ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา sevoflurane liquid 250 ml ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศ
- เอกสารประกวด
- แบบ ปปช.๐๗
- คุณลักษณะเฉพาะของยา
- เอสารแนบท้ายเอกสารประกวด
ประกาศ ณ วันที่ 02/08/2560