การประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยที่มีกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน โดยกลุ่มสหวิชาชีพ "Capture The Fracture (CTF) : รู้ทัน..กันหักซ้ำ"
สถานที่ : ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
วันที่จัดประชุม : วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561ถึง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08:00- 16:30น.
ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ : วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 0 /200
ผู้ติดต่อประสานงาน : หมายเหตุ : กลุ่มเป้าหมาย เฉพาะแพทย์ เภสัชกร นักโภชนการ นักกายภาพบำบัด ที่ดูแลผู้ป่วยกระดูกพรุน เท่านั้น - เจ้าหน้าที่ รพ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อลงทะเบียนที่เบอร์ภายใน 2295
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด สถานะ
1 นายมนต์รวินท์ อภิญญาวิศาล นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
2 นางสาวชญาน์ทิพย์ สิงควัฒน์ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
3 นางสาวกุลญาดา ก้องยศภัทร นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลเบตง จังหวัด
4 นางอาภรณ์ นุสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเบตง จังหวัด
5 นายแพทย์สิทธิโชค พรหมเกาะ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสวี ชุมพร
6 นางสาวพรศรี ไตรจีวรภรณ์ นายแพทย์ โรงพยาบาลตรัง ตรัง
7 นางสาวปรานปวีณ์ โรจน์เจริญงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
8 นางชูชีพ โชติมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
9 นายวิระมล จำนงค์เล็ก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส
10 นางสาวกามีเลียร์ อับดุลเลาะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องผ่าตัด ปัตตานี
11 นายแพทย์ทนุธรรม พิกุลแก้ว นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเบตง ยะลา
12 นายขวัญชัย จันทร์ภาคภูมิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเบตง ยะลา
13 นางอำพร สกุลสถาพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเบตง ยะลา
14 นางเยาวเรศ อัมพรวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเบตง ยะลา
15 นางสริตา ฤทธิ์คำรพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรม สงขลา
16 นางศุภพร ศรีพิมาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมกระดูก สงขลา
17 นางสาวศศธร เจริญรัตนวัฒน์ นักศึกษาแพทย์ แพทยศาสตร์ สงขลา
18 นางสาวสิริวรรณ ทองรอด นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ เวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม
19 นสจุไรรัตน์ วุฒิระวัฒน์ พยาบาลวิชาชี ออร์โธปิดิกส์หญิง สุราษฎร์ธานี
20 นายธนวิทย์ เทพเมือง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
21 นายภานุพงศ์ ทองศรี นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
22 นางผ่องพรรณ มณีน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
23 นางสาวสินีนาฏ ขนุนนิล นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุนพิน สุราษฎร์ธานี
24 นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลพุนพิน สุราษฎร์ธานี
25 นางพจนาถ ชมเทศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพุนพิน สุราษฎร์ธานี
26 นางพจนาถ ชมเทศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพุนพิน สุราษฎร์ธานี
27 นางสาวปิยามล เมฆอนันต์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลเคียนซา สุราษฎร์ธานี
28 นางาสวปิยามล เมฆอนันต์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลเคียนซา สุราษฎร์ธานี