ประชุมวิชาการเครือข่ายบริการกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 11
สถานที่ : ห้องประชุมโกเมน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
วันที่จัดประชุม : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08:30- 16:00น.
ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ : วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 138 /200
ผู้ติดต่อประสานงาน : - สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 โทร 077-214107 - ผู้จัดรับผิดชอบค่าห้องพักจำนวน 1 คืน โดยขอสงวนสิทธิ์ ในการเบิกจ่ายที่พักของบุคลากรที่มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยกเว้นอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพงัน
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด สถานะ
1 นางจิรารัตน์ ข้อค้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 897371818 กระบี่
2 นางรุ่งนภา บุญรอดชู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านบางเหลียว กระบี่
3 นายสมชาย เจริญสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กระบี่
4 นางสาวอมรรัตน์ หลานหลงส้า เจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา กระบี่
5 นางพึงใจ มังคุด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่
6 นางอัญชลี ขุนทรงอักษร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคลองท่อม กระบี่
7 นางสาวสุนีย์ วิชาดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปลายพระยา กระบี่
8 นางสาวจักษณาภา ศรีสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลำทับ กระบี่
9 นางสาวฐิติยาพร โดยประกอบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลำทับ กระบี่
10 นางสาวมณฑา จุ่มช่วย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกแซะ กระบี่
11 นางชนิสรา ชัยศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอ่าวลึก กระบี่
12 นางสาวศิรินทรา เหมือนหนู พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกาะพีพี กระบี่
13 ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา ลารีนู นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลเกาะลันตา กระบี่
14 นางปพัชญา เหลือพงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเหนือคลอง กระบี่
15 นางอัจฉราพร กิ่งเล็ก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเหนือคลอง กระบี่
16 นางเพ็ญรัตน์ ณ ระนอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเหนือคลอง กระบี่
17 นางสุพาพร เชื่อมแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ์NCD โรงพยาบาลปลายพระยา กระบี่
18 นางเพลินตา เรืองสูง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย จังหวัด
19 นางอุยลรัตน์ เก่งอนันตานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ชุมพร จังหวัด
20 นางวรรณี ไทยยัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา จังหวัด
21 นางสาวอุมาพร แซ่กอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานอายุรกราก ชุมพร
22 นางสาวเสาวนีย์ จำปางาม พยาบาลวิชาชีพ รพ.ปากน้ำหลังสวน ชุมพร
23 ร.ต.ต.(ญ)กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ชุมพร ชุมพร
24 นางพนัดดา นักดนตรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ชุมพร ชุมพร
25 นางสาวสุภัทรา วิเศษคามิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.ปะทิว ชุมพร
26 นางชวลา บำรุงสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร ชุมพร
27 นางรื่นฤดี มีวิเศษ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร ชุมพร
28 นางสาวศุภจี ไกรวัฒนพงศ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านควนชิง ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด นครศรีธรรมราช
29 นางแรมจันทร์ ทรงทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านทุ่งควาย นครศรีธรรมราช
30 นางมติกา มาลารัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านท่าช้าง อ.พระพรหม นครศรีธรรมราช
31 นางสุรีย์ ทั่งทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านเขาหัวช้าง นครศรีธรรมราช
32 นางสุภาวดี สีแก้วคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.หัวไทร นครศรีธรรมราช
33 นางประภาพรรณ สุขบำเพิง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพสต. บ้านพระพรหม นครศรีธรรมราช
34 นางสาวอนันตพร เส้งเซ้ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สสอ.อำเภอหัวไทร นครศรีธรรมราช
35 นางสาวจิรา แก้วดำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
36 นางมันทนา เฮ่าตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช
37 นางสาวนฤมล แซ่ลู่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช
38 นางอรไท มีชัย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลขนอม นครศรีธรรมราช
39 นางอาภา ทองหัตถา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
40 นางสาวเรณู จอมเสนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชะอวด นครศรีธรรมราช
41 นางจินตนา โอทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช
42 นางพรทิพย์ รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช
43 นางศรีวะภา มหาทำนุโชค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช
44 นางวารี ไอยราคม พยาบาลวิชาชีพชำนาญงาน โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช
45 นางวันทิพย์ ชุมศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนบพิตำ นครศรีธรรมราช
46 นางชะอ้อน ศรีรักษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพรหมคีรี นครศรีธรรมราช
47 นางชะอ้อน ศรีรักษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพรหมคีรี นครศรีธรรมราช
48 นางอลิสา บัวทอง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลพระพรหม นครศรีธรรมราช
49 น.ส.บุษกร สุบรรณน้อย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ นครศรีธรรมราช
50 นางรัชนี วิเศษสาธร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
51 นางดวงฤดี ชมประคต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
52 นางวันทนา อุสตัส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลานสกา นครศรีธรรมราช
53 นางสินีนันท์ หมวดพล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
54 นางรัมภา ตันติเพชราภรณ์ พยาบาลวิชาชีพ งานผู้ป่วยนอก พังงา
55 นางสิริลักษณ์ จินดาพล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ พังงา พังงา
56 นายวรชัย ใจเย็น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา พังงา
57 นายสุเทพ รักเมือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา พังงา
58 นสสุวรรณี หนักแน่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ พังงา
59 นางสมจิตร์ เดชบุญญาภิชาติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลทับปุด พังงา
60 นางสาวงามชื่น ทองลิ่ม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ พังงา
61 นางจุฑามาศ เอกชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพังงา พังงา
62 นางศิริพงศ์ เจอะสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่านุ่น ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา
63 นางสาวจอมขวัญ แก้วบำรุง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำแก่น พังงา
64 นางเกษสิริ เด่นยุกต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะยาวใหญ่ พังงา
65 นส.รูฮานา ยาชะรัด นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต
66 นางสาวประพรศรี นรินทร์รักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต
67 นางประภา นัครา นักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต
68 นางสาวเกณิกา บุญจันทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ระนอง
69 นางสาวเพชรปวีณ์ ลำดวน พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ หอผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุขสำราญ ระนอง
70 นางสาวจันทร์ทิมา ชูทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกระบุรี ระนอง
71 นางสาวชัชฎาภรณ์ อ่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกะเปอร์ ระนอง
72 นางสาวสุชาดา คงหาญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลระนอง ระนอง
73 นายเฉลิมพล ศิวะศิลป์ชัย เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ สุราษฎร์ธานี
74 น.ส.สุวรรณทิพย์ ชูทัพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ. ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
75 นางรัตติกาล พูลสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คลองน้อย สุราษฎร์ธานี
76 นางสาวอรพินท์ เด็กหลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คลองน้อย สุราษฎร์ธานี
77 นางสาธนา สังข์ประคอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คลองไทร สุราษฎร์ธานี
78 นางจันทร์ทิพย์ พุทธิศาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ควนศรี สุราษฎร์ธานี
79 นางสุพาณี ทองมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บางโพธิ์ สุราษฎร์ธานี
80 นางพิมล นะพารา พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บางใบไม้ สุราษฎร์ธานี
81 นางเรณู แขอุดม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บางไทร สุราษฎร์ธานี
82 นางวันเพ็ญ จันทรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านสัมปัง (สสอ.ท่าชนะ) สุราษฎร์ธานี
83 นางสาวเนาวรัตน์ อินทรรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านใน สุราษฎร์ธานี
84 นางภาสินี อินทร์พรหม พยาบาลวิชาชีพ รพ.สุราษฎร์ธานี(ศสม.ตลาดดอนนก) สุราษฎร์ธานี
85 นางจันทนี แสงศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อบจ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
86 นางชื่นพิศ ยอดเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อบจ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
87 นางมยุรี คชนาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อบจ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
88 นางสุรัตนา อรรถวิเชียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อบจ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
89 นางสาวอรวรรณ ชมอินทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
90 นางสมจิตร ภู่เจริญโภคา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพร. เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
91 นางปัญญา มลิเครือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.คลองฉนาก สุราษฎร์ธานี
92 นางโสพิศ วาณิชย์เจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.ปากจ่าแก้ว สุราษฎร์ธานี
93 นายทศพร ระมัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
94 นางสาวกมลทิพย์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี
95 นางจีราพรรณ์ แสงอาวุธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี
96 นางชูใจ สุพิริยะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี
97 นางสาวศิริพร ปันนุ้ย จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
98 นางอวยพร พรพิริยล้ำเลิศ หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
99 นางนงพเยาว์ จงมี หัวหน้างาน (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
100 นางพรพิมลย์ ณ สงขลา พยาบาลวิฃาฃีพ ชำนาญกาญ เวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
101 นางรัชจรีย์ แก้วมหิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
102 นางสาววาสนา โสตรโยม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
103 นางสาวศิริสุข วรรณศรี นักวิชาการสาธารณสุข เวชกรรมสังคม รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
104 นางสาวอรสุดา ใจห้าว นักวิชาการสาธารณสุข เวชกรรมสังคม รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
105 นางวรรณยุพา ศฤงคารพูนเพิ่ม นักวิชาการสาธารณสุช เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุราษฎร์นี สุราษฎร์ธานี
106 นางสาวจิราภรณ์ บุตรทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
107 นางสาวตราวดี อินทรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลดอนสัก สุราษฎร์ธานี
108 นางวิไลวรรณ บุญคุ้มครอง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
109 นางจิณณพัต เพ็ชรตุ้น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
110 นางสาวเสาวณี ไทยเจริญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
111 นางฉวีวรรณ ทองสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
112 นางอุส่าห์ สมุทรผ่อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
113 น.ส.ณิลยา ชูนาวา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระแสง สุราษฎร์ธานี
114 นางสุรากรี มุสิกพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลวิภาวดี สุราษฎร์ธานี
115 นางสาวรัตนา บัวเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวิภาวดี สุราษฎร์ธานี
116 นายกัมปนาท สอนศิลป์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
117 นายทวีเกียรติ ชำนาญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
118 นางรัคชนก วิฑูรย์พันธุ์ นักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
119 นางจิราภา แย้มแสง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
120 นายบุรินทร์ เอี่ยมขำ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
121 นางสุจิตรา ก่อกิจไพศาล นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
122 นางนฤมล รัชตรังสรรค์ นักโภนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
123 นางวรรณภา มากอักษร พนักงานธุรการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
124 นางนรารัตน์ ชูมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
125 นางนิลุบล ลือชาเกียรติศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
126 นางปัณฑิตา กะตากูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
127 นางสุวดี ทองเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
128 นางนันตภร ใจอินทร์ โภชนากร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
129 นางดนตราทิพย์ สมบัติแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลองยา สุราษฎร์ธานี
130 นางอัญชลี จอมสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางชนะ สุราษฎร์ธานี
131 นางสาวจุฑารัตน์ ฟุ้งเฟื่อง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสวรรค์ สุราษฎร์ธานี
132 นางสาวเกศวดี คชเวช เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องนายปาน สุราษฎร์ธานี
133 นางประกายแก้ว นรากรณ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา สุราษฎร์ธานี
134 นางสาวศันสณีย์ เพชรพิฆาฎ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา สุราษฎร์ธานี
135 นางวนิดา จำนงค์พันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามเตี้ย สุราษฎร์ธานี
136 นางสาวมลิวรรณ กาญจนวิวิญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนิคมสร้างตนเองขุนทะเล สุราษฎร์ธานี
137 นางปรียาวรรณ สุดจำนงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุรินทร์
138 eSDrdgpxdzXOkHaNxJimmiNi JimmiNi BPytBZkmXZ UpvUIhawtzBkh ร้อยเอ็ด
139 นางพรทิพย์ รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช
140 นางสินีนันท์ หมวดพล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
141 นางเกษสิริ เด่นยุกต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 878931135 พังงา