ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ร่างเอกสารประกวดราคา
- เอกสารหมายเลข ๑
- Spec 1
- Spec 2
- Spec 3
- Spec 4
- Spec 5
- Spec 6
- Spec 7
- Spec 8
- Spec 9
- Spec 10
- Spec 11
- Spec 12
- Spec 13
- Spec 14
- ราคากลาง (แบบ ปปช)
- ร่างประกาศประกวดราคา
ประกาศ ณ วันที่ 27/06/2561