ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศราคากลาง
ประกาศ ณ วันที่ 02/05/2561