษา สำนักงานเลขาฯ แพทย์ สุราษฎร์ธานี
300 นางวีรพร ตรียุทธ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเลขาฯ แพทย์ สุราษฎร์ธานี
301 นางสาวเกสร หนูภูมี นักวิชาการศึกษา สำนักงานเลขาฯ แพทย์ สุราษฎร์ธานี
302 นายแพทย์ธรนพัต ตีระกนก นายแพทย์ชำนาญการ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
303 นายแพทย์ธรรมนูญ เมืองหนู นายแพทย์ชำนาญการ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
304 แพทย์หญิงพรรณี ทวีสุข นายแพทย์ชำนาญการ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
305 แพทย์หญิงยุพดี โตขาว นายแพทย์ชำนาญการ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
306 นพ.พุทธิพร พานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
307 นายแพทย์ภาณุพงศ์ เจริญดำรงทรัพย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
308 นางยุพดี โตขาว นายแพทย์ สูติกรรม สุราษฎร์ธานี
309 นางสาวอภิรดี ทองบุญ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
310 นางสุจิตรา มานะกุล นักเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ สุราษฎร์ธานี
311 นายสุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ เวชกรรมสังคม PCU สุราษฎร์ธานี
312 จังหวัด
313 นางสาวชลฤทัย เนติรัฐกร พยาบาลวิชาชีพ ห้องจัดเก็บรายได้ จังหวัด
314 นางสาวภรณ์ณภัส สิทธิกูล นักกายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู จังหวัด
315 นางชลดา ผิวผ่อง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี
316 นางสาวกิ่งกาญจน์ อินทะสระ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง 2 สุราษฎร์ธานี
317 นส.บุษราภรณ์ คุ้มชำนาญ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
318 นางสาวเกษรา คงอินทร์ พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมชาย 1 สุราษฎร์ธานี
319 นางพสุมนต์ ยรรยงนิเวศน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน สุราษฎร์ธานี
320 นางสาวเกษร ทองกลิ่น พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากฉลุย สุราษฎร์ธานี
321 นางสาวณัฏฐณิชา สุระเสน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
322 นางสาวชฎาพร มีสุข พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครินทร์ นครศรีธรรมราช
323 นางสาวกนกพร พุทธารักษ์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
324 นางจันทนา จันทร์นวล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
325 นายพิชิตชัย ชูวัฒนกูล นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สุราษฎร์ธานี
326 นางสาวพัชราภา สุนทรศิริทรัพย์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สุราษฎร์ธานี
327 นายธนภูมิ ให้หวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สุราษฎร์ธานี
328 นางราตรี ธนอาร้กษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สุราษฎร์ธานี
329 นางธัญญรัตน์ ชูดำดี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ จังหวัด
330 นางบังอร ทัศนพรสถิต พยาบาลวิชาชีพ ไตเทียม จังหวัด
331 นางสาวลัดดา จามพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ICU อายุรกรรมชาย สุราษฎร์ธานี
332 นางพรนภา ช่วยมาก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ NICU สุราษฎร์ธานี
333 นางทัศรียา เบญจพรกุลนิจ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ NICU สุราษฎร์ธานี
334 นางสาวกรองกานต์ เสวตเวช พยาบาลวิชาชีพ PICU สุราษฎร์ธานี
335 นางสาวพัฒชรีย์ ปลอดภัย พยาบาลวิชาชีพ PICU สุราษฎร์ธานี
336 นางสาวธัญกนก พงศ์ปิยะไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
337 นางสาวเพียงใจ นวนหนู พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
338 นางนิติภรณ์ ทองสุข พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวช สุราษฎร์ธานี
339 นางพิมล สุทธิเกิด พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวช สุราษฎร์ธานี
340 นางสาวเดือนเพ็ญ แย้มแสง นักวิชาการสถิติ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สุราษฎร์ธานี
341 นายธีรพันธ์ สองพิมพ์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
342 นายประมนัส ตุ้มทอง เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
343 นายสวพล อภิญญาณกุล เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
344 นางปรียาวรรณ (แทน นางนรารัตน์ ชูมี) สุดจำนงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
345 นางสาวศดานันท์ ภูริวิมลชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
346 นายสุทธิศักดิ์ วอนเหมือน แพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย สุราษฎร์ธานี
347 นางบุญญาภรณ์ เรืองสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กุมารเวชกรรม 3 สุราษฎร์ธานี
348 นางวิมลรัตน์ สุรกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กุมารเวชกรรม 3 สุราษฎร์ธานี
349 นางสาวสุภาพร แป้วคำ พยาบาลวิชาชีพ กุมารเวชกรรม1 สุราษฎร์ธานี
350 นางจงดี เฟื่องมารยาท เภสัชกร งานคลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
351 นางวรรณยุพา ศฤงคารพูนเพิ่ม นักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการ งานประกันสุขภาถ สุราษฎร์ธานี
352 นางณัฏฐิยา ฤกษ์รุจิพิมล พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ งานห้องผ่าตัด สุราษฎร์ธานี
353 นางสมาพร จุลานุพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ จัดเก็บรายได้ สุราษฎร์ธานี
354 นางสุภาวรรณ ชูแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ ตา หู คอ จมูก สุราษฎร์ธานี
355 นางพนิดา เลิศปิยะธนากุล พยาบาลวิชาชีพ ตา หู คอ จมูก ชาย สุราษฎร์ธานี
356 นางสาวปาริตรา ทองสร้าง พยาบาลวิชาชีพ ตึกอายุรกรรมโรคเลือดและมะเร็ง สุราษฎร์ธานี
357 นางนันทวัน อุดมวิทยาไกร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
358 นางสาวชุติมา ชยาวนิช พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
359 นางสาวพวงพิศ นังเกิด พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
360 นางสาวพวงเพชร วุฒิพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
361 นางภาวดี ทองเผือก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
362 นางสาวสุธิดา พุฒทอง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
363 นางสุวรรณี ช่วยเกิด พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
364 นางพรรณี ขาวเรือง พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน ผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
365 นางพัชราพร สังคหานันท์ พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน ผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
366 นายชัยทวี ศรีพงษ์พันธุ์กุล ทันตแพทย์ ฝ่ายทันตกรรม สุราษฎร์ธานี
367 นางสาวสายสุชล สอดส่อง พยาบาลวิชาชีพ พิเศษชั้น6 สุราษฎร์ธานี
368 นางสาวนันทิดา สกุณา พยาบาลวิชาชีพ วิสัญญี สุราษฎร์ธานี
369 นางสาวนภเกตุ ศรีเสน่ห์พร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ วิสัญญี สุราษฎร์ธานี
370 นสขวัญจิต โอชุม พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ วิสัญญี สุราษฎร์ธานี
371 นางสาวขวัญจิต โอชุม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ วิสัญญีพยาบาล สุราษฎร์ธานี
372 นางสาวนภเกตน์ ศรีเสน่ห์พร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ วิสัญญีพยาบาล สุราษฎร์ธานี
373 นางสาวนันทิดา สกุณา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ วิสัญญีพยาบาล สุราษฎร์ธานี
374 นางสาวอรวรรณ วัชชวัลคุ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ วิสัญญีพยาบาล สุราษฎร์ธานี
375 นางยุวลักษณา จิตรรำพัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศสม.โพธาวาส กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
376 นางสาวอมรรัตน์ มัชฌิมวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมกระดูกชาย1 สุราษฎร์ธานี
377 นางสาวอังคณา สังข์ทอง พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมกระดูกหญิง สุราษฎร์ธานี
378 นางนัฎดา อินสุวรรณ พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน ศัลยกรรมกระดูกหญิง สุราษฎร์ธานี
379 นางสาวรังสิมา ทิพยชิต พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 1 สุราษฎร์ธานี
380 นางสาวสุพรรณษา กลิ่นกล่อม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 1 สุราษฎร์ธานี
381 นางสาวชนินาถ สิทธิศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมชาย 2 สุราษฎร์ธานี
382 นางสาวชนินาถ สิทธิศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมชาย 2 สุราษฎร์ธานี
383 นางสาวปิยวรรณ โพธิ์เพชร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 2 สุราษฎร์ธานี
384 นางขวัญตา สุนันทเสวก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 3 สุราษฎร์ธานี
385 นางสาวศิริขวัญ นาควิลัย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 3 สุราษฎร์ธานี
386 นางปิยะมน แสงเกื้อหนุน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 4 สุราษฎร์ธานี
387 นางรัตติกร พุฒิวณิชย์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 4 สุราษฎร์ธานี
388 นางปิยวรรณ โพธิ์เพชร พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมชาย2 สุราษฎร์ธานี
389 นางสาวเพลินพิศ ผ่านนทีภัทรกุล พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมหญิง 2 สุราษฎร์ธานี
390 นางฉันทนา ชูแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง1 สุราษฎร์ธานี
391 นางสาวจิรา สุทธิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ สูติกรรม 2 สุราษฎร์ธานี
392 นางสาวนภัสสร พรมโสภา พยาบาลวิชาชีพ สูติกรรม2 สุราษฎร์ธานี
393 นางกนกวรรณ ชูฉิม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สูติกรรม3(คลินิกนมแม่) สุราษฎร์ธานี
394 นางสุภาวรรณ ไทยยัง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม2 สุราษฎร์ธานี
395 นางวราพร วรเศรษฐศักดิ์ พยาลาลวิชาชีพ ชำนาญการ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม2 สุราษฎร์ธานี
396 นางสาวกัลยณัฏฐ์ แพ่งรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
397 นางทิพวรรณ หีมหรูน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยพิเศษชั้น6 สุราษฎร์ธานี
398 นางพิราวรรณ ไพศาลกิตติสกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หอผู้ป่วยพิเศษประจักษ์ สุราษฎร์ธานี
399 นางสุติมา พลศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย1 สุราษฎร์ธานี
400 นางขวัญตา สุนันทเสวก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทชาย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
401 นางสาวศิริขวัญ นาควิลัย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทชาย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
402 นางยุวพา สีแสง พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมหญิง สุราษฎร์ธานี
403 นางชนมทัช วิชัยธวัช พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หอผู้ป่วยหน่วย-เนย สุราษฎร์ธานี
404 นางเสาวลักษณ์ สุทธิเกิด พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หอผู้ป่วยหน่วย-เนย สุราษฎร์ธานี
405 นส.บุษราภรณ์ คุ้มชำนาญ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
406 นส.พรธิพัน วรรณโชติ พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
407 นางสาวกรกมล คล้ายปักษี พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคเลือดและมะเร็ง สุราษฎร์ธานี
408 นางสาวสุภาณี รัตนศิลา พยาบาลวิชาชีพ หออภิบาลผู้ป่วยหนัก สุราษฎร์ธานี
409 นางสาวกมลทิพย์ แก้วพรสวรรค์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หออภิบาลผู้ป่วยหนัก สุราษฎร์ธานี
410 นางวิภาพร สาลีคงชัย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หออภิบาลผู้ป่วยหนัก สุราษฎร์ธานี
411 นางศจี พานวัน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ หออภิบาลผู้ป่วยหนัก สุราษฎร์ธานี
412 นางสาวยุวรัตน์ จักราพงษ์ พยาบาลวิชาชีพ หออภิบาลผู้ป่วยหนัก ICU สุราษฎร์ธานี
413 นางสาวยุวรัตน์ จักราพงษ์ พยาบาลวิชาชีพ หออภิบาลผู้ป่วยหนัก ICU สุราษฎร์ธานี
414 นางสาวอัจฉรพรรณ มีแก้ว พยาบาลวิชาชีพ หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ สุราษฎร์ธานี
415 นางสาววิภาพร สาลีคงชัย พยาบาลวิชาชีพ หออภืบาลผู้ป่วยหนัก ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
416 นางธัญรักษ์ เนตรนพรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด สุราษฎร์ธานี
417 นางวิรัลพัชร สดศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด สุราษฎร์ธานี
418 นางสุวรัตน์ เกตุมุนินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด สุราษฎร์ธานี
419 นางสาวชลฤทัย เนติรัฐกร พยาบาลวิชาชีพ ห้องจัดเก็บรายได้ สุราษฎร์ธานี
420 นางชื่นจิต ใยฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง สุราษฎร์ธานี
421 นางรัติยา จิรธรรมกูล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ ห้องผ่าตัด สุราษฎร์ธานี
422 นางกนกรต ใจสว่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องผ่าตัด สุราษฎร์ธานี
423 นางจรรยา เหมือนวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องผ่าตัด สุราษฎร์ธานี
424 นางสาวปรีดา ดวงแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องผ่าตัด สุราษฎร์ธานี
425 นางสุรีนารถ ราชแป้น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องผ่าตัด สุราษฎร์ธานี
426 นางสารภี เจียมวรธน พยาบาลวิชาชีพ ออร์โธปิดิกส์ชาย2 สุราษฎร์ธานี
427 นางลัดดาวัลย์ ทองเกลี้ยง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ อายุรกรรมชาย 1 สุราษฎร์ธานี
428 นางสาวทรรศนีย์ วิชิตแย้ม พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมชาย2 สุราษฎร์ธานี
429 นางมนสิชา บัวลอย พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมชาย2 สุราษฎร์ธานี
430 นส.บุญมี ไชยแขวง พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน อายุรกรรมหญิง.1 สุราษฎร์ธานี
431 นสชนิดา พิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมหญิง.1 รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
432 นส.ดวงรัตน์ ขวัญทอง พยาบาลวิชาชีพ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน สุราษฎร์ธานี
433 นางภาวดี นฤมิตร พยาบาลวิชาชีพ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน สุราษฎร์ธานี
434 นส.วิปาจรีย์ ศิริโชติ พยาบาลวิชาชีพ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน สุราษฎร์ธานี
435 นางวีรวรรณ สุทธิรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ เคมีบำบัด(ญสส.) สุราษฎร์ธานี
436 นางสาวปารณีย์ สุทธินุ่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
437 นางจันทนี แสงศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล อบจ สุราษฎร์ธานี
438 นางสาวอลิษา วิชัยดิษฐ์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
439 นางรัตชนก วิฑูรย์พันธุ์ นักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
440 นางจริยาวรรณ พรหมแก้ว พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
441 นางสิริลักษณ์ บัวทอง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
442 นางสาวมธุรส สุขสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
443 นางนวภรณ์ สิงขบุรี พยาบาลวิชาชีพ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ สุราษฎร์ธานี
444 นางสาวนนธิชา พิกรมสุข พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมกระดูกหญิง สุราษฎร์ธานี
445 นายธีรศักดิ์ ฉิมใหญ่ พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมชาย 3 สุราษฎร์ธานี
446 นางจิรารัตน์ ฉ้วนตั้น พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 3 สุราษฎร์ธานี
447 นางสาวจันทิมา ยอดสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
448 นางสาวนรพร เพชรคลังสวน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
449 นางจิรารัตน์ ฉ้วนตั้น พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทชาย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
450 นายธีรศักดิ์ ฉิมใหญ่ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทชาย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
451 นางพิกุล แก้วสุขศรี เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน ห้องตรวจการได้ยิน กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
452 นางพวงทอง เนาว์สุวรรณ เจ้าพนักงานห้องสมุด พยาธิวิทยากายวิภาค จังหวัด
453 นพ.ถิรวัฒน์ นวลขาว นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี