การประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ : Challeging Trauma Care; Prevention To Definitive Care
สถานที่ : ห้องแกรนด์บอลรูม 5 โรงแรมบรรจงบุรี
วันที่จัดประชุม : วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560ถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08:00- 17:00น.
ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ : วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 0 /250
ผู้ติดต่อประสานงาน : คะแนน CNEU 20 คะแนน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด สถานะ
1 นางสาวอาภรณ์ สุขจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ รพ.เกาะลันตา กระบี่
2 นางสาวจันทนี หนูบุญมี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกาะลันตา กระบี่
3 พ.อ.หญิงสุปราณี ตันชวลิต พยาบาล กองทัพบก กรุงเทพมหานคร
4 นางสาวนัทธมน พันธุ์มาลี พยาบาลวิชาชีพ รพ กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
5 เรือโทหญิงเดือนนภา ทับอาสา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร
6 นางนันทา คงกระพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ . สต.พุนพิน จังหวัด
7 นางวลัยพร แก้วกุฏิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ. พุนพิน จังหวัด
8 นางชีพสุมน เจริญผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.บ้านนาเดิม จังหวัด
9 นายเกรียงศักดิ์ ศศิสนธิ์ พยาบาลวิชาชีชำนาญการ รพ.ละแม จังหวัด
10 นางกรุณา โพธิ์อ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านวังไทร จังหวัด
11 นางสาวพรรณทิพา สุวรรณคีรี พยาบลวิชาชีพ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัด
12 นางสาวศุภลักษณ์ จำนงค์จิตร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัด
13 นางสาวทิพววรณ ทองสาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน จังหวัด
14 นางอุไรวรรณ จุนเด็น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จังหวัด
15 นางสาวสุภาวดี ไชยภักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลไทยอินเตอร์ จังหวัด
16 นางอรทัย กุยุคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ชุมพร
17 นางสาวศรินทิพย์ สิตะหิรัญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ชุมพร
18 นายนฤพนธิ์ อินทนาคม พยาบาลวิฃาฃีพปฏิบัติการ รพ.ฃุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
19 นายเอกเชาว์ ไขยชนะ พยาบาลวิชาชีพ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
20 นางปาณิศา กันหาสินธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
21 นางสาวนุจรีย์ หนูภักดี พยาบาลวิชาชีพ รพ.ละแม ชุมพร
22 นางสาวสุธารัตน์ ครุฑสิงห์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ละแม ชุมพร
23 นางสาวอรสินี กล่อมสงค์ พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมอุบัติเหตุและศัลยกรรมประสาท ชุมพร
24 นางสาวจันทร์แรม มีเนตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมอุบัติเหตุและศัลยกรรมประสาท ชุมพร
25 ว่าที่ร้อยตรีพจนาพร ประดิษฐ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม ชุมพร
26 นางพรสุดา ศรีเมือง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
27 นางสาวรัตนา สมประสงค์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
28 นางสาววรางค์รัตน์ คมนาคม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
29 นางสาวบุศรารัตน์ โอบอ้อม พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
30 นางสาวจงรัก รมนุกูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
31 นางสาวจันทรา ชนก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
32 นางชลลดา บุญคอย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
33 นางธนวรรณ สุกสิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
34 นางสาวปาริชาติ ชุมพูนุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
35 นางระพีพร อภิสนทสมบัติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
36 นางสุนิศา จันทร์ศิริวิชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
37 นางสาวสุภรณ์ทิพย์ สังวรกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
38 นางสาวหทัยกาญจน์ สุขอนันต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
39 นางอัญชนา บัววารี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
40 นางแก้วตา ศรีบุรุษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
41 นางอริยา สิทธิสมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีชำนาญการ โรงพยาบาลละแม ชุมพร
42 นางสาวรัตมณี เซียวตระกูล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลละแม ชุมพร
43 นางสาวปัทมา คงบุญรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลละแม ชุมพร
44 นางสาวศริญญา คงวัน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ตรัง
45 นางมยุเรศ ไชยวิเชียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลรัษฎา ตรัง
46 นางสาวยามีละฮ์ ดารากัย พยาบาลวิชาชีพ รพ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช
47 นายวิภู ณรงค์ฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช
48 นางสาวพรทิพย์ ระฆังทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช
49 นางสาวบิสมีรา สือแต ENP โรงพยาบาลสุไหงปาดี นราธิวาส
50 นายแพทย์ดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
51 นายซันนูซี เจ๊ะอารง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปะนาเระ ปัตตานี
52 นางสาวนูรีดา ตีงี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปะนาเระ ปัตตานี
53 นายพงษธรณ์ สุดเพ็ชรโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปะนาเระ ปัตตานี
54 นางสาวเกศณี จงรักวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปะนาเระ ปัตตานี
55 นางสาวเชิญขวัญ สิริมงคลไชโย พยาบาลวิชาชีพ คลนิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต สาขา เขาหลัก พังงา
56 นางสาววิภาวี ชแก้ว พยาบาลวิชาชีพ คลีนิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต สาขา เขาหลัก พังงา
57 นางสาวเปรมจิต ลิ่มสกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อุบัติเหตุฉุกเฉิน พังงา
58 นายวสันต์ ผลกุศล หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน และรักษาการหัวหน้าศูนย์สั่งการ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต
59 น.ส.ซารีนา เจะเต๊ะ พยาบาลวิชาชีพ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ยะลา
60 น.ส.วาสิตา อินทรักษา พยาบาลวิชาชีพ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ยะลา
61 น.ส.อมี้นะ หะยีสาอิ พยาบาลวิชาชีพ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ยะลา
62 น.ส.ซัยนะ สาและ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ยะลา
63 น.ส.นูรีนา มณีหิยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ยะลา
64 นายมูหัมมัดรอฎวาน ซาโรมอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ยะลา
65 น.ส.อาริสา บาฮี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ยะลา
66 น.ส.สีตีแลคอ มาหนิ๊ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ยะลา
67 นางสาวปัญรัศมิ์ ปิตตานัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยะลา ยะลา
68 นางสาวรัชฎาภรณ์ เกลี้ยงแป้น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยะลา ยะลา
69 นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยะลา ยะลา
70 นายฮัมซาห์ ขาเดร์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ยะลา
71 นายปราโมทย์ จินสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาาบาลยะลา ยะลา
72 นางสาวมยุรี จะปะกิยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาาบาลยะลา ยะลา
73 นางสาวนิตยา ซื่อครง พยาบาลวิชาชีพ รพ.กรุงเทพระนอง ระนอง
74 นางสุปรียา นุ่นขุนทด พยาบาลวิชาชีพ รพ.กรุงเทพระนอง ระนอง
75 นางสาวอรัญรัตน์ สัฃข์ลาโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.กรุงเทพระนอง ระนอง
76 นายแพทย์ศิวทัศน์ ปวงราบ แพทย์ รพ.กรุงเทพระนอง ระนอง
77 นางสาวสุพรรษา ตาลอำไพ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สุขสำราญ ระนอง
78 นางสาวสุนารี วรสิงห์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สุขสำราญ ระนอง
79 นางสาวสุรัยยา สาลี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สุขสำราญ ระนอง
80 นางสาวนุชรี สุพรรณพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลแกลง ระยอง
81 น.ส.กาญจนา ชฎารัตน์ จพ. เวชกิจฉุกเฉิน รพ..บางกลํ่า(er) สงขลา
82 น.สฑิตยา หมานเบ็ญหีม พยาบาลวิชาชีพ รพ..บางกลํ่า(er) สงขลา
83 นางสาวมุจลินท์ บัวอินทร์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.หาดใหญ่ สงขลา
84 นางสาวจิราพร ทองหนู พยาบาลวิชาชีพ อุบัติเหตุฉุกเฉิน สงขลา
85 นางวรรณี เจตะวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อุบัติเหตุฉุกเฉิน สงขลา
86 นางสาวทัศวรรณ จรูญสอน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อุบัติเหตุฉุกเฉิน สงขลา
87 นางสุกัญญา ทองมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนาหม่อม สงขลา
88 นางสาวจีระนุช แก้วกับทอง พยาบาลวิชาชีพ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน สงขลา
89 นางสาวยุพดี เด็นหัด พยาบาลวิชาชีพ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน สงขลา
90 นางดุษฎี มิ่งขวัญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ สงขลา
91 นางสาวเพ็ชรจรัส คงมี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี สงขลา
92 นางสาวฐิติพร อ่อนหวาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี สงขลา
93 นางวรรณี เจนรักสุขุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สงขลา
94 นางสาวอามีเนาะ กาเซ็ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สงขลา
95 นางสาวอารยา ตุวันปุเต๊ะ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อุบัติเหตุฉุกเฉิน สงขลา
96 นางอนุศรา วัดเส็น พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลควนโดน สตูล
97 นางเพ็ญลักษณ์ ปะดุกา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลควนโดน สตูล
98 นายเด่นชัด เปรมใจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลท่าแพ สตูล
99 นางสาวภูวนาท บุญมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน สมุทรสงคราม
100 นางดาวรุ่ง วิชัยดิษฐ พยาบาลวิขาขีพขำนาญการ สุราษฎร์ธานี
101 นางทัศนียา สุทธินุ่น พยาบาลวิชาชีพ สุราษฎร์ธานี
102 นางกรุณา โพธิ์อ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 850695590 สุราษฎร์ธานี
103 นางศุลีพร เพ็ชรรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม การพยาบาลชุมชน สุราษฎร์ธานี
104 นางสาวกฤษณา สังขมุณีจินดา พยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
105 นางพัชนี เกิดผล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี
106 นางสาวสุวรรณภา อุนยวง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตึกศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลสุราฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
107 น.ส.พนิดา รอดพิบัติ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ป่วยนอก สุราษฎร์ธานี
108 นางสาวฐิตาภา พงษ์จุ้ย พยาบาล ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
109 นายสุพล แซ่ด่าน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร.พ.สวนสราญรมย์ สุราษฎร์ธานี
110 นางอุไรวรรณ จุลศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ . สต.หัวเตย สุราษฎร์ธานี
111 นางละออ แก้วประสงค์ นวก.สธ ชำนาญการ รพ สต หัวเตย สุราษฎร์ธานี
112 นางมิวันลัย อินทชุ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ..พุนพิน สุราษฎร์ธานี
113 น.สณูรยีฮัน สาฮีบาตู พยาบาลวิชาชีพ รพ.บ้านดอนอินเตอร์เนชั่นเนล เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
114 นางสาวขนิษฐา พรหมเสน พยาบาลวิชาชีพ รพ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
115 นางหฤมล เมืองพร้อม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
116 นางเกยูร เหล่าประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
117 นางปราณี จรูญรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี
118 นางดาวรุ่ง วิชัยดิษฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี
119 นางพรทิพย์ เพชรพิรุณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี
120 นางอิศริยา สุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี
121 นายไชยทัศน์ ยิ่งยง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี
122 นางเพ็ญมณี จันทร์แจ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.กรูด สุราษฎร์ธานี
123 นางนิตยา ชาสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คลองสระ สุราษฎร์ธานี
124 นางสุนิสา ชูแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คลองสระ สุราษฎร์ธานี
125 นางสาวสุจิตรา ยะกะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ช้างซ้าย สุราษฎร์ธานี
126 นางวราภรณ์ วงษ์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ตะปาน อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี
127 นางกนกพร หวัดสนิท พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.ท่าโรงช้าง. สสอ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี
128 นางปาริชาติ ศักดิ์แก้ว พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บางกุ้ง สุราษฎร์ธานี
129 นางจงริ บุญอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บางกุ้ง สุราษฎร์ธานี
130 นางเฉลิมพร บัวชุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บางงอน สังกัด สสอ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี
131 นางสมบูรณ์ ชูทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บางเดือน สุราษฎร์ธานี
132 นางวนิดา แก้วรุงฟ้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านห้วยกรวด สุราษฎร์ธานี
133 นางทัศนียา สุทธินุ่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านห้วยกรวด สสอ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี
134 นางกรรณิการ์ แดงมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ลีเล็ด สุราษฎร์ธานี
135 นางอารียา ชลรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.เขาหัวควาย สุราษฎร์ธานี
136 นางสาวหทัยรัตน์ นพมิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.เวียง สุราษฎร์ธานี
137 นางสาวอมรา ศะศิเดโช พยาบาลวิชาชีพ รพ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
138 นางสาวบุญญิสา วรพาสน์ พยาบาลวิชาชีพ รพร.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
139 น.ส.สุกัญญา ทองเงิน พยาบาลวิชาชีพ รพร.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
140 นางนัทธยา ศรีพิณ พยาบาลวิชาชีพ สสอ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี
141 นางรุจิรา หิรัญสาลี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
142 นางสาวณัฐสิมา พงษ์พานิช พยาบ่ลวิชาชีพขำนาญการ ห้องตรวจศับกรรม สุราษฎร์ธานี
143 นางแก้วตา เกิดสังข์ พยาบาลวิชาชีพ อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน สุราษฎร์ธานี
144 นางสาวชลธฺชา สูตบุตร พยาบาลวิชาชีพ อุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
145 นางสาวเมตตา อุราพร พยาบาลวิชาชีพ อุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
146 นางสาวกัลย์สุดา นามมูลนาค พยาบาลวิชาชีพ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
147 นางสาวชาลิสา จันทร์ต้อย พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
148 นางสาวบรรณลักษณ์ นาครอด พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
149 นางสาวจริยาพร เจริญยิ่ง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี
150 นางสาววรัชยา เครือมาก พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี
151 นางกนกพร ชูประสูตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
152 นางงามตา ทองจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
153 นางสาวอัจฉรา รัตนวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
154 นางสาวเบญจมาศ แหล่งหล้า พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
155 นางสาวจินตนา ชูดวง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลดอนสัก สุราษฎร์ธานี
156 นางสาวจิราภา รัตนทองดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลดอนสัก สุราษฎร์ธานี
157 นางวลัยรัตน์ แกล้วกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลดอนสัก สุราษฎร์ธานี
158 นางสาวธัญญาภรณ์ ชูจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
159 นางสาวธัญญาภรณ์ ชูจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
160 น.ส.พนิดา รอดพิบัติ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
161 นางสาวจิราวรรณ ทองอ่อน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
162 นางสาวปัทมาวรรณ นุ่นชื่น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
163 นางสาวปวีณา บุญแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
164 นางสาววัลภา สุขวัลลิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
165 นางสาวปัทมา แก้วเชื้อ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพุนพิน สุราษฎร์ธานี
166 นางสาวจีราพร ศรชนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพุนพิน สุราษฎร์ธานี
167 นางโสภิดา วิสามาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพุนพิน สุราษฎร์ธานี
168 นางสาววิยดา ศรประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวิภาวดี สุราษฎร์ธานี
169 นสวรรทนี นาคะพัฒนกุล พยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
170 นางสาวกัญญ์วรา ทองชิดเชื้อ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
171 นางอลิสา ชูหวาน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
172 นางจารุวรรณ พันธ์ประทุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
173 นางจิราพร พลหงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
174 นางชูตา ม่วงขาว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
175 น.ส.ฐิตารีย์ ทิวาสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
176 นางนิตยา จิตรรำพัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
177 น.ส.สุปราณ๊ นิ่มนวลศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
178 นางสุภาภรณ์ สังขมรรทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
179 นางอัจฉรา ฮั่นตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
180 นางเยาวดี ตั้งจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
181 นางอภิสรา บุญเฉิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี การพยาบาลชุมชน สุราษฎร์ธานี
182 นางอุษา แซ่โค้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง สุราษฎร์ธานี
183 นางขวัญใจ สมบุญ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
184 นางสาวปนัสยา มหาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
185 นางเปรมฤดี เฮนะเกษตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเคียนซา สุราษฎร์ธานี
186 นายอารักษ์ สาระวัน พยาบาล โรงพยาบาลไทยอินเตอร์ สุราษฎร์ธานี
187 นางสาวเนตรกนก เกตพันธ์ พยาบาล โรงพยาบาลไทยอินเตอร์ สุราษฎร์ธานี
188 นายมูฮัมหมัดนัสรีย์ มะเกะรอ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล สุราษฎร์ธานี
189 นางสาวทิพวัลย์ มีทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
190 นางสาวผกามาศ พีธรากร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
191 นางสาวชนาภา สมใจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
192 นางสาวจิราภรณ์ สุขวิสุทธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี