ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ Cardiovascular Drape With loban2 incise Film จำนวน ๑๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.t
รายละเอียดเพิ่มเติม
- แบบ ปปช.
ประกาศ ณ วันที่ 20/03/2561