ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อแผ่นอิเลคโทรด (Red Dot) ชนิด micropore (EKG.Elelectrode ผู้ใหญ่ ) จำนวน 1,400 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
- แบบ ปปช
ประกาศ ณ วันที่ 08/05/2561