ไม่มีภาพข่าว

รายงานงบทดลองGFIS ประจำเดือนเมษายน 2561


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2561


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รายงานการเงินระบบGFMIS ก.พ.2561

รายงานการเงินระบบGFMIS ก.พ.2561


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

การรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และบริหารงานที่โปร่งใส


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คู่มือการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมฯ และผลประโยชน์ทับซ้อน


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คู่มือความรู้และแนวทางการปฏิบัติโรคไข้เลือดออก


  อ่านต่อ

Total 196 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 20 Next »