ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ร่างประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ร่างประกาศประกวดราคา
- ร่างเอกสารประกวดราคา
- ราคากลาง (แบบ ปปช)
- Spec เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
- Spec เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซ
- Spec เครื่องช่วยหายใจ
ประกาศ ณ วันที่ 07/05/2561