ประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560
สถานที่ : ห้องประชุมวิภาวดี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
วันที่จัดประชุม : วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560ถึง วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08:00- 16:30น.
ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ : วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 228 /500
ผู้ติดต่อประสานงาน : - เจ้าหน้าที่ รพ.สุราษฎร์ธานีนอกโควต้า ค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท - บุคคลภายนอก รพ.สุราษฎร์ธานี ชำระภายในวันที่ 14 ก.ค. 60 คนละ 500 บาท หลังวันที่ 14 ก.ค. 60 คนละ 800 บาท - การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินแล้ว - โอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา รพ.สุราษฎร์ธานี เลขที่ 983-4-18674-6 ชื่อบัญชี นางกนิษฐา ขวัญช่วย และนางสาวสุนิษา ปราบนคร - ส่งหลักฐานการโอนเงิน ทาง Fax : 077-915642 หรือ E-mail : prs2012@gmail.com และโทรแจ้งการส่งอีกครั้ง ที่ 077-915600 ต่อ 2294 เรียนสายคุณ เรณู ขุนชำนาญ - CME 12 หน่วย CNE อยู่ระหว่างดำเนินการ - ทางผู้จัดไม่รับจองห้องพัก สามารถติดต่อห้องพักใกล้ที่ประชุม ได้แก่ รร.วังใต้ และ รร.ไดมอนด์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด สถานะ
1 นางนิภารัตน์ มิ่งแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวช สุราษฎร์ธานี
2 นสจิรนันท์ ลิเหล็ก พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
3 นางสมทรง คำบุญ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
4 นางสิตา อักษรพันธ์ พยาบาลวิาชีำพชำนาญการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
5 นางวิลาศินี เสมียนเพชร พยาบาลวิชาชีพ บุคคลทั่วไป สุราษฎร์ธานี
6 นางอุส่าห์ สมุทรผ่อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
7 นางเกยูร เหล่าประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
8 นางจิตติมา พลเยี่ยม พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน รพ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
9 นางสาววิรัมภา มูสิกะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพช.พุนพิน สุราษฎร์ธานี
10 นางสุภาพร ศรียาภัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพช.พุนพิน สุราษฎร์ธานี
11 นางเย็นตา วิเชียรวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
12 นางจุรีรัตน์ ชูสุวรรณ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
13 นายรักสันติ์ รักสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพบาลสวนสราญรมย์ สุราษฎร์ธานี
14 นางโอปอล์ แย้มโสพิศ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลดอนสัก สุราษฎร์ธานี
15 นางปิยพร อรัญไสว พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง สุราษฎร์ธานี
16 นางสาวแสงสุภัสสร์ ทิพยนา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง สุราษฎร์ธานี
17 นางสาววรลักษณ์ เสมรอด พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
18 นางสุพรรณี ณ นคร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
19 นางกัลยา ภาคโชคดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพุนพิน สุราษฎร์ธานี
20 นางสาวกัลยา ฤกษ์จำนง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพุนพิน สุราษฎร์ธานี
21 นางสุรีย์ เตชะภาส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพุนพิน สุราษฎร์ธานี
22 นางสาวสุดา นาครอด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สุราษฎร์ธานี
23 นายรัตนพล นะวะนิยม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
24 นางวิลาสินี กรทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลไชยา สุราษฎร์ธานี
25 นางปนัดดา คูศิริรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ คลินิคแพทย์ชูชาติ อุตรดิตถ์
26 นายปกรณ์ อภิชนาพงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ จักษุวิทยา จังหวัด
27 นางดวงสมร โกยสมบัติโอฬาร นักวิชาการศึกษา อาชีวเวชกรรม จังหวัด
28 นางสาวจุฑาทิพ เพ็ชรรัตน์ แพทย์ประจำบ้าน อายุรกรรม จังหวัด
29 นางสาวพิชชาภรณ์ โสนุช แพทย์ประจำบ้าน อายุรกรรม จังหวัด
30 นายทนงศักดิ์ หทัยวสีวงศ์ นายแพทย์ สุราษฎร์ธานี
31 นายธนพล วงษ์เกลียวเรียน นายแพทย์ สุราษฎร์ธานี
32 นางคนึงนิตย์ โสมติด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 817194285 สุราษฎร์ธานี
33 นางนิภารัตน์ มิ่งแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวช สุราษฎร์ธานี
34 นางสมรัก ศิกษมัติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวช สุราษฎร์ธานี
35 นางสาวกุสุมา รอดประไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ สุราษฎร์ธานี
36 นายบุรินทร์ เอี่ยมขำ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานสุขศึกษา สุราษฎร์ธานี
37 นางสาวสุชาวดี มีชัย เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
38 นางสาวอมาภรณ์ ไชยฤกษ์ เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
39 นางขวัญแก้ว วัฒนบุณย์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
40 นางจงดี เฟื่องมารยาท เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
41 นางสาวชุติมา ศรียาภัย เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
42 นายทวีชัย ลี้ยุทธานนท์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
43 นายธีรพันธ์ สองพิมพ์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
44 นายภักดี จิรัฐิติโชติ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
45 นางสาววัฒนา โต๊ะสิงห์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
46 นางสาววันจันทร์ ปุญญวันทนีย์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
47 นางศศิธร นาคทอง เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
48 นางสาวสารภี ธรฤทธิ์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
49 นางสาวอัญชลี เนตรนพรัตน์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
50 นางรัศมี ชาติดำรงค์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
51 นายณัฐกานต์ เดชแก้ว เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
52 นางสาวศินลิน สมบูรณ์วิทย์ เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
53 นายสวพล อภิญญาณกุล เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
54 นายสิทธิชัย สรรพากร เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
55 นางเสงี่ยม จิ๋วประดิษฐ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
56 นายจีรพล เหล็กเพชร นายแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สุราษฎร์ธานี
57 นางจุไร ปล้องคง จพง.รังสีการแพทย์ ชำนาญงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รพ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
58 นางนิลุบล ลือชาเกียรติศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
59 นางปัณฑิตา กะตากูล พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
60 นางเยาวลักษณ์ อินทร์คง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
61 นายวุฒิชัย อมรติยางกูร นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
62 ภญ.กัสกร สุริไพศาลสกุล เภสัชกร งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน สุราษฎร์ธานี
63 นางกนกกาญจน์ ทยายุทธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
64 นางสาวบัวขวัญ ชิ่นกุลกิจนิวัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
65 นางสาวบุณยดา ชินกุลกิจนิวัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
66 นายกฤษฎา รัตตานุกูล นายแพทย์เชี่ยวชาญ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
67 นางจันทร์สิริ ลายประเสริฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
68 นายสุรพล ศิริธวัช นายแพทย์เชี่ยวชาญ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
69 นายพิทักษ์ ศาสตรสิงห์ นายแพทย์ รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
70 นายสุเมธ เฟื่องมารยาท นายแพทย์ รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
71 นางสาวมาฆะมาศ จงจรูญรังสรรค์ นายแพทย์ชำนาญการ รังสีวิทยา สุราษฎร์ธานี
72 นางศศิวิมล จึงธีรพานิช นายแพทย์ชำนาญการ รังสีวิทยา สุราษฎร์ธานี
73 นายศักดา เดชมณี นายแพทย์ชำนาญการ รังสีวิทยา สุราษฎร์ธานี
74 นางสาวสุภาวดี แซ่ด่าน นายแพทย์ชำนาญการ รังสีวิทยา สุราษฎร์ธานี
75 นางสาวปัณณวีร์ เอี่ยมจตุรภัทร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รังสีวิทยา สุราษฎร์ธานี
76 นางสุภาพร พานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รังสีวิทยา สุราษฎร์ธานี
77 นางสาวปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รังสีวิทยา สุราษฎร์ธานี
78 นางสุธีวรรณ ขวดใส เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ รังสีวิทยา สุราษฎร์ธานี
79 นางอุสาห์ พัฒนกูล เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ รังสีวิทยา สุราษฎร์ธานี
80 นางสาวจิรัศยา ชูอ่องสกุล นายแพทย์ชำนาญการ วิสัญญีวิทยา สุราษฎร์ธานี
81 นางปรารถนา นิลพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ วิสัญญีวิทยา สุราษฎร์ธานี
82 นางสาวศศิยา ศิริรัตนวรางกูร นายแพทย์ชำนาญการ วิสัญญีวิทยา สุราษฎร์ธานี
83 นางสาวจินต์สุภา อภิญญาณกุล นายแพทย์ปฎิบัติการ วิสัญญีวิทยา สุราษฎร์ธานี
84 นางสาวพจนารถ ใจงาม นายแพทย์ปฎิบัติการ วิสัญญีวิทยา สุราษฎร์ธานี
85 นางสาวจิรสุดา เผือกคง นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิสัญญีวิทยา สุราษฎร์ธานี
86 นายนิยม เตชะเลิศไพศาล นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิสัญญีวิทยา สุราษฎร์ธานี
87 นางอาทิชา สุวรรณประทีป นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิสัญญีวิทยา สุราษฎร์ธานี
88 นางสาวเพ็ญรัตน์ คำทิพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิสัญญีวิทยา สุราษฎร์ธานี
89 นางสาวภิญญิกา ถิ่นระยะ นักวิชาการสาธารณสุข ศสม.ตลาดดอนนก สุราษฎร์ธานี
90 นางบุปผา กิติพิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศสม.ตลาดดอนนก สุราษฎร์ธานี
91 นายกิตติ อุบลกาญจน์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
92 นายจักรกฤช สุวรรณเทพ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
93 จิระพงศ์ อินทรสมพันธ์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
94 นายชนาธิป อังคนานนท์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
95 นายญาณินทร์ อุทโยภาศ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
96 นางสาวณัฐถา ดวงทอง นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
97 นายณัฐปวีณ์ ทองฉิม นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
98 นายดำรงศักดิ์ อธิกุลรัตน์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
99 นายทรงเกียรติ อยู่คง นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
100 นายนพ.รัตนะ เหล่าทวีทรัพย์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
101 นายปณิธาน สื่อมโนธรรม นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
102 นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
103 นายป่าน ขัมภลิขิต นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
104 นายพงศ์พิพัฒน์ คุณะชัย นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
105 นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
106 นายภราดร เจ็ดวรรณะ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
107 นางสาวมุกดารัตน์ เสียนทอง นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
108 นายวสันต์ ประสิทธิ์วิไล นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
109 นายวัฒนศักดิ์ เพ็ชร์เล็ก นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
110 นางสาวศริญญา สุขแก้ว นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
111 นายศุภพงศ์ เกษตรสุนทร นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
112 นายศุวพงษ์ ตันทสุทธานนท์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
113 นายสมบูรณ์ เพชรมณี นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
114 นายสมศักดิ์ นิลพงศ์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
115 นายสรวัจน์ เจนวณิชสถาพร นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
116 นางสาวสุคนธา อุบลกาญจน์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
117 นายสุชาติ อภิชาญยงวุฒิ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
118 นายสุชาติ เลิศการช่าง นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
119 นายสุรศักดิ์ เดชบูรณ์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
120 นายอภิชัย ขัติยนนท์ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
121 นายอภิรักษ์ วงษ์เสาวศุภ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
122 นางสาวอมรรัตน์ มณีรัตน์ประเสริฐ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
123 นายเอกพล พงศ์มานะวุฒิ นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
124 นายโกมล ชัยวณิชยา นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
125 นายไพวิทย์ ศรีพัฒน์พิริยกุล นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
126 นางสาววรรษาโรจ เทพพิพิธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี
127 นางเรวดี กัณรงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี
128 นางนุชวรรณ หลิมศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาส สุราษฎร์ธานี
129 นางสุทิศา แท่นนิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาส สุราษฎร์ธานี
130 นางนวลนิตย์ ไชยเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชมเมืองโพหวาย สุราษฎร์ธานี
131 นางอุดมศิลป์ แก้วกล่ำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชมเมืองโพหวาย สุราษฎร์ธานี
132 นางมัลลิกา หนูจันทร์แก้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์แพทย์ฯ สุราษฎร์ธานี
133 นพ.ธรนพัต ตีระกนก นายแพทย์ชำนาญการ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
134 นพ.ธรรมนูญ เมืองหนู นายแพทย์ชำนาญการ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
135 นพ.นัฐวุฒิ เวชศาสตร์ นายแพทย์ชำนาญการ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
136 พญ.พรรณี ทวีสุข นายแพทย์ชำนาญการ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
137 พญ.พลอยทอง คล้ายอุดม นายแพทย์ชำนาญการ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
138 พญ.พิชญานิน สื่อมโนธรรม นายแพทย์ชำนาญการ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
139 พญ.ยุพดี โตขาว นายแพทย์ชำนาญการ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
140 พญ.อังศุมาลิน สี่โสภณ นายแพทย์ชำนาญการ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
141 นพ.พุทธิพร พานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
142 นพ.ภาณุพงศ์ เจริญดำรงทรัพย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
143 นพ.ฐนิธกรณ์ หงส์ธนากร นายแพทย์ชำนาญการ ออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
144 นพ.ถิรวัฒน์ นวลขาว นายแพทย์ชำนาญการ ออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
145 นพ.ธนาวิทย์ ธีระวุฒิชัยกิจ นายแพทย์ชำนาญการ ออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
146 นพ.พรศักดิ์ นิรินดร์สุข นายแพทย์ชำนาญการ ออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
147 นพ.วิศิษฎ์ วงศ์บา นายแพทย์ชำนาญการ ออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
148 นพ.สรวิศ เจนวณิชสถาพร นายแพทย์ชำนาญการ ออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
149 นพ.เกียรติศักดิ์ วงศ์วรชาติ นายแพทย์ชำนาญการ ออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
150 นพ.พงษ์ชัย แซ่เฮ้ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
151 นพ.อิสระ ่โกยสมบัติโอฬาร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
152 นพ.เติมศักดิ์ ณ พัทลุง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
153 นพ.ทิวัตถ์ จารุกำจร นายแพทย์ปฏิบัติการ ออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
154 นางกนกเนตร ออมทรัพย์สิน นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
155 นายคมพจน์ จิระจรัส นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
156 นางสาวชวนี ฉายากุล นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
157 นายธีรวุฒิ ศิริคำ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
158 นายพิชัย โรจนพิทยากร นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
159 นายพิสิทธิ์ สุวรรณประทีป นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
160 นางสาวมัทนา โกศิริลัญต์ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
161 นางศิริวิมล เพชรโมรีกุล นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
162 นายสุชาติ อรุณศิริวัฒนา นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
163 นายกัณฑสิทธิ์ วิษณุเวช แพทย์พี่เลี้ยง อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
164 นายฐาปกรณ์ ศิระวัฒนชัย แพทย์พี่เลี้ยง อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
165 นางสาวณัฏฐิมา เฉลิมช่วง แพทย์พี่เลี้ยง อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
166 นายธนวัฒน์ เรืองชัยศิวเวท แพทย์พี่เลี้ยง อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
167 นายปรัชญา เมฆานิมิตดี แพทย์พี่เลี้ยง อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
168 นายสรวิชญ์ คืนดี แพทย์พี่เลี้ยง อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
169 นางวรรณยุพา ศฤงคารพูนเพิ่ม นักวิชาการสาธารณสุข เวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
170 นางรัชจรีย์ แก้วมหิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
171 นางรัชนี เรืองอัมพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เวชกรรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
172 พญศุภากร ศรีจันทร์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
173 นางบุษยมาศ ทิพย์ศรี นายแพทย์ชำนาญการ โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
174 นางสาวผกายวรรณ ไทยเกิด นายแพทย์ชำนาญการ โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
175 นางอุศนี สุนทรกรณีย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
176 นายฉัตรชัย บุญเฉิด นายแพทย์เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
177 นางรัชนีย์ ก่อธรรมนิเวศน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
178 นายเกษม ชูติระกะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก สุราษฎร์ธานี
179 นางสาวกาญจนรัตน์ อธิกุลรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ OPD สุราษฎร์ธานี
180 นางวราพร วรเศรษฐศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ กุมารเวชกรรม2 สุราษฎร์ธานี
181 นางสาวสุปราณี นิ่มนวลศรี พยาบาลวิชาชีพ ตาหูคอจมูกชาย สุราษฎร์ธานี
182 นางผกามาศ กังวาฬ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษชั้น 6 สุราษฎร์ธานี
183 นางสาวธิดารัตน์ บุษยานกรณ์ พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมประสาทชาย สุราษฎร์ธานี
184 นางสาวบุญธิดา หมุนเอียด พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมประสามชาย สุราษฎร์ธานี
185 นางศรียา พัฒน์ไกร พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก ชาย สุราษฎร์ธานี
186 นางดวงกมล ชูกลิ่น พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ชาย 2 สุราษฎร์ธานี
187 นางทิพวรรณ แจ้งอักษร พยาบาลวิชาชีพ ออร์โธปิดิกส์ชาย2 สุราษฎร์ธานี
188 นางพิราวรรณ ไพศาลกิตติสกุล พยาบาลวิชาชีพ ออร์โธปิดิกส์ชาย2 สุราษฎร์ธานี
189 นางสุดา ศรีสุพรรณ พยาบาลวิชาชีพ ออร์โธปิดิกส์ชาย2 สุราษฎร์ธานี
190 นางภัทรานิษฐ์ มงคลนิมิตร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ออร์โธปิดิกส์ชาย2 สุราษฎร์ธานี
191 นางสาวมธุรส สุขสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ออร์โธปิดิกส์ชาย2 สุราษฎร์ธานี
192 นางสารภี เจียมวรธน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ออร์โธปิดิกส์ชาย2 สุราษฎร์ธานี
193 นาง สิริพร เติมไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ออร์โธปิดิกส์ชาย2 สุราษฎร์ธานี
194 นางสาวโสรยา ยอดผกา พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมหญิง 2 สุราษฎร์ธานี
195 นสอวยพร นาคเพชร พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมหญิง.1 รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
196 นางสาววิกัญญา มหาทิพย์วิถี พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมหญิง2 สุราษฎร์ธานี
197 นางสาววิภาภรณ์ ด้วงช่วย พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมหญิง2 สุราษฎร์ธานี
198 นางสาวกัลยา บุญดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
199 นางสาววรารัตน์ ม่วงงาม เจ้าพนักงานธุรการ สุราษฎร์ธานี
200 นางสาวสุดารัตน์ อ่วมพัด นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
201 นายดามพ์ มุกด์มณี นายแพทย์ชำนาญการ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
202 นางณฐิตา แดงหนองหิน พนักงานเก็บเอกสาร พัฒนาทรัพยากรบุคคล สุราษฎร์ธานี
203 นางศิริธนา สืบแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล สุราษฎร์ธานี
204 นางเรณู ขุนชำนาญ เจ้าพนักงานธุรการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล สุราษฎร์ธานี
205 นางพวงทอง เนาว์สุวรรณ เจ้าพนักงานห้องสมุด พัฒนาทรัพยากรบุคคล สุราษฎร์ธานี
206 นางสาวภัทรกันย์ ก้าหรีมล๊ะ นักวิชาการศึกษา รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
207 นางสาวศิรดา คล้ายทอง นักวิชาการศึกษา รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
208 นางสาวอรอุมา ภูบังดาว นักวิชาการศึกษา ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
209 นางบุศราภรณ์ เต็งรัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สุราษฎร์ธานี
210 นายจรูญ ชาสวัสดิ์ นายแทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
211 นายกิจพงศ์ ชูพันธ์ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
212 นายทศพร โมระเสริฐ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
213 นางธารินี ศรีพัฒน์พิริยกุล นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
214 นางสาวนิชา รวมทรัพย์ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
215 นายวุฒิชัย วรพาสน์ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
216 นางอภิรดี ฐิตวัฒนกุล นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
217 นางสาวอลิสา ทั่งตระกูล นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
218 นางสาวอัจฉรา รอดเกิด นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
219 นายเสรีภาพ แซ่อึ้ง นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
220 นางสาวณัฐรีพร นิธิเมธานนท์ นักวิชาการศึกษา เลขานุการแพทย์ สุราษฎร์ธานี
221 นางสาวชนนิกานต์ วัฒนสุนทร เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
222 นางสาวชนนิกานต์ เวชสุนทร เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
223 นางสาวคนึงนิจ กิตติกูลไพศาล นายแพทย์ชำนาญการ จักษุวิทยา สุราษฎร์ธานี
224 นพ.ถาวร ทองเพชร นายแพทย์ชำนาญการ ออร์โธปิดิกส์ สุราษฎร์ธานี
225 นายฌอชนา วิเชียร นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
226 นายณัฐพงศ์ กนกกวินวงศ์ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
227 นางสาวปิยนุช รักชื่อ นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
228 นางสาวปียฉัตร คงเมือง นายแพทย์ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
229 นางสาวพิชชาภรณ์ โสนุช นายแพทย์ อายุรกรรม จังหวัด
230 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็ชรรัตน์ นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
231 นางปิยะภรณ์ รัดเกล้า พยาบาลวิชาชีพ กุมารเวชกรรม3 สุราษฎร์ธานี
232 นายสุรศักดิ์ รักษ์จันทร์ แพทย์ รพ. สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
233 นางจันทรา อาวุธเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง2 สุราษฎร์ธานี
234 นางจารุวรรณ สุวรรณบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง2 สุราษฎร์ธานี
235 นางชบา เรียนรมย์ พยาบลวิชาชีพชำนาญการ อายุรกรรมโรคเลือดและมะเร็ง สุราษฎร์ธานี
236 น.ส.ภวรัตน์ แท่นนิล พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมโรคเลือดและมะเร็ง สุราษฎร์ธานี
237 นางสาวอวยพร มณีเศวต พยาบาลวิชาชีพ นครศรีธรรมราช
238 นางสิตา อักษรพันธ์ พยาบาลวิาชีำพชำนาญการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
239 นางพนมวัลย์ ศรีสุขใส เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ทันตกรรม สุราษฎร์ธานี
240 นางชมัยพร นาคเพชร พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บางกุ้ง สุราษฎร์ธานี
241 นางสาวอัญญา ไอยสุวรรณ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
242 นางสาววิราเรศ ชูศร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวิภาวดี สุราษฎร์ธานี
243 นายปวริศ ธีระชัยวรกุล นายแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
244 นางสาวเสาวนีย์ จิตราภิรมย์ พยาบาลวิชาชีพ PICU จังหวัด
245 ดร.เบญจมาส ถิ่นหัวเตย พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล จังหวัด
246 นางจารุวรรณ พันธ์ประทุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จังหวัด
247 นางนิตยา จิตรรำพัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จังหวัด
248 นางอรสา เดชประมวลพล พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมชาย4 จังหวัด
249 นางสาวศิรประภา ขจรบุญ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ CCU สุราษฎร์ธานี
250 นางสาวผกามาศ เชาวทัศน์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ICU ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
251 นางสาวศรินพร นาคคนอง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ICU อายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
252 นางสาวลัดดา จามพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ ICU อายุรกรรมชาย สุราษฎร์ธานี
253 นางเสาวลักษณ์ บัณฑิตศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ICU อายุรกรรมชาย สุราษฎร์ธานี
254 นางสาวอาภรณ์ สุขโสดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ icuอายุรกรรมหญิง สุราษฎร์ธานี
255 นางสาวอุมาพร หัตถิยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ icuอายุรกรรมหญิง สุราษฎร์ธานี
256 นางสาวธนัฏฐา อนันตเสรีวิทยา นายแพทย์ Intern สุราษฎร์ธานี
257 นางสาวธมลวรรณ สนแดง นายแพทย์ Intern สุราษฎร์ธานี
258 นางสาวพจนมนต์ พงศ์ธิพันธ์ นายแพทย์ Intern สุราษฎร์ธานี
259 นางสาวศศิวดี พูลผล นายแพทย์ Intern สุราษฎร์ธานี
260 นางสาวสรัลชนา เจียมพจมาน นายแพทย์ Intern สุราษฎร์ธานี
261 นางสาวขวัญฤดี ศรีน้อย พยาบาลวิชาชีพ ปฎิบัติการ NICU สุราษฎร์ธานี
262 นางทัศรียา เบญจพรกุลนิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ NICu สุราษฎร์ธานี
263 นางสาวเขมจิรา พรมทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ NICU สุราษฎร์ธานี
264 นางพันธุ์นภา วิทิพย์รอด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ OPDสูติ-นรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
265 นางสุนันท์ โต๊ะอีสอ พยาบาลวิชาชีพ PICU สุราษฎร์ธานี
266 นางสาวโสพิศ สุมานิต พยาบาลวิชาชีพ PICU สุราษฎร์ธานี
267 นางสาวสิริอร ไฝสุข พยาบาลวิชาชีพ SICU สุราษฎร์ธานี
268 นสจุไรรัตน์ วุฒิระวัฒน์ พยาบาล กระดูกหญิง สุราษฎร์ธานี
269 นางกนิษฐา ขวัญช่วย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
270 นางสาวธัญกนก พงศ์ปิยะไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
271 นางสาวอรวรรณ วัชชวัลคุ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
272 นางอรุณ ดวงประสบสุข พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
273 นางสุภาวรรณ ชูแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
274 นางอุไรวรรณ ขาวผ่อง พยาบาลวิชาชืพ กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
275 นางสาวเนตรนภา กิ้มเฉี้ยง แพทย์แผนไทย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สุราษฎร์ธานี
276 นางนันทิยา ศรีเมือง เจ้าพนักงานเวชสถิติ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สุราษฎร์ธานี
277 นางสาวณัฐิยา อินทร์ท่าฉาง นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
278 นางสาวณิชชา อภินันทชาติ นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
279 นางสาวรัชตา นนทิพันธ์ นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
280 นายเจริญฤทธิ์ สัมฤทธิ์ นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
281 นายพงศธร พัฒนไทยานนท์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
282 นางจิราพร พลหงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
283 นางอัจฉรา ฮั่นตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
284 นางนิภา เทพสิมานนท์ นักกายภาพบำบัด กายภาพบำบัด สุราษฎร์ธานี
285 นางสาวกรองจิตร์ เหล็กเพชร นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
286 นางสาวคชาภรณ์ นิ่มเดช นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
287 นางสาวนพวรรณ พงศ์โสภา นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
288 นายปวัน ประสิทธิ์วุฒิ นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
289 นางสาวปาลินี นันทรักษ์ชัยกุล นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
290 นางพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
291 นางภัทราภรณ์ วิชัยดิษฐ นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
292 นายภาคภูมิ ภูมิจิตร นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
293 นางสาววริยา ธีรวิศรุต นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
294 นางสลิล เลาหะสราญ นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
295 นายสุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
296 นางสาวอรุณี กลิ่นกล่อม นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
297 นายเอกชัย นาควิโรจน์ นายแพทย์ กุมารเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
298 นางอัจฉรา ไชยกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กุมารเวชกรรม 2 สุราษฎร์ธานี
299 นางอัจฉรา ไชยกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กุมารเวชกรรม 2 สุราษฎร์ธานี
300 นางจันทร์เพ็ญ คมแท้ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กุมารเวชกรรม 3 สุราษฎร์ธานี
301 นางปิยะภรณ์ รัดเกล้า พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กุมารเวชกรรม 3 สุราษฎร์ธานี
302 นางเพ็ญธิรา อินทร์เสวียต พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กุมารเวชกรรม 3 สุราษฎร์ธานี
303 นางคณิต ณ พัทลุง พยาบาล กุมารเวชกรรม1 สุราษฎร์ธานี
304 นางลักษณาวดี สุทธิโพธิ์ พยาบาล กุมารเวชกรรม1 สุราษฎร์ธานี
305 นางสาวรุ่งนภา สุดทองคง พยาบาลวิชาชีพ กุมารเวชกรรม1 สุราษฎร์ธานี
306 นางสาวภมรมล สวัสดิ์ชีวัน พยาบาลวิชาชีพ กุมารเวชกรรม2 สุราษฎร์ธานี
307 นางจันทร์เพ็ญ คมแท้ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กุมารเวชกรรม3 สุราษฎร์ธานี
308 นางเพ็ญธิรา อินทร์เสวียด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กุมารเวชกรรม3 สุราษฎร์ธานี
309 นางสาวกุศลธิดา โสมพงษากุล พยาบาลวิชาชีพ งานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ สุราษฎร์ธานี
310 ภญ.จริยาพร เจริญรูป เภสัชกร งานบริบาลเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
311 นางสาวพวงเพชร นพรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ งานผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
312 น.ส.พวงเพชร วุฒิพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานผู้ป่วยนอก ห้องตรวจตา สุราษฎร์ธานี
313 นางจริญา มีเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตา หู คอ จมูกหญิง สุราษฎร์ธานี
314 นางสาวศิริพร ลวณะสกล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตา หู คอ จมูกหญิง สุราษฎร์ธานี
315 นางสาวนรพร เพชรคลังสวน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตึกนรีเวชกรรม สุราษฎร์ธานี
316 นายไพรัช หาญวนานนท์ ทัตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ทันตกรรม สุราษฎร์ธานี
317 นางสาวกษมา จุลเสวก ทันตแพทย์ชำนาญการ ทันตกรรม สุราษฎร์ธานี
318 ทันตแพทย์หญิงวนิดา วงศ์เวชสวัสดิ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ ทันตกรรม สุราษฎร์ธานี
319 นายวิรินทร์ วิทย์พิบูลย์รัตน์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ทันตกรรม สุราษฎร์ธานี
320 นางสาวอรุณรัตน์ เวชเตง ทันตแพทย์ชำนาญการ ทันตแพทย์ สุราษฎร์ธานี
321 นางวนิดา หนูศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ นรีเวช สุราษฎร์ธานี
322 นางรัตนา สุระเสน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ นรีเวชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
323 นางรัตน์มณี พรมทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประกันสุขภาพ สุราษฎร์ธานี
324 นางมัชฌิมา วงษ์ทอง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
325 นางดวงตา ภัทโรพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
326 นายเจษฎา ซั่วต๋อ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยากายวิภาค สุราษฎร์ธานี
327 นางสาวดวงจันทร์ อุบลกุล เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนายงาน พยาธิวิทยากายวิภาค สุราษฎร์ธานี
328 นายปรัชญา เมฆานิมิตดี นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
329 นางสุธีวรรณ ขวดใส เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ รังสีวิทยา สุราษฎร์ธานี
330 นางสานุรีย์ ปิยะศีล พยาบาลวิชาชีพ รับบรืจาคอวัยวะ สุราษฎร์ธานี
331 นางสาวพจนมนต์ พงศ์ธิพันธ์ นายแพทย์ปฎิบัติการ วอร์ดเด็ก สุราษฎร์ธานี
332 นางสาวนันทิดา สกุณา พยาบาลวิชาชีพ วิสัญญี สุราษฎร์ธานี
333 นางสาวพรชนก จู่จันทร์ พยาบาลวิชาชีพ วิสัญญี สุราษฎร์ธานี
334 นายจีรพล เหล็กเพชร นายแพทย์ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
335 นางสาววรรณกานต์ ติรรัตน์เมธากุล นายแพทย์ปฏิบัติการ ศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
336 นางสาวจรรยา รัตนพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมกระดุูก สุราษฎร์ธานี
337 นางอาทิตยา รุ่งช่วง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมกระดุูกชาย 1 สุราษฎร์ธานี
338 นางนิรมล คุ้มรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมกระดูกชาย 1 สุราษฎร์ธานี
339 นางสาวเสาวณี ธนอารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมกระดูกชาย 1 สุราษฎร์ธานี
340 นางนีติพร จุนหวิทยะ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมกระดูกชาย 2 สุราษฎร์ธานี
341 นางสาวปิ่นปินัทธ์ มะลิทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมกระดูกหญิง สุราษฎร์ธานี
342 นางพัชรี อยู่แสง พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมกระดูกหญิง สุราษฎร์ธานี
343 นางสาวณิชารีย์ สุวรรณประทีป พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมชาย 1 สุราษฎร์ธานี
344 นางสาวอุษณีย์ ทับทอง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 1 สุราษฎร์ธานี
345 นางปรีดา เกตุแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมชาย 2 สุราษฎร์ธานี
346 นางศรีวภา ธนรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 2 สุราษฎร์ธานี
347 นางสิริพร ถาวรพร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 2 สุราษฎร์ธานี
348 นางจิรารัตน์ ฉ้วนตั้น พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 3 สุราษฎร์ธานี
349 นางสาวธิดาจิต มณีวัต พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 3 สุราษฎร์ธานี
350 นางประนอม เอื้อกฤษดาธิการ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 4 สุราษฎร์ธานี
351 นางสาวศิริเพ็ญ วีระจิตต์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 4 สุราษฎร์ธานี
352 นางอรสา เดชประมวลพล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 4 สุราษฎร์ธานี
353 นางสาวจรีญา ภู่นภาอำพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมประสาทชาย สุราษฎร์ธานี
354 นางรัตติการ เหล่าพราหมณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมประสาทชาย สุราษฎร์ธานี
355 นางจันทรา อาวุธเพชร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง 2 สุราษฎร์ธานี
356 นางจารุวรรณ สุวรรณบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง 2 สุราษฎร์ธานี
357 นางณัฎชากรณ์ เทโหปการ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง 2 สุราษฎร์ธานี
358 นางกนกศรี พิรอด พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมหญิง1 สุราษฎร์ธานี
359 นางสาวภัทริยา ศรีทองกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง1 สุราษฎร์ธานี
360 นางสาวสุนิสา สินน้อย พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ชาย 2 สุราษฎร์ธานี
361 นางสาวสุรัชดา เวฬุการ พยาบาลวิชาชีพ สูติกรรม 2 สุราษฎร์ธานี
362 นางจุฑารัตน์ แซ่ล้อ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ สูติกรรม 2 สุราษฎร์ธานี
363 นางกาลัญญู รักษ์สุข พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ สูติกรรม 3 สุราษฎร์ธานี
364 นางดวงเพ็ญ สิงหา พยาบาลวิชาชีพ สูติกรรม2 สุราษฎร์ธานี
365 นางสาวนันทวัน มีกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หน่วย-เนย สุราษฎร์ธานี
366 นางประทีป ขุนวิจิตร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หน่วยบริการปรึกษาด้านสุขภาพ สุราษฎร์ธานี
367 นางสาวปราณี ใบเศวต พยาบาลวิชาชีพ หน่วยส่องกล้อง สุราษฎร์ธานี
368 นางประภาวดี ไพมณี พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วย ICU อายุรกรรมชาย สุราษฎร์ธานี
369 นางสาวฐิตารีย์ ทิวาสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก ชาย สุราษฎร์ธานี
370 นางสาวเบญจวรรณ บุญทอง พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก ชาย สุราษฎร์ธานี
371 นางสาวเบญจวรรณ บุญทอง พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก ชาย สุราษฎร์ธานี
372 นางสาวดารอซะย์ หมีนปาน พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม2 สุราษฎร์ธานี
373 นางนิตยา อินทรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 6 สุราษฎร์ธานี
374 นางสาวเกตฤดี สกุลวงศ์ทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยพิเศษชั้น6 สุราษฎร์ธานี
375 นางอมรรัตน์ เดชมณี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ชาย 2 สุราษฎร์ธานี
376 นางสาวกรรณิกา รักพริ้ม พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยหน่วย - เนย สุราษฎร์ธานี
377 นางสาวชัชฎาภรณ์ เมืองน้อย พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยหน่วย - เนย สุราษฎร์ธานี
378 นางสาวนันธิชาฎา อินทร์เตรียะ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย2 สุราษฎร์ธานี
379 นางสาวสุพรรณี หนูขาว พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย2 สุราษฎร์ธานี
380 นางสุกันยา บุญล้ำ หัวหน้าหออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม หออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
381 นางสาวจันจิรา สกุลรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ สุราษฎร์ธานี
382 นางนีติพร จุนหวิทยะ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หอออร์โธปิดิกส์ ชาย2 สุราษฎร์ธานี
383 นางสาวสุภา จุนเด็น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หา ตู คอ จมูก หญิง สุราษฎร์ธานี
384 นางสาวปารณีย์ มีมาก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ห้องคลอด สุราษฎร์ธานี
385 นางสาวศันสนีย์ ชูพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ห้องคลอด สุราษฎร์ธานี
386 นางสาวอาลี แซ่เจียว พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ ห้องคลอด สุราษฎร์ธานี
387 นางณัฐญา บรรณาลังค์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ห้องตรวจกระดูก งานผู้นอก สุราษฎร์ธานี
388 นางรัตติกร พุฒิวณิชย์ พยาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องตรวจศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
389 นางสาวศิรประภา ขจรบุญ พยาบาลวิชาชีพ ห้องตรวจสวนหัวใจ สุราษฎร์ธานี
390 นางอุไรวรรณ ขาวผ่อง พยาบาลวิชาชืพ ห้องตรวจอายุรกรรม สุราษฎร์ธานี
391 นางอุไรวรรณ บูรณสมภพ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ห้องตรวจอายุรกรรม งานผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
392 นางกรกรต ใจสว่าง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ห้องผ่าตัด สุราษฎร์ธานี
393 นางศราวดี พัฒนไทยานนท์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ห้องผ่าตัด สุราษฎร์ธานี
394 นางศันสนีย์ โสมเพชร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ห้องผ่าตัด สุราษฎร์ธานี
395 นางสาวรัติยา จิรธรรมกูล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ ห้องผ่าตัด สุราษฎร์ธานี
396 นางศราวดี พัฒนไทยานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
397 นางเพียงใจ วัฏิสุ พยาบาลวิชาชีพ ห้องส่องกล้อง สุราษฎร์ธานี
398 นางพรทิพย์ เจริญพารากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ออร์โธปิดิกส์หญิง สุราษฎร์ธานี
399 นางสาวกนิษฐา สาระกูล พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ อายุรกรรมชาย 1 สุราษฎร์ธานี
400 นางสาวพนิดา หนูเอียด พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ อายุรกรรมหญิง 1 สุราษฎร์ธานี
401 นางสาวปัทมา สืบสำราญ พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมหญิง 2 สุราษฎร์ธานี
402 นางสาวฐิติมา ขุนปักษี พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมหญิง.1 สุราษฎร์ธานี
403 นางสาวพนิดา หนูเอียด พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมหญิง1 สุราษฎร์ธานี
404 นางสาวปัทมา สืบสำราญ พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมหญิง2 สุราษฎร์ธานี
405 น.สชมภู่ ปริตรศิรประภา พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมโรคเลือดและมะเร็ง สุราษฎร์ธานี
406 นางสาวชนิดา สุบรรณคีรี พยาบาลวิชาชีพ อุบัติเหตุฉุกเฉิน สุราษฎร์ธานี
407 นางอุไรวรรณ จุนเด็น พยาบาลวิชาชีพ อุบัติเหตุฉุกเฉิน สุราษฎร์ธานี
408 นางพสุมนต์ ยรรยงนิเวศน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน สุราษฎร์ธานี
409 นางวนิดา หลิมกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ เคมีบำบัด สุราษฎร์ธานี
410 นางสุภาภรณ์ สังขมรรทร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ เคมีบำบัด สุราษฎร์ธานี
411 นางสุภาภรณ์ สังขมรรทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เคมีบำบัด สุราษฎร์ธานี
412 นางสาวกิตติมา ชูสกุล นักวิชาการศึกษา เลขานุการแพทย์ สุราษฎร์ธานี
413 นางวรรณยุพา ศฤงคารพูนเพิ่ม นักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการ เวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
414 นางพรพิมลย์ ณ สงขลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เวชกรรมสังคม สุราษฎร์ธานี
415 นางสาวศุภสุตา มั่นสัมฤทธิ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
416 นางมนธรี สวโรจน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ไตเทียม สุราษฎร์ธานี
417 นางทัศนา นิลพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ ไตเทียม สุราษฎร์ธานี
418 นางบังอร ทัศนพรสถิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ไตเทียม สุราษฎร์ธานี
419 นายสิทธิชัย ช่วยเกลี้ยง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ไตเทียม สุราษฎร์ธานี
420 นางจินตพร ชูมาก พยาบาลวิชาชีพ กุมารเวชกรรม 2 จังหวัด
421 นสจุไรรัตน์ วุฒิระวัฒน์ พยาบาล กระดูกหญิง สุราษฎร์ธานี
422 นางเสาวลักษณ์ เทียนชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานผู้ป่วยนอกห้องตรวจหู คอ จมูก สุราษฎร์ธานี
423 นางพรทนา พฤกษ์ธรางกูร พยาบาล พิเศษชั้น 6 สุราษฎร์ธานี
424 นางสาวรัชนีกร รักสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมกระดูกหญิง สุราษฎร์ธานี
425 นางขวัญตา สุนันทเสวก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 3 สุราษฎร์ธานี
426 นางเรณู แสงสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง 1 สุราษฎร์ธานี
427 นสบุษราภรณ์ คุ้มชำนาญ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง2 สุราษฎร์ธานี
428 นสธัญลักษณ์ คงเทพ พยาบาล ออร์โธปิดิกส์หญิง สุราษฎร์ธานี
429 นางสุขุมาล มูลชาติ พยาบาลวิชาชีพ อายรุกรรมหญิง 2 สุราษฎร์ธานี
430 นางสาวกฤติกา บาจรีย์กวิน พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมหญิง2 สุราษฎร์ธานี
431 นางนงลักษณ์ ณ นคร พยาบาลวิชาชีพ icuอายุรกรรมหญิง สุราษฎร์ธานี
432 นางสาวเพียงใจ นวนหนู พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
433 นางวาสนา ทองพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มการพยาบาล สุราษฎร์ธานี
434 นางสุจิตรา มานะกุล นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
435 นางสุวรรณี จิตรเอื้อกุล นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก สุราษฎร์ธานี
436 นางสาวโสภิดา สัณฐมิตร นักกายภาพบำบัด กายภาพบำบัด สุราษฎร์ธานี
437 นางสาวอังคณาพร รักเอียด นักวิชาการศึกษา สุขศึกษา สุราษฎร์ธานี
438 นางนฤมล วรุณโรจน์ นักโภชนาการ ชำนาญการ สุขศึกษา สุราษฎร์ธานี
439 นางทัศนีย์ ลาชโรจน์ พนักงานทั่วไป สุขศึกษา สุราษฎร์ธานี
440 นางวรรณภา มากอักษร เจ้าพนักงานธุรการ สุขศึกษา สุราษฎร์ธานี
441 นางจิติมา วีระศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สุขศึกษา สุราษฎร์ธานี
442 นางสาวนันทวัน มีกุล พยาบาลวิชาชีพ หน่วย-เนย สุราษฎร์ธานี
443 นส.สิรวีร์ ขวัญเมือง พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม2 สุราษฎร์ธานี
444 นางพิมพรรณ สมบัติทอง พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยหน่วย - เนย สุราษฎร์ธานี
445 นางยุมัยละ เล็กหีม พยาบาลวิชาชีพ หอผ้ป่วยอายุรกรรมชาย2 สุราษฎร์ธานี
446 นางลัดดาวัลย์ ทองเกลี้ยง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ อายุรกรรมชาย 1 สุราษฎร์ธานี
447 นางสุภาพร สุปันตี พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมโรคเลือดและมะเร็ง สุราษฎร์ธานี
448 นางวีรพร ตรียุทธ นักวิชาการศึกษา เลขานุการแพทย์ สุราษฎร์ธานี
449 นางสาวช้องนาง อินปลอด นักวิชาการศึกษา เลขาฯแพทย์ สุราษฎร์ธานี
450 นางจิราภา แย้มแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
451 นางชลดา ผิวผ่อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
452 นางวรรทนา สกลวิรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
453 นางศิริรัตน์ บุญจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
454 นายชุติพนธ์ ชัยฤกษ์ เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี