ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา imatinib ๑๐๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ตาราง ปปช.๐๗
ประกาศ ณ วันที่ 15/06/2560