ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ปอดเทียม ชนิด MEMBRANE
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนภายนอกร่างกาย
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดให้สารละลายและเลือดรักษาสภาพกล้ามเนื้อของหัวใจ
- แบบตารางราคากลาง ปปช.
ประกาศ ณ วันที่ 14/06/2560