ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์อื่น ๆ โซเดียมไฮยาลูโรเนท (Sodium hyaluronate 20 mg in 1.1 ml solution for intraocular injection) จำนวน 280หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.t
รายละเอียดเพิ่มเติม
- แบบ ปปช
ประกาศ ณ วันที่ 26/03/2561