ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลางซื้อยา sodium valproate prolonged release 500 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ตาราง ปปช.๐๗
ประกาศ ณ วันที่ 24/04/2561