ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
เผยแพร่ ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผ่นทดสอบจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียและYeast (Identification Test Card) และ แผ่นทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ (Susceptibility Test Card) จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
- แบบตารางราคากลาง ปปช
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผ่นทดสอบจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียและYeast (Identification Test Card) และ แผ่นทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ (Susceptibility Test Card) จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 15/06/2560