ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง จัดวัสดุไฟฟ้า แบตเตอร์รี่แห้ง 12V 7.2AH รุ่น LC-V127R2NA 12V 7.2AH จำนวน ๒๐๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.t
รายละเอียดเพิ่มเติม
- แบบ ปปช.
ประกาศ ณ วันที่ 30/04/2561