ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- แบบตาราง ราคากลาง ป.ป.ช.
ประกาศ ณ วันที่ 16/05/2561