ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดอุปกรณ์เจาะเก็บเกล็ดโลหิตผู้บริจาค จำนวนประมาณ ๒๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ
- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- แบบตารางราคากลาง ป.ป.ช.
ประกาศ ณ วันที่ 25/06/2561