ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ข้าวสารหอมมะลิ ๑๐๐% (กระสอบละ ๑๕ กิโลกรัม) จำนวน ๔๘๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศราคากลาง
ประกาศ ณ วันที่ /543/543