ประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2561 ชมรมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคใต้
สถานที่ : ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
วันที่จัดประชุม : วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08:30- 16:30น.
ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ : วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 0 /300
ผู้ติดต่อประสานงาน :
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด สถานะ
1 น.ส.กฤษติยา ถือแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ผู้ป่วยใน กรุงเทพมหานคร
2 นางอุดมพร พรหมดวง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ การพยาบาล จังหวัด
3 นางกัญจนา ชูวารี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ การพยาบาล สุราษฎร์ธานี
4 นางวาสนา ศรีวิศาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ การพยาบาลผู้ป่วยใน สุราษฎร์ธานี
5 นางสาวนภิสา พิศแลงาม พยาบาลวิชาชีพ ตึกศัลยกรรม สุราษฎร์ธานี
6 นางจิราพร จันทร์ประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ป่วยใน สุราษฎร์ธานี
7 นางสาวปทิตตา บัวชุม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ผู้ป่วยใน สุราษฎร์ธานี
8 พญ.ภริตา บุญรักษา นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี
9 นางภัทรานิษฐ์ มงคลนิมิตร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมกระดูกชาย 2 สุราษฎร์ธานี
10 นางพัชรี อยู่แสง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศัลยกรรมกระดูกหญิง สุราษฎร์ธานี
11 นางสาวเจนจิรา ฟูเฟื่อง พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมชาย 1 สุราษฎร์ธานี
12 นางสาวรังสิมา ทิพยชิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมชาย 1 สุราษฎร์ธานี
13 นางสาวสุรัสวดี ทองสกุล พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก หญิง สุราษฎร์ธานี
14 พ.ญ.สุภาภรณ์ ชูประเสริฐ นายแพทย์ปฏิบัติการ องค์กรแพทย์ สุราษฎร์ธานี
15 นางพิราวรรณ ไพศาลกิตติสกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ออร์โธปิดิกส์ชาย2 สุราษฎร์ธานี
16 นางสิริพร เติมไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ออร์โธปิดิกส์ชาย2 สุราษฎร์ธานี
17 นายวีระพงค์ ชูสุวรรณ เภสัชกร เภสัชกรรม สุราษฎร์ธานี
18 นางสาวจิราภา รัตนทองดี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลดอนสัก สุราษฎร์ธานี
19 นางสาวศิราพร แดงทอง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
20 นางชฎาภรณ์ คงทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
21 นางจริยา หนูคงนุ้ย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศุนย์สุขภาพชุมชนกะเเดะโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี