ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลางซื้อยา albumin human normal 20% injection 50 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ตาราง ปปช.๐๗
ประกาศ ณ วันที่ 11/05/2561