ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอลพร้อมห้องตรวจสมรรถภาพการได้ยินและเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน ๑ คัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
- รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอลพร้อมห้องตรวจเปลี่ยนแปลงแผน สมรรถภาพการได้ยินและเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน ๑ คัน
ประกาศ ณ วันที่ 02/05/2561