ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ ชุด รวมจำนวน ๒๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ร่างประกาศประกวดราคา
- ร่างเอกสารประกวดราคา
- Spec
- ราคากลาง (แบบ ปปช)
ประกาศ ณ วันที่ 03/07/2561