ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
เผยแพร่ร่างประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวนประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
- แบบตารางราคากลาง ปปช
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ร่างประกาศประกวดราคา
- ร่างเอกสารประกวดราคา
ประกาศ ณ วันที่ 09/08/2560