ประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
สถานที่ : ห้องประชุมวิภาวดี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
วันที่จัดประชุม : วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559ถึง วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08:00- 16:30น.
ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 278 /500
ผู้ติดต่อประสานงาน : - เจ้าหน้าที่ รพ.สุราษฎร์ธานีนอกโควต้า ค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท - บุคคลภายนอก รพ.สุราษฎร์ธานี ชำระภายในวันที่ 30 มิ.ย. 59 คนละ 800 บาท หลังวันที่ 30 มิ.ย.59 คนละ 1000 บาท - การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินแล้ว - โอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา รพ.สุราษฎร์ธานี เลขที่ 983-4-18674-6 ชื่อบัญชี นางกนิษฐา ขวัญช่วย และนางสาวสุนิษา ปราบนคร - ส่งหลักฐานการโอนเงิน ทาง Fax : 077-915642 หรือ E-mail : prs2012@gmail.com และโทรแจ้งการส่งอีกครั้ง ที่ 077-915600 ต่อ 2294 เรียนสายคุณ เรณู ขุนชำนาญ - CME = 12 หน่วย สำหรับ CNE อยู่ในระหว่างดำเนินการ - ทางผู้จัดไม่รับจองห้องพัก สามารถติดต่อห้องพักใกล้ที่ประชุม ได้แก่ รร.วังใต้ และ รร.ไดมอนด์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด สถานะ
1 missarunrat wetteng dentist dental department สุราษฎร์ธานี
2 นางสาวจันทรา อินทร์อักษร นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
3 นางฐิติวรรณ โชคอำนวย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
4 นายปราโมทย์ กรีไกรนุช นักรังสีการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
5 นางสาวเยาวภา นวเลิศปัญญา นักโภชนาการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ สุราษฎร์ธานี
6 นางสาวดารณี คุระศรี นักโภชนาการปฏิบัติการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ สุราษฎร์ธานี
7 นางสาวจิรสุดา เผือกคง นายแพทย์เชี่ยวชาญ พัฒนาทรัพยากรบุคคล สุราษฎร์ธานี
8 นางวิภา รุ่งช่วง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ราชการบำนาญ สุราษฎร์ธานี
9 นายแพทย์วรรธนัย มังคลารัตน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
10 นายแพทย์สุขสันต์ สกุลลาวัณย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
11 นางสาววิมลิน โชคชัยกวิน นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
12 นางวาสนา อุปลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
13 นางวิลาศินี เสมียนเพชร พยาบาลวิชาชีพ เอกชน สุราษฎร์ธานี
14 นางสาวอวยพร มณีเศวต พยาบาลวิชาชีพ ไอซียู นครศรีธรรมราช
15 นางสาวลาตีฟะห์ เจ๊ะเลาะ อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส
16 นางสาวสาวิณี ชาญสินธพ อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส
17 นางสาววาลินี เกิดสบาย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี
18 นางสาววิไลรัตน์ ทิพย์คำ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี
19 นางกนกเนตร ออมทรัพย์สิน นายแพทย์ กลุมงานอายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
20 พท.สุทธิศักดิ์ วอนเหมือน แพทย์แผนไทย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สุราษฎร์ธานี
21 นางสาวณิชชา อภินันทชาติ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
22 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็ชรรัตน์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
23 นายเจริญฤทธิ์ สัมฤทธิ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
24 นางสุวัจนา ณ พัทลุง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
25 นางจงดี เฟื่องมารยาท เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
26 นางสาวจริยาพร เจริญรูป เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
27 นายทวีชัย ลี้ยุทธานนท์ เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
28 นางสาวทัตยา โลหกุล เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
29 นางสาวนิตยา สุเมธากุลวัฒน์ เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
30 นางสาวปรัศนีย์ รักบำรุง เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
31 นางปิยนาฏ สุขเพ็ชร์ เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
32 นางสาวมนิสิดา อารีกุล เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
33 นายวรัญญู หัฏฐะสกุล เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
34 นางสาววัลลภา ศาศวัตตระกูล เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
35 นางสาวหัสยา จารุพันธุเศรษฐ์ เภสัชกร ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
36 นางนัทธี นวกิจรังสรรค์ เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
37 นางรัศมี ชาติดำรงค์ เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
38 นางจุฑารัตน์ ปราบนคร เภสัชกร ปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
39 นางสาวธัญลักษณ์ บุญช่วย เภสัชกร ปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
40 นางสาวปิยพร ใจซื่อ เภสัชกร ปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
41 นางสาวพิไลลักษณ์ ตังคพิพัฒน์ เภสัชกร ปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
42 นางสาววันทนีย์ ผลพลังกูล เภสัชกร ปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
43 นางสาวศินลิน สมบูรณ์วิทย์ เภสัชกร ปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
44 นายสิทธิชัย สรรพากร เภสัชกร ปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
45 นางสาวศดานันท์ ภูริวิมลชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
46 นางนิภา เทพสิมานนท์ นักกายภาพบำบัด กายภาพบำบัด สุราษฎร์ธานี
47 นางณัฐนันท์ อุสายพันธ์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ กายภาพบำบัด สุราษฎร์ธานี
48 นางสาวกรองจิตร์ เหล็กเพชร นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
49 นางสาวคชาภรณ์ นิ่มเดช นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
50 นางสาวณัฐติยา กิติพิพัฒน์ นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
51 นางสาวนพวรรณ พงศ์โสภา นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
52 นางสาวปาลินี นันทรักษ์ชัยกุล นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
53 นางพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
54 นายภาคภูมิ ภูมิจิตร นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
55 นางสาวมนธิดา อุทัยรัตน์ นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
56 นางสลิล เลาหะสราญ นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
57 นางสาวอรุณี กลิ่นกล่อม นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
58 นางสาวอาริยา ประดับมุขศิริ นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
59 นางสาวโสภิดา สัณฐมิตร นักกายภาพบำบัด งานกายภาพบำบัด สุราษฎร์ธานี
60 ภก.สิทธิชัย สรรพากร เภสัชกรปฏิบัติการ งานคลังเวชภัณฑ์ สุราษฎร์ธานี
61 นางสาวคนึงนิจ กิตติกูลไพศาล นายแพทย์ชำนาญการ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
62 นางจันทร์สิริ ลายประเสริฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
63 นายปกรณ์ อภิชนาพงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
64 นายสุรพล ศิริธวัช นายแพทย์เชี่ยวชาญ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
65 นางเลอลักษณ์ จงควินิต นายแพทย์เชี่ยวชาญ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
66 นางรัตน์มณี พรมทอง นักวิชาการสาธารณสุข ประกันสุขภาพ สุราษฎร์ธานี
67 นายฉัตร วัฏิสุ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา สุราษฎร์ธานี
68 นางสาวศิริวรรณ ศรีนุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ พยาธิวิทยา สุราษฎร์ธานี
69 นายพงษ์ศักดิ์ เสือมาก นักวิชาการสาธารณสุข ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ สุราษฎร์ธานี
70 นายฉัตรชัย อักษรทิพย์ นักรังสีการแพทย์ รังสีวิทยา สุราษฎร์ธานี
71 นางปาริชาต เอี่ยมวรนิรันดร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รังสีวิทยา สุราษฎร์ธานี
72 นายมงคล เทือกสุบรรณ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน รังสีวิทยา สุราษฎร์ธานี
73 นางปรารถนา นิลพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ วิสัญญีวิทยา สุราษฎร์ธานี
74 นางสาวจิรัศยา ชูอ่องสกุล นายแพทย์ปฎิบัติการ วิสัญญีวิทยา สุราษฎร์ธานี
75 นายนิยม เตชะเลิศไพศาล นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิสัญญีวิทยา สุราษฎร์ธานี
76 นางสาวเพ็ญรัตน์ คำทิพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิสัญญีวิทยา สุราษฎร์ธานี
77 นางสาวกมลทิพย์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญ ศสม.ศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี
78 นางชูใจ สุพิริยะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญ ศสม.ศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี
79 นางสาววรรษโรจ เทพพิพิธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญ ศสม.ศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี
80 นายจิระพงศ์ อินทรสมพันธ์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
81 นายจิระโรจน์ มีวาสนา นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
82 นายชนาธิป อังคณานนท์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
83 นายญาณินทร์ อุทโยภาศ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
84 นางสาวณัฐถา ดวงทอง นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
85 นายดำรงศักดิ์ อธิกุลรัตน์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
86 นายทนงศักดิ์ หทัยวสีวงศ์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
87 นายธนพล วงษ์เกลียวเรียน นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
88 นายบุญทน ขอประเสริฐ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
89 นายป่าน ขัมภลิขิต นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
90 นายภราดร เจ็ดวรรณะ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
91 นายรัตนะ เหล่าทวีทรัพย์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
92 นายศุภพงศ์ เกษตรสุนทร นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
93 นายศุวพงษ์ ตันทสุทธานนท์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
94 นายสมบูรณ์ เพชรมณี นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
95 นายสรวัจน์ เจนวณิชสถาพร นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
96 นายอภิรักษ์ เชียร์ศิริกุล นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
97 นายเอกพล พงศ์มานะวุฒิ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
98 นายไพวิทย์ ศรีพัฒน์พิริยกุล นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
99 นายแพทย์ถาวร ทองเพชร นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
100 แพทย์หญิงทยาภัทร บุญเกษม นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
101 นายแพทย์วิศิษฎ์ วงศ์บา นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
102 นายแพทย์สรวิศ เจนวณิชสถาพร นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
103 นายแพทย์เกียรติศักดิ์ วงศ์วรชาติ นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
104 นายแพทย์พงษ์ชัย แซ่เฮ้ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
105 นายแพทย์อิสระ โกยสมบัติโอฬาร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
106 นายแพทย์เติมศักดิ์ ณ พัทลุง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
107 นายแพทย์รัชวุฒิ ว่องวานิช นายแพทย์ปฏิบัติการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
108 นางจุฑามาส ญาณหาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย สุราษฎร์ธานี
109 นางเพลินตา เรืองสูง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย สุราษฎร์ธานี
110 นายแพทย์ธรนพัต ตีระกนก นายแพทย์ชำนาญการ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
111 แพทย์หญิงพรรณี ทวีสุข นายแพทย์ชำนาญการ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
112 นายแพทย์พุทธิพร พานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
113 นายแพทย์ภาณุพงศ์ เจริญดำรงทรัพย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
114 แพทย์หญิงยุพดี โตขาว นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
115 นายแพทย์นัฐวุฒิ เวชศาสตร์ นายแพทย์ปฏิบัติการ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
116 แพทย์หญิงอังศุมาลิน สี่โสภณ นายแพทย์ปฏิบัติการ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
117 นายกัณฑสิทธ์ วิษณุเวช นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
118 นายกิจพงศ์ ชูพันธ์ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
119 นายคมพจน์ จิระจรัส นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
120 นายจรูญ ชาสวัสดิ์ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
121 นางสาวจุฑามาศ ศรีพงษ์พันธุ์กุล นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
122 นางสาวณัฎฐา อานนทวีศิลป์ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
123 นางสาวณิชาภัทร เข็มขาว นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
124 นายดุษฎี เซี่ยงหลอ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
125 นายธนภัทร์ จงไพบูลย์พัฒนะ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
126 นายธนวัฒน์ เรืองชัยศิวเวท นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
127 นางสาวธัญวรรณ กุศลชู นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
128 นางธารินี ศรีพัฒน์พิริยกุล นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
129 นางสาวนิชา รวมทรัพย์ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
130 นายบุญญฤทธิ์ ศรีสมุทร นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
131 นางสาวปทุมา ขุนสูงเนิน นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
132 นางสาวปียฉัตร คงเมือง นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
133 นายพงศ์เทพ ราชศิริส่งศรี นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
134 นางสาวพรรณพิลาศ เย็นสบาย นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
135 นายพิชัย โรจนพิทยากร นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
136 นายพิทักษ์ ศาสตรสิงห์ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
137 นายพิสิทธิ์ สุวรรณประทีป นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
138 นางสาววรวรรณ เพ็ญภัทรกุล นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
139 นายวุฒิชัย วรพาสน์ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
140 นายศิลา แซ่ลิ้ม นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
141 นางสาวศุภากร ศรีจันทร์ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
142 นายสรวิชญ์ คืนดี นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
143 นายสุชาติ อรุณศิริวัฒนา นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
144 นางสาวสุภาภรณ์ ชูประเสริฐ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
145 นายสุเมธ เฟื่องมารยาท นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
146 นางสาวอภิรดี ทองบุญ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
147 นางสาวอลาณณา วิเชียรธวัชชัย นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
148 นางสาวอลิสา ทั่งตระกูล นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
149 นางสาวอลิสา สหัสภิวัฒน์ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
150 นายืทศพร โมระเสริฐ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
151 นายเมธัส จันทรภูติรัตน์ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
152 นายเสรีภาพ แซ่อึ้ง นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
153 นางสาวพนิตศนี ศรีรักษา พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมระบบประสาท สุราษฎร์ธานี
154 นางปรียาวรรณ สุดจำนงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เครือข่ายฯ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
155 นางสาวศิริสุข วรรณศรี นักวิชาการสาธารณสุข เวชกรรมสังคม รพ.สฎ. สุราษฎร์ธานี
156 นางสาวอรสุดา ใจห้าว นักวิชาการสาธารณสุข เวชกรรมสังคม รพ.สฎ. สุราษฎร์ธานี
157 นางนิลุบล ลือชาเกียรติศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เวชกรรมสังคม รพ.สฎ. สุราษฎร์ธานี
158 นางนิติภรณ์ ทองสุข พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
159 นางกนกกาญจน์ ทยายุทธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
160 นางอภิสรา บุญเฉิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
161 นางสาวชนมาภรณ์ ภูมิชัย พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานจิตเวช สุราษฎร์ธานี
162 นางจารุวรรณ พันธ์ประทุม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์านี สุราษฎร์ธานี
163 นางอุไร วัฒนะโภคา พยาบาลวิชาชีพชำนาญ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
164 นางอุศนี สุนทรกรณีย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
165 นายฉัตรชัย บุญเฉิด นายแพทย์เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
166 นายชัยรัตน์ จงควินิต นายแพทย์เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
167 นางรัชนีย์ ก่อธรรมนิเวศน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
168 นางอุไรพร วงศ์อภัย พยาบาลวิชาชีพ งานผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
169 นางเสาวลักษณ์ เทียนชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
170 นางสาวอมรรัตน์ มัชฌิมวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมกระดูกชาย1 สุราษฎร์ธานี
171 นางกนกวรรณ ชูฉิม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ สูติกรรม 3 สุราษฎร์ธานี
172 นางน้องนุช เครือบวรรัฐ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์หญิง สุราษฎร์ธานี
173 นางศริยา เจนพิชัย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์หญิง สุราษฎร์ธานี
174 นางศุภลักษณ์ จีนนุ่น พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง สุราษฎร์ธานี
175 นางสาวแสงสุภัสสร์ ทิพยนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง สุราษฎร์ธานี
176 นางสาวธัญกนก พงศ์ปิยะไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
177 น.ส.สิรวีร์ ขวัญเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
178 นางจันทราภรณ์ สร้อยประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
179 นางวาสนา ทองพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
180 นางสุวรรณี จิตรเอื้อกุล นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
181 นางสุจิตรา มานะกุล นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
182 นางสาวสุนิสา ปราบนคร นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร สุราษฎร์ธานี
183 นายภักดี จิรัฐิติโชติ เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
184 นายธีรพันธ์ สองพิมพ์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
185 นางสาววีนัส วัยวัฒนะ นักโภชนาการชำนาญการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ สุราษฎร์ธานี
186 นางสาวหยาดพิรุณ สุนสาระพัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน การเงินและบัญชี สุราษฎร์ธานี
187 นายวุฒิชัย อมรติยางกูร นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
188 นายสุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
189 ภก.วรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ งานคลังเวชภัณฑ์ สุราษฎร์ธานี
190 นายนพรัตน์ ลักษณา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา งานเวชนิทัศน์ สุราษฎร์ธานี
191 นายกฤษฎา รัตตานุกูล นายแพทย์เชี่ยวชาญ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
192 นางสาวนันทิมา อินทร์อักษร นักจัดการงานทั่วไป บริหารทั่วไป สุราษฎร์ธานี
193 นางเจษฎา คำนวณศิลป์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ บริหารทั่วไป สุราษฎร์ธานี
194 นางจินดา ฉิมรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป สุราษฎร์ธานี
195 นางรัตนา ฤทธิชู นักวิชาการศึกษา บริหารทั่วไป (เลขารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2) สุราษฎร์ธานี
196 นางอรสา คชไกร นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
197 นางสาววริศรา ชื่นวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
198 นางฉวีวรรณ ก้าหรีมล๊ะ พนักงานพิมพ์ ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
199 นางเอื้อมเดือน แสงศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
200 นางณฐิตา แดงหนองหิน เจ้าพนักงานจัดเก็บเอกสาร พัฒนาทรัพยากรบุคคล สุราษฎร์ธานี
201 นางสาววรารัตน์ ม่วงงาม เจ้าพนักงานธุรการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล สุราษฎร์ธานี
202 นางศิริธนา สืบแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล สุราษฎร์ธานี
203 นางเรณู ขุนชำนาญ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคล สุราษฎร์ธานี
204 นางพวงทอง เนาว์สุวรรณ เจ้าพนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคล สุราษฎร์ธานี
205 นางสาวปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รังสีวิทยา สุราษฎร์ธานี
206 นางสาวจิรสุดา เผือกคง นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิสัญญีวิทยา สุราษฎร์ธานี
207 นางอาทิชา สุวรรณประทีป นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิสัญญีวิทยา สุราษฎร์ธานี
208 นางสาวณัฐรีพร สองวิหค นักวิชาการศึกษา ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
209 นางสาวสุดารัตน์ อ่วมพัด นักวิชาการศึกษา ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
210 นายกิตติ อุบลกาญจน์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
211 นายจักรกฤช สุวรรณเทพ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
212 นายปณิธาน สื่อมโนธรรม นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
213 นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
214 นายวสันต์ ประสิทธิ์วิไล นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
215 นายวัฒนศักดิ์ เพ็ชร์เล็ก นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
216 นายสมศักดิ์ นิลพงศ์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
217 นายสุชาติ อภิชาญยงวุฒิ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
218 นายสุชาติ เลิศการช่าง นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
219 นายอภิชัย ขัติยนนท์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
220 นายอภิรักษ์ วงษ์เสาวศุภ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
221 นางสาวสุพรรณษา กลิ่นกล่อม พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมชาย 1 สุราษฎร์ธานี
222 นางสาวอุษณ๊ย์ ทับทอง พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมชาย 1 สุราษฎร์ธานี
223 นางศรีวภา ธนรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 2 สุราษฎร์ธานี
224 นางสาวอุไร จั้งโล่ง พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมชาย 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
225 นางจิรารัตน์ ฉ้วนตั้น พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 3 สุราษฎร์ธานี
226 นางขวัญตา สุนันทเสวก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมประสาทชาย สุราษฎร์ธานี
227 นางสาวศิริขวัญ นาควิลัย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมประสาทชาย สุราษฎร์ธานี
228 นางเรณู แสงสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมหญิง 1 สุราษฎร์ธานี
229 นางประนอม เอื้อกฤษดาธิการ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง 1 สุราษฎร์ธานี
230 นางพเยาว์ สันหลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง 1 รพ.สุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี
231 นางณัฎชากรณ์ เทโหปการ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง 2 สุราษฎร์ธานี
232 นายแพทย์ถิรวัฒน์ นวลขาว นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
233 นายคมสัน ดุษฎี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สุราษฎร์ธานี
234 นายอมรฤทธิ์ ศรีเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
235 นายทศพร ระมัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
236 นางบุศราภรณ์ เต็งรัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สุราษฎร์ธานี
237 นางรัตชนก วิฑูรย์พันธุ์ นักวิชาการสถิติ สารสนเทศทางการแพทย์ สุราษฎร์ธานี
238 นางจิราภา แย้มแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สุขศึกษา สุราษฎร์ธานี
239 นางสาวอังคณาพร รักเอียด นักวิชาการศึกษา สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ สุราษฎร์ธานี
240 นางสุจิตรา ก่อกิจไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ สุราษฎร์ธานี
241 นางนฤมล รัชตรังสรรค์ นักโภชนาการชำนาญการ สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ สุราษฎร์ธานี
242 นางทัศนีย์ ลาชโรจน์ พนักงานทั่วไป สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ สุราษฎร์ธานี
243 นางวรรณภา มากอักษร พนักงานธุรการ สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ สุราษฎร์ธานี
244 นางจิติมา วีระศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการ สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ สุราษฎร์ธานี
245 นางวรรณทณา สร้อยทอง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ สุราษฎร์ธานี
246 นายแพทย์ธรรมนูญ เมืองหนู นายแพทย์ชำนาญการ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
247 นางพิมพรรณ สมบัติทอง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หน่วย-เนย สุราษฎร์ธานี
248 นางสาวประภาวดี โทนสุข พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 สุราษฎร์ธานี
249 นางสาวเกสร หนูภูมี นักวิชาการศึกษา อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
250 นางสาวอัจฉรา รอดเกิด นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
251 นางสาวช้องนาง อินปลอด นักวิชาการศึกษา เลขานุการแพทย์ สุราษฎร์ธานี
252 นางวีรพร ตรีุยทธ นักวิชาการศึกษา เลขานุการแพทย์ สุราษฎร์ธานี
253 นางเยาวดี ตั้งจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
254 นางสาวปิ่นจุฬา เจริญสุข นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ สุราษฎร์ธานี
255 น.ส.กาญจนา นิลศรี นักโภชนาการ โภชนศาสตร์ สุราษฎร์ธานี
256 นางไพพรรณี เพชรฤทธิ์ โภชนกร โภชนศาสตร์ สุราษฎร์ธานี
257 นางถนอมศรี ฐานะ โภชนากรชำนาญการ โภชนศาสตร์ สุราษฎร์ธานี
258 นางนันตภร ใจอินทร์ โภชนากรชำนาญการ โภชนศาสตร์ สุราษฎร์ธานี
259 นางสาวภรณ์ณภัส สิทธิกูล นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
260 นายจิรวัฒน์ นพรัตน์ นายช่างศิลป์ ชำนาญงาน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
261 นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
262 นางชลดา ผิวผ่อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
263 นางรัชจณา สิงห์ทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
264 นางวรรทนา สกลวิรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
265 นางศิริรัตน์ บุญจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
266 นายเฉลิมพล ศิวะศิลป์ชัย เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
267 นางกาญจนา ห้าวหาญ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
268 นายชัยรัตน์ ฉิมสอาด เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
269 นายนรินธร วรินทรเวช เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
270 นางรัชฎา สันติจิตโต เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
271 นายเกษม ชูติระกะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
272 นางภัทราภรณ์ วิชัยดิษฐ นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
273 นายดามพ์ มุกด์มณี นายแพทย์ชำนาญการ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
274 นางสาวธิดาจิต มณีวัต พยาบาลวิชาชีพ วิจัยและพัฒนา (วิทยากร) สุราษฎร์ธานี
275 นายโกมล ชัยวณิชยา นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
276 นายแพทย์ฐนิธกรณ์ หงส์ธนากร นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
277 นางสาวจินตนา ศรีสมปอง นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
278 นางบุษยมาศ ทิพย์ศรี นายแพทย์ชำนาญการ โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
279 นางจารุวรรณ สุวรรณบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัด
280 นางจรรยา ฤทธิ์หมุน พยาบาลวิชาชีพ ไตเทียม จังหวัด
281 นางศิริภร แสงเงิน พยาบาลวิชาชีพ ไตเทียม จังหวัด
282 นางจามรี พลดี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ไตเทียม จังหวัด
283 นางมนัสวี อดุลยรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสาตร์ นราธิวาส
284 นางสาวนิภาพร จันทราทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ ccu สุราษฎร์ธานี
285 นสสริตา ดำเกาะสมุย พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ NICU สุราษฎร์ธานี
286 นายบุรินทร์ เอี่ยมขำ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานสุขศึกษา สุราษฎร์ธานี
287 นาง วันดี ประจันพล พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
288 นางสาววาสนา โฮ้เต้กิ้ม พยาบาลวิชาชีพ กุมารเวชกรรม 3 ร.พ.สุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี
289 นางสิริเพ็ญ เพ็งมาก พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ กุมารเวชกรรม 3 ร.พ.สุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี
290 นางวนิดา หลิมกุล พยาบาลวิชาชีพ ญสส. สุราษฎร์ธานี
291 ภญ.จริยาพร เจริญรูป เภสัชกร บริบาลเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
292 นางขนิษฐวรรณ ศุภสิริเพ็ญพงศื พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
293 นางพรรณี ขาวเรือง พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน ผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
294 นางเกษร แก้วผุดผ่อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ป่วยนอก ห้องฝากครรภ์ สุราษฎร์ธานี
295 นางสาวสาลินี สโมสร พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมชาย1 สุราษฎร์ธานี
296 นางสาคร ลูกมณี พยาบาลวิชาชีพ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
297 นางสาวฐนัญญา เถาแปง พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ สูติ-นรี กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
298 สุภัชชา พัฒน์ราช พยาบาลวิชาชีพ หน้าห้องตรวจกายภาพ สุราษฎร์ธานี
299 นางสาวอภิญญา อรัญไสว พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม1 กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
300 นางสาวอภิญญา อรัญไสว พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม2 กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
301 นางพรทิพย์ อนันต์ทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 สุราษฎร์ธานี
302 นางสาวภัทรพร รอดเกิด พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ห้องตรวจตา ผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
303 นางเสาวลักษณ์ ตันติชูวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องตรวจนรีเวชกรรม ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
304 นางสาวสุธิดา พุฒทอง พยาบาลวิชาชีพ ห้องตรวจอายุรกรรม งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
305 นางกัลยกร แก้วอ่อน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ห้องผ่าตัด งานผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
306 นางสาวศิวภรณ์ ช่วยบำรุง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องส่องกล้อง สุราษฎร์ธานี
307 นางสาวหทัยทิพย์ รักริ่ม พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมชาย 2 สุราษฎร์ธานี
308 นางมยุรา สุทธิจำนงค์ พยาบาลวิชาชีพ อุบัติเหตุฉุกเฉิน สุราษฎร์ธานี
309 นางสาวปิยนาฏ สุขเพ็ชร์ เภสัชกรชำนาญการ เภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
310 นางจินตพร ชูมาก พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เด็ก2 สุราษฎร์ธานี
311 นายรักสันติ์ รักสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร.พ.สวนสราญรมณ์ สุราษฎร์ธานี
312 นางพิมล นะพารา พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บางใบไม้ สุราษฎร์ธานี
313 นางสาวจุฑามาศ ไกรวงษ์ พยาบาล CCU สุราษฎร์ธานี
314 นางณัชมน พันธุกิจ พยาบาลวิชาชีพ CCU สุราษฎร์ธานี
315 นางสาวณัฐญา อุ่นกำเนิด พยาบาลวิชาชีพ ICU อายุรกรรมชาย สุราษฎร์ธานี
316 นางวิกันดา อินตู้ พยาบาลวิชาชีพ ปฎิบัติการ NICU สุราษฎร์ธานี
317 นางวลัยภรณ์ ไก่แก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ NICU สุราษฎร์ธานี
318 น.ส.กัญญณัฐ คงแจ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ orthoชาย1 สุราษฎร์ธานี
319 นางสาววรรณภา สิทธิฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ PICU สุราษฎร์ธานี
320 นางกนิษฐา ขวัญช่วย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
321 นางสาวอรุณี ธรรมเกียรติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
322 นางสาวเพียงใจ นวนหนู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
323 นางพเยาว์ แก้วสาธร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กายภาพบำบัด สุราษฎร์ธานี
324 ภญ.จงดี เฟื่องมารยาท เภสัชกรชำนาญการ งานคลังเวชภัณฑ์ สุราษฎร์ธานี
325 ภก.ประมนัส ตุ้มทอง เภสัชกรชำนาญการ งานคลังเวชภัณฑ์ สุราษฎร์ธานี
326 นางจาริยา เชาวนานันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตา หู คอ จมูก หญิง สุราษฎร์ธานี
327 นางสาวสุปราณี นิ่มนวลศรี พยาบาลวิชาชีพ ตาหูคอจมูกชาย สุราษฎร์ธานี
328 นางอมราภรณ์ ลาภชูรัต พยาบาลวิชาชีพ ตาหูคอจมูกชาย สุราษฎร์ธานี
329 นางเยาวภา เสวีพงศ์ พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ ตาหูคอจมูกหญิง สุราษฎร์ธานี
330 นางนันทวัน อุดมวิทยาไกร พยาบาลวิชาชีพ ตึกนรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
331 นางรัตนา สุระเสน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ตึกนรีเวชกรรม รพ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
332 นางสาวณิชารีย์ สุวรรณประทีบ พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมชาย1 สุราษฎร์ธานี
333 นางสาวจรีญา ภู่นภาอำพร พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมประสาทชาย สุราษฎร์ธานี
334 นางสาวบุญธิดา หมุนเอียด พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมประสาทชาย สุราษฎร์ธานี
335 นางอุบลศรี อัมพปานิต พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมหญิง 1 รพ.สุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี
336 นางจีระนันท์ ปักเข็ม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง 2 สุราษฎร์ธานี
337 นางสาวกิ่งกาญจน์ อินทะสระ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ศัลยกรรมหญิง 2 สุราษฎร์ธานี
338 นางสาวชัชฎาวดี ปานเชื้อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์ธารทิพย์ สุราษฎร์ธานี
339 นายสิทธิพงษ์ สอนรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย สุราษฎร์ธานี
340 นางอารีรัตน์ สาเมือง พยาบาลวิชาชีพ สูติกรรม 2 สุราษฎร์ธานี
341 นางพรทนา พฤกษ์ธรางกูร พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยพิเศษชั้น6 สุราษฎร์ธานี
342 นางพัชญ์ชิสา ไตรเดชา พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยพิเศษชั้น6 สุราษฎร์ธานี
343 นางสาวจุไรรัตน์ วุฒิระวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง สุราษฎร์ธานี
344 นางสาวธัญลักษณ์ คงเทพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง สุราษฎร์ธานี
345 นางสาววรัญญา ครองแก้ว พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยสูติกรรม2 สุราษฎร์ธานี
346 นางสาววิลาสินี น้อมรอด พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมชาย สุราษฎร์ธานี
347 นางนงลักษณ์ ณ นคร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมหญิง สุราษฎร์ธานี
348 นางสาวอาภรณ์ สุขโสดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมหญิง สุราษฎร์ธานี
349 น.สทัศนาวลัย คะเณย์ พยาบาลประจำการ หอผู้ป่วยหน่วย เนย สุราษฎร์ธานี
350 น.สอรอุมา สรรเสริญ พยาบาลประจำการ หอผู้ป่วยหน่วย เนย สุราษฎร์ธานี
351 นางสาวขวัญชนก ชูหนู พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ หอผู้ป่วยอายุรกรรมระบบประสาท รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
352 นางสุกันยา บุญล้ำ พยาบาลวิชาชีพ หออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
353 นางสาววิภาพร สาลีคงชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
354 นางพรพรรณ จีราพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องตรวจกายภาพบำบัด สุราษฎร์ธานี
355 นางพิกุล แก้วสุขศรี เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องตรวจการได้ยิน สุราษฎร์ธานี
356 นางนันทฐินี ยังวนิชเศรษฐ พยาบาลวิชาชีพ ห้องตรวจอายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
357 นางสิริพร เติมไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ออร์โธปิดิกส์ชาย2 สุราษฎร์ธานี
358 นางอรอนงค์ เรืองปลอด พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมชาย2 สุราษฎร์ธานี
359 นางสาวศิรินทรา ชุมบัวจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมหญิง 1 สุราษฎร์ธานี
360 นางสุขุมาล มูลชาติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อายุรกรรมหญิง 2 สุราษฎร์ธานี
361 นสอวยพร นาคเพชร พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมหญิง1 สุราษฎร์ธานี
362 นางสาวพรธิพัน วรรณโชติ พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมหญิง2 สุราษฎร์ธานี
363 นางกัลยาณี จันทร์โกมุท พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมโรคเลือดและมะเร็ง สุราษฎร์ธานี
364 นางสาวชมภ่ ปริตรศิรประภา พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมโรคเลือดและมะเร็ง สุราษฎร์ธานี
365 นส.กัญญา ศรีแผ้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อุบัติเหตุฉุกเฉิน สุราษฎร์ธานี
366 นส.นิตยา ปานทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อุบัติเหตุฉุกเฉิน สุราษฎร์ธานี
367 นางสาวภริตา กัณหา พยาบาลวิชาชีพ เด็กวิกฤต โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
368 นางนฤนาถ ดวงจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ให้การปรึกษาด้านสุขภาพ สุราษฎร์ธานี
369 นางพิราวรรณ ไพศาลกิตติสกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลกรรมกระดูกชาย2 สุราษฎร์ธานี
370 นางสารภี เจียมวรธน พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย2 สุราษฎร์ธานี
371 นางอุไรวรรณ ขาวผ่อง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ห้องตรวจอายุรกรรม งานผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
372 นางสุวพัชร์ ศรีสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องตรวจอายุรกรรมงานผู้ป่วยนอกกลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
373 นางณัฏฐิยา ฤกษ์รุจิพิมล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องผ่าตัด สุราษฎร์ธานี
374 นางทัศน์วรรณ แก้วรุ่งฟ้า พยาบาลวิชาชีพ ออร์โธปิดิกส์ ชาย1 สุราษฎร์ธานี
375 นางกัลยา อินเกื้อ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
376 นางสาวรัชฎาภรณ์ สังข์แก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี
377 นางมุจลินทร์ บุญโอภาส พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
378 นางสุมณฑา เตชะเลิศไพศาล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ ผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี