• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2560


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รายละเอียดงบ GF ปี 2560

รายละเอียดงบ GF ปี 2560

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2560

รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2560

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คู่มือการดูแลผู้ป่วย เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ได้รับการใช้บอลลูนเพื่อถ่างขยายหลอดเลือดส่วนที่ตีบชนิดปฐมภูมิ

คู่มือการดูแลผู้ป่วย เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ได้รับการใช้บอลลูนเพื่อถ่างขยายหลอดเลือดส่วนที่ตีบชนิดปฐมภูมิ (Primary Pereutaneous Coronary Intervention)     เอกสารตามแนบไฟล์

  อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ติดมากับอาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 โครงการ
12/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 53 โครงการ
07/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 54 โครงการ
06/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมลิฟท์ (ตัวที่ 2 No.9410882) ยี่ห้อ โตชิบา ติดมากับอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา entecavir 0.5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา losartan potassium 100 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา donepezil 10 mg orodispersible tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา cephazolin 1 gm injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา calcium folinate 300 mg/30ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา daclastavir 60 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา celecoxib 200 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา ceftriaxone disodium 2 g injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยาcetuximab 5 mg/ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา streptokinase 1.5 M injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา doxofyllin 400 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา hydralazine hydrochloride 50 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา finasteride 5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา amoxicillin 875 mg +potassium cluvulanate 125 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา acyclovir 500 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา โยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 54 โครงการ
06/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ Melioidosis Test Kit จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
12/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
12/12/2560
ประกาศราคากลาง ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
27/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสแดงกี่ (Dengue) ชนิดที่ตรวจได้ทั้งแอนติเจนและแอนติบอดี (Dengue Rapid Test Kit) จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
12/12/2560
ประกาศราคากลาง ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสแดงกี่ (Dengue) ชนิดที่ตรวจได้ทั้งแอนติเจนและแอนติบอดี (Dengue Rapid Test Kit) จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
28/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
12/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไข้ฉี่หนูชนิดรวดเร็ว จำนวน ๒๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
12/12/2560
ประกาศราคากลาง วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
17/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา ipratropium bromide 0.5 mg + fenoterol hydrobromide 1.25mg per 4 ml solution for nebulizer 4 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา fosfomycin sodium 2 g injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา cefoperazone 500 mg + sulbactam 500 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา phenytoin 50 mg/ml injection 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา 0.9% sodium chloride injection 100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา 0.9% sodium chloride injection 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา ertapenem 1 gm injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา piperacillin 4000 mg + tazobactam 500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2560
ประกาศยกเลิกการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายการที่ 1-2,4-8)
12/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายการที่ 3,9)
12/12/2560
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
08/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
01/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องซักสลัดผ้า 200 ปอนด์ ยี่ห้อ IMAGE รุ่น SP200 หมายเลขครุภัณฑ์ 3 รพ.สฎ.3510-012-0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพา่ะเจาะจง
08/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั่นแยกเม็ดเลือด หมายเลขครุภัณฑ์ 26 รพ.สฎ.6515-006-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องบำบัดน้ำบริสุทธิ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 3 รพ.สฎ.6530-004-4201 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผลิตสูญญากาศ ติดมากับอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ DISPOSABLE PRESSURE TRANSDUCER จำนวน 230 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ตัวตรวจสอบทางเคมีภายใน จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงมือยางแบบรัดข้อ (เบอร์ L) จำนวน ๓,๐๐๐ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
01/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ (๗๐ แกรม) จำนวน ๔,๐๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
06/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสอราคา เช่าอาคารเพื่อเป็นสำนักงานของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตลาดดอนนก เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
04/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารทางการแพทย์ อาหารสายยางสำเร็จรูป (ผู้ป่วยทั่วไป) จำนวน ๗๕๐ ถุง (ปริมาณ ๒,๕๐๐ กรัม/ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
16/11/2560
ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรื หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP ๗๘A Black Laser Jet จำนวน ๕๐ ตลับ โ่ดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
28/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
06/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
23/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา PERITONEAL DIALYSIS BASIS 1.5 %Low Cal 5 LIT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
06/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
23/11/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา FILGRASTRIM 300 MCG/ 0.5 MLโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา METFORMIN HCL 500 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา AMLODIPINE 5 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา SILDENAFIL CITRATE 50 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา DENOSUMAB 60 MG/ML PREFILLED-SYRINE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา DOCETAXEL 80 MG/4 ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา GABAPENTIN 100 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา TRIPTORELINPAMOATE 11.25 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ประจำวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
06/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
15/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
06/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
13/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
04/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
10/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
04/12/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
13/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
10/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการล้างภาชนะที่ใช้บริการอาหารภายในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
30/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ข้าวสารหอมมะลิ ๑๐๐% จำนวน ๑๕๐ กระสอบ(ปริมาณ ๒๕ กก./กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
29/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
29/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
29/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษกาวย่น ๑ นิ้ว (ขนาด ๒๔ มม.X ๒๕ หลา) จำนวน ๕,๖๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
29/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
29/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttp://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
29/11/2560
ประกาศจัหงวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวนประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ test ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
29/11/2560
ประกาศจัหงวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
29/11/2560
ประกาศจัหงวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศแบบใต้น้ำ Pro-Equipment Submersible Aerator Model:AR-๓๑๐-๘๐ ผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผลิตสูญญากาศ หมายเลชครุภัณฑ์ ๑ รพ.สฎ.๖๕๑๕-๐๓๔-๐๐๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะโดยสาร ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น TFR๘๖JCH๔PM หมายเลขครุภัณฑ์ ๔ รพ.สฎ.๒๓๒๐-๐๐๘-๐๐๐๑ (กม-๘๖๒๕ สฎ) จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถโดยสารตู้ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่นคอมมิเตอร์หลังคาสูง ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๒ รพ.สฎ.๒๓๑๐-๐๐๓-๐๐๐๑(นข-5662 สฎ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา TEARS NATURALE FREE 0.8 MLโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา NOREPINEPHRINE BITARTRATE 4 ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา RITUXIMAB 10 MG/ML 50 ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกวาดตะกอน หมายเลขครุภัณฑ์ ๑ รพ.สฎ.๒๓๑๐-๐๐๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา TIOTROPIUM 18 MCG INHALA COMBOPACK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา BEVACIZUMAB 100 MG/ 4 ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา TOPIRAMATE 50 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา PERITONEAL DIALYSIS BASIS 1.5 %Low Cal 5 LIT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา SODIUM HYALUROMATE 0.18% 0.3 ML EYE DROP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา BIMATOPROST 0.01% 3 ML SOLUTION โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา LEVETIRACETAM 500 MG FILM COATED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (P60110121549)
28/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาปริมาณ Troponin T (High sensitivity) จำนวน ๒๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
28/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาปริมาณ Troponin T (High sensitivity) จำนวน ๒๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
08/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2560
ประกาศเผยแพร่ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ
27/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
27/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
13/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยานอกบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(TIGECYCLINE 50 MG INJ.)
20/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาในบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(UNASYN 2 GM)
20/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาในบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(RISPERIDONE 2 MG)
17/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาในบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(SILDENAFIL CITRATE 50 MG)
17/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาในบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(DACTINOMYCIN 500 MCG)
17/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาในบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(CLOTRIMAZOLE VAGINAL 100 MG)
17/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยานอกบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(BENZYDAMINE HCL 3 MG/ML)
17/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
24/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
24/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
09/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์อื่น ๆ หน้ากากอนามัย ชนิดใช้ครั้งเดียว(Mask Disposable) จำนวน 13,800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ถุงบรรจุอาหารเหลวทางสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวนประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ชิ้น ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
23/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์อื่น ๆ สายดูดเสมหะ (suction tube) จำนวน ๗ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
23/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA๑c) จำนวน ๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
23/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA๑c) จำนวน ๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
13/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
23/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
08/11/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการล้างภาชนะที่ใช้บริการอาหารในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
22/11/2560
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องชันสูตรศพ ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
22/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
22/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
10/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
17/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
16/10/2560
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
21/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
13/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาปริมาณ TSH จำนวน ๒๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
20/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาปริมาณ TSH จำนวน ๒๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
07/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาปริมาณ FT๔ จำนวน ๒๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
20/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาปริมาณ FT๔ จำนวน ๒๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
08/11/2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ประจำวันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ประจำวันที่ ๑- ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
03/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ตัวกรองเลือด สำหรับแยกพลาสม่า จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ฺBlood Tubing Line (ชุดสายส่งเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) จำนวน ๒,๑๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
13/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ กระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รุ่น P ๒๑๐ x ๔๘ Z จำนวน ๑๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ หมวกคลุมผม (CAP Disposable) จำนวน ๗๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ตัวผลิตสารกัมมันตภาพรังสีเทคนิเชี่ยม ๙๙ เอ็ม (๙๙mTc) (๙๙Mo/๙๙mTc Generater) จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ตัวกรองเลือด รุ่น Low Flux จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เอี๊ยมพลาสติกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกภายนอก ขนาด ๑๑ มม. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
17/10/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ Gel Foam No. ๑๐๐ จำนวน ๖๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ชุดห้ามเลือดในห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/10/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP ๗๘A Black Laser Jet จำนวน ๕๐ ตลับโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาะจงhttp://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
17/10/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttp://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
17/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา OXALIPLATIN 5 MG/ML 10 ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา ATORVASTATIN 40 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยาLEVETIRACETAM 500 MG FILM COATEDโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา BEVACIZUMAB 100 MG/ 4 MLโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตร.ม. จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
16/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttp://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
16/11/2560
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
15/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้อาหารสายยาง(Feeding Set) จำนวน 20,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ Cassette บรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่มีรอบการใช้งาน ๕ รอบ จำนวน ๑๑๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
15/11/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
12/10/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ Progreat Micro Catheter จำนวน ๓๕ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ Loop Drainage Catheter จำนวน ๑๔๕ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
15/11/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
30/10/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ DISPOSABLE PRESSURE TRANSDUCER จำนวน ๒๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ตัวตรวจสอบทางเคมีภายใน จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
14/11/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
06/11/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน ๖ ชุด
13/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขาเทียมใต้เข่าแบบแกนใน จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
13/11/2560
ประกาศราคากลาง วัสดุสำนักงาน กระดาษกาวย่น ๑ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
16/11/2560
ประกาศราคากลาง วัสดุสำนักงานกระดาษกาวย่น ๑ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
16/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษกาวย่น ๑ นิ้ว(ขนาด ๒๔ มม. X ๒๕ หลา) จำนวน ๕,๖๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
16/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
03/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปูนพลาสเตอร์ จำนวน ๔๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2560
ประกาศราคากลาง ซื้อยา entecavir 0.5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2560
ประกาศราคากลาง ซื้อยา atorvastatin 40 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2560
ประกาศราคากลาง ซื้อยา insulin glargine 100 IU/ml 3 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2560
ประกาศราคากลาง ซื้อยา peritoneal dialysis basis 1.5% low calcium 5 Lโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2560
ประกาศราคากลาง ซื้อยา osimertinib 80 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารตู้ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น ไอเอช ขนาด ๑๒ ที่นั่ง หมายเลขครุภัณฑ์ ๘ รพ.สฎ.๒๓๑๐-๐๐๓-๐๐๐๑ (นข ๒๔๖๗ สฎ) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เท้าเทียม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
08/11/2560
ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เท้าเทียม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
25/10/2560
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุเวชภัณฑ์อื่น ๆ หน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียว (Mask Disposable) (๕๐ ชิ้น/กล่อง) จำนวนประมาณ ๕๐,๐๐๐ กล่อง
07/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๒ หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ เคมีภัณฑ์ ALCOHOL ๙๕% (๒๐ ลิตร/แกลลอน) จำนวน ๔๘๐ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
01/11/2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ประจำวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
01/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสารA4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/11/2560
ประกาศราคากลางซื้อยา entecavir 0.5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2560
ประกาศร่างขอบเขตของงานพร้อมร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
06/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ หมวกคลุมผม (CAP Disposable) จำนวน ๗๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ กระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รุ่น P ๒๑๐ x ๔๘ Z จำนวน ๑๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องซักสลัดผ้า 200 ปอนด์ ยี่ห้อ IMAGE รุ่น SI200 ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย หมายเลขครุภัณฑ์ ๗ รพ.สฎ.3510-012-0004 จำนวน 1 คัน
03/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ ลีด ยี่ห้อ Kenz รุ่น Cardico ๖๐๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๖ รพ.สฎ. ๖๕๑๕-๐๓๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง
03/11/2560
ประกาศราคากลางโครงการซื้อยา atorvastatin 40 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/11/2560
ประกาศราคากลางโครงการซื้อยา levetiracetam 500 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/11/2560
ประกาศราคากลางโครงการซื้อยา pertitoneal dialysis basis 1.5% low calcium 5 L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/11/2560
ประกาศราคากลางโครงการซื้อยา entecavir 0.5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/11/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ตัวกรองเลือด สำหรับแยกพลาสม่า จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุการแพทย์ Blood Tubing Line (ชุดสายส่งเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) จำนวน ๒,๑๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ เอี๊ยมพลาสติกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ตัวกรองเลือด รุ่น Low Flux จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Slide ฝ้า จำนวน ๑,๕๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
31/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รถโดยสารตู้ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Hiace หมายเลขครุภัณฑ์ ๙ รพ.สฎ. ๒๓๑๐-๐๐๓-๐๐๐๑ (นข-๓๒๙๒ สฎ) จำนวน ๑ คัน
01/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารตู้ (นข 4704)
31/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (นข-3737)
31/10/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin 40 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา entecavir 0.5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๒ หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ด้ามกรอฟันความเร็วสูง จำนวน ๓๕ หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/10/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างซ่อม รถยนต์พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ยี่ห้อ TOYOTA ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๖ รพ.สฎ. ๒๓๑๐-๐๐๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์นั่งเก๋ง ยี่ห้อ TOYOTA ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๓ รพ.สฎ. ๒๓๑๐-๐๐๒-๐๐๐๑ (กม-๖๓๙๑ สฎ) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ประจำวันที่ ๑๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุ เคมีภัณฑ์ ALCOHOL ๙๕% (๒๐ ลิตร/แกลลอน) จำนวน ๔๘๐ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๒ หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์อื่น ๆ ภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวนประมาณ ๑๘,๑๐๐ ชิ้น ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
20/10/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กระบะโดยสาร ยี่ห้อ Chevrolet รุ่น Colorado S-CAB หมายเลขครุภัณฑ์ 3 รพ.สฎ 2310-008-0001 (บษ-201)
19/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ประจำวันที่ ๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ประจำวันที่ ๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา levetiracetam ๕๐๐ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ
11/10/2560
ประกาศแผนจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)
09/10/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย)
28/09/2560
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
04/10/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เตียงไฟฟ้า จำนวน 40 เตียง
29/09/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ
29/09/2560
ประกาศยกเลิก การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
14/09/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตร.ม. จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding)
18/08/2560
ประกาศราคากลาง Omeprazole 20 mg โดยวิธีกรณีพิเศษ
18/08/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
17/08/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา entecavir 0.5 mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
11/08/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
11/08/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา dasatinib ๕๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
08/08/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา entecavir ๐.๕ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
08/08/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา imatinib ๑๐๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
08/08/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
08/08/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา sevoflurane liquid 250 ml ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/08/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา imatinib ๑๐๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
27/07/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา entecavir 0.5 mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
21/07/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
21/07/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
14/07/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา entecavir 0.5 mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
13/07/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
11/07/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา ranibizumab ๑๐ mg/๑ ml solution for injection, ๒๓๐ mcL vial โดยวิธีตกลงราคา
06/07/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
04/07/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
29/06/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา imatinib ๑๐๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
15/06/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
15/06/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา ranibizumab ๑๐ mg/๑ ml solution for injection, ๒๓๐ mcL vial โดยวิธีตกลงราคา
15/06/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา ranibizumab ๑๐ mg/๑ ml solution for injection, ๒๓๐ mcL vial โดยวิธีตกลงราคา
09/06/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
09/06/2560
ประกาศราคากลาง Omeprazole 20 mg โดยวิธีกรณีพิเศษ
29/05/2560
ประกาศราคากลาง Amlodipine 5 mg โดยวิธีกรณีพิเศษ
26/05/2560
ประกาศราคากลาง Omeprazole 20 mg โดยวิธีกรณีพิเศษ
26/05/2560
ประกาศราคากลาง Omeprazole 20 mg โดยวิธีกรณีพิเศษ
25/05/2560
ประกาศราคากลาง Sildenafil citrate 50 mg โดยวิธีกรณีพิเศษ
25/05/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อยา sevoflurane liquid 250 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/05/2560
ประกาศราคากลาง OSELTAMIVIR PHOSPHATE 75 MG (TAMIFLU) ซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ
23/05/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
17/05/2560
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย จำนวน 1 หลัง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
09/05/2560
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว ครั้งที่ 3 ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
22/03/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลอด LED - T๘ (Tube) และโคมไฟฟ้า ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
21/02/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลอด LED ? T๘ (Tube) และโคมไฟฟ้า ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
31/01/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว ของโรงพยาบาลสุราาฎร์ธานี ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
25/01/2560
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุจากการรื้อถอนอาคาร จำนวน 10 อาคารและทางเดินเชื่อม ครั้งที่ 2
09/01/2560
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว ครั้งที่ 2 ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
09/01/2560
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ปี 2560
เอกสารประกอบการตรวจสุขภาพประกันสังคม : ทะเบียนรายชื่อผู้ประกันตน/รายการตรวจสุขภาพ
เอกสารประกอบการตรวจสุขภาพประกันสังคม : แบบฟอร์ม รพช. ส่งงานประกันสุขภาพ รพศ.สฎ.
VDO การอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 25 -27 พ.ย. 25
รูปงานวิ่งมาราธอน บรรยายกาศก่อนวิ่ง part1
รูปงานวิ่งมาราธอน ออกกำลังกายก่อนวิ่ง part2
รูปงานวิ่งมาราธอน ภาพแข่งขันวิ่ง part3
รูปงานวิ่งมาราธอน พิธีมอบรางวัล part4
เนื้อหาเรื่องการประชุมวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2-4 พ.ค. 59 จ.สุราษฎร์ธานี
วุฒิบัตรประชุมวิชาการคลินิกหัวใจล้มเหลว ในเขตสุขภาพที่ 11 ปี 2561
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

อบรมเครือมือแพทย์สำหรับช่าง วันที่ ๑๒-๑๓ ธค.๒๕๖๐

อบรมเคื่องมือแพทย์สำหรับช่าง เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ การเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษา.การซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้อง ในการใช้เครื่องช่วยหายใจ Bird,เครืองInfusion pump และ Syringe pump โดยบริษัท เอ็มแคร์เอินจิเนียริ่ง จำกัด กับ บริษัท เซพไลน์เทคโนโลยี จำกัด ในวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
[ อ่านต่อ ]

ประชุมวิชาการ

" รณรงค์ การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมาก ให้ชายสูงอายุ ครั้งที่ ๘ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ ๙ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น๔ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดโดย นพ. ศุวพงษ์ ตันทสุทธานนท์ และท
[ อ่านต่อ ]

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

พญ.จิรสุดา เผือกคง หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
[ อ่านต่อ ]

ประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ในเขตสุขภาพ ที่ ๑๑

นพ. สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวเปิด การประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ในเขตสุขภาพที่ ๑๑ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดย ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
[ อ่านต่อ ]

ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ๒๐-๒๒ พย.๒๕๖๐ ณ โรงแรมบรรจงบุรี

การประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บอมรูม ๕ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
[ อ่านต่อ ]