ยินดีต้อนรับ
:: เมนูหลัก ::
ความเป็นมา
คณะทำงาน
วารสารที่ผ่านมา
การส่งต้นฉบับ
Contact Us
วารสารฉบับล่าสุด

วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2558

 

 

ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2558
Reg 11 Med J Vol. 29 No. 3
 
Table of Contents
ผู้ป่วยโรคเบาหวานในเด็กในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ปาลินี นันทรักษ์ชัยกุล
ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการพยาบาลของผู้รับบริการ ในหน่วยงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี
ดวงตา ภัทโรพงศ์
การฟื้นฟูสมรรถภาพข้อเข่าที่บ้านหลังการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าของเข่า
สิณีนาฎ เจนวณิชสถาพร
กลุ่มอาการดาวน์ในจังหวัดตรัง
นิษฐกานต์ อินทรสังขนาวิน, ปวีณา บุญเจริญ , ณัฐสิทธิ์ คุณรักษ์พงศ์, สุดาชาติ บุญวิชัย, มณี รามการุณ
ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด
จริญญา แสงจันทร์
ผลลัพธ์การใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตอย่างรุนแรง ทางคลินิกตามเกณฑ์ “Sepsis bundles” ในงานห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสงขลา
พรทิพย์ แสงสงา, นงนุช เคี่ยมการ
ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตตั้งแต่ปี 2553 – 2557
อุดมศรี วงศ์บุญยกุล
การผ่าตัดรักษา Trigger finger ด้วยวิธีแผลผ่าตัดเล็กโดยใช้มีดผ่าตัด A-knife : การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคม
พีรพงศ์ ฉายวิริยะ
ประสิทธิภาพของยาออนแดนซีตรอนในการป้องกันภาวะคันหลังได้รับมอร์ฟีนชนิดฉีด เข้าทางช่องไขสันหลังในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โดยได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนด้วยการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคม
อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม
ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพังงาต่อความรู้ด้านรังสี
ยุพาพรรณ สำลี
การได้รับการตอบสนองความต้องการและการเผชิญความเครียดของญาติ ก่อนย้ายผู้ป่วยออกจากหอผู้ป่วยวิกฤต
สุมีนา บุญแก้ว , จีรภา ณพัทลง
การบริหารเวชภัณฑ์และระบบยาของ รพสต.ในเขตพื้นที่อำเภออ่าวลึก จ.กระบี่
รอแฮนิง วาเฮง
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยเด็กโรคหืดกำเริบเฉียบพลัน ในปี พ.ศ. 2557-2558
ธารินี สหจารุพัฒน์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เอ็มไพร บุญรินทร์
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลบ้านตาขุน
อุดมพร พรหมดวง
REVIEW ARTICLE : Erythropoietics timulating agent (ESA)
ทรงยศ ชญานินปรเมศ
กล่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี