ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางวัสดุการแพทย์ ชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา ๒๕ G จำนวน ๔๖ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
- แนบตารางปปช
ประกาศ ณ วันที่ 24/05/2561