ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศ
- เอกสารแนบท้ายประกาศ
- เอกสารแนบท้าย(หมายเลข1)
- spce1
- spce2
- ราคากลาง(แบบ ปปช)1-2
ประกาศ ณ วันที่ 01/08/2560