ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ AED and Monitor Ambulance
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ราคากลาง (แบบ ปปช.)
ประกาศ ณ วันที่ 12/06/2560