ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน ๔ รายการ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
- แบบ ปปช
ประกาศ ณ วันที่ 09/02/2561