ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อ วัสดุสำนักงาน สติกเกอร์เทอร์มอล จำนวน ๒,๖๐๐,๐๐๐ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจะาจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศราคากลาง
ประกาศ ณ วันที่ 23/01/2561