ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
- แบบ ปปช
ประกาศ ณ วันที่ 07/03/2561