ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอาหารทางการแพทย์ อาหารทางสายยางสำเร็จรูป (ผู้ป่วยเบาหวาน) จำนวน ๑,๔๔๐ กระป๋อง (ปริมาณ ๔๐๐ กรัม/กระป๋อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศราคากลาง
ประกาศ ณ วันที่ 18/04/2561