ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
วัสดุเวชภัณฑ์อื่น ๆ สารหนืดสำหรับผ่าตัดต้อกระจก Sodium Chondroitin Sulfate-Sodium Hyaluronate จำนวน 220 กล่อง โดยวิธีเแพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.t
รายละเอียดเพิ่มเติม
- แบบ ปปช
ประกาศ ณ วันที่ 26/03/2561