ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
- แบบตารางราคากลาง ปปช.
ประกาศ ณ วันที่ 25/04/2561